Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

54H

ikke l)l()t (lott(3 Bevis saavidt muligt søges suppleret ved andre Beviser og

\'i(lnesl)yrd, inen disse sidste maa ogsaa i og for sig efter Omstændighederne

kunne være afgjørende uanset den mindre gode Examen, f. Ex. hvis den, der

har allagt en i det Hele taget simpel Examen, senere ved et videnskabeligt

Arbejde eller jjaa anden Maade giver grundet Haab om at kunne præstere

noget Ualmindeligt i en vis Retning.

3. Da Testator ikke har givet mindste Antydning om, at nogetsomhelst

Fag skulde have Fortrin for andre, eller at visse Portioner skulde være for-

bciholdte de enkelte Hovedfag, bør Valget uden Tvivl stedse være aldeles

frit mellem de Studerende af forskjellige Videnskaber, indbefattede Polyteknikere

og Realstudenter, og blot afgjøres efter de almindelige Kvalifikationer.

4. Med Hensyn til Undcrstøttelsens Størrelse har Testator villet, at den

skulde være saa rigelig, „at Stipendiaten kunde anvende sin Tid og Flid

udelukkende paa Studeringer, uden at behøve at søge Erhverv". Naar det

derfor tilføjes, „at Størrelsen af Understøttelsen skal bestemmes af Universitetets

Bestyrelse", kan Meningen heraf ikke antages at være, at Bestyrelsen

i ethvert enkelt Tilfælde efter de forhaandenværende Omstændigheder skulde

bestemme Understøttelsens Størrelse, hvilket vilde være forbundet med megen

Vanskelighed og Usikkerhed ; men Meningen er uden Tvivl, som ogsaa Sam-

menhængen med det Følgende viser, at Universitetets Bestyrelse ved Fundatsen

skal ansætte Stipendiet til et, efter det angivne Øjemed, i Almindelighed

passende bestemt Beløb, saaledes som med andre Universitetsstipendier er Tilfæl-

det. Der kan imidlertid Intet være imod, at der anordnes Stipendieportioner af

noget forskjellig Størrelse, mellem hvilke der efter Omstændighederne kan haves

Valget Vi skulde saaledes antage, at der foreløbig kunde bestemmes 8 Portioner,

hver paa 300 Rdl. og 6* Portioner, hver paa 500 Rdl., hvilket Antal

efterhaanden kan forøges, naar Legatets Indtægter tilstede saadant, ligesom

det naturligvis ogsaa maa være forbeholdt i Fremtiden at kunne forandre

disse Ansættelser, hvis det mulig skulde blive Tilfældet, at disse Summer ikke

længer stode i det Forhold til en Studerendes Fornødenheder som nu. Saafremt

imidlertid den af undertegnede Engelstoft ovenfor udviklede Anskuelse

maatte finde Konsistoriums Bifald, anser jeg det for en Selvfølge, at dette

Punkt af Forslaget maa lide nogen Modifikation, navnlig at Antallet af de

mindre Portioner forøges f. Ex. til 10, og at Antallet af de større Portioner

indskrænkes f. Ex. til 4, og at det vedtages, at en Del af det aarlige Overskud,

som da kan ansættes til omtrent 1500 Rdl., bliver disponibelt til extraordinære

Stipendier for Kandidater, der uden forhen at have nydt Stipendiet,

give særdeles Haab om at ville kunne præstere noget mere end almindeligt.

Et saa betydeligt Stipendium bør naturligvis ikke gjerne være forenet

med andre Universitetsstipendier, hvormed andre Studerende kunde hjælpes.

Det vil imidlertid vel følge af sig selv, at man ikke vil tildele den, der allerede

har en saa rigelig Understøttelse, og saaledes ikke kan siges at være

„trængende", noget nyt Stipendium, idetmindste ikke, hvor Udnævnelsen

afhænger af Universitetets Bestyrelse, og vi finde heller ikke iøvrigt tilstrækkelig

Anledning til at foreslaae, at der skulde fastsættes en ubetinget Inkompa-

tibilitet af dette Stipendium med andre Stipendier. Ikkun med Hensyn til

Kommunitetsbcneficiet tro vi, at det udtrykkelig bør udtales, at det bør være

uforeneligt med det Smithske Stipendium, saa at navnlig den Kommunitetsalumnus,

der maatte erholde dette, derved bør opgive Kommunitetet.

Saafremt den af Pluraliteten under Nr. 1 udviklede Anskuelse vinder

Medhold, vil det imidlertid ikke hyppig blive Tilfældet, at en saadan Kollision

vil opstaae med Kommunitetsbeneficiet.

5. Testator har henstillet til nærmere Afgjørelse, om hans Hus i Farvergaden

Nr. 127 skulde sælges eller afbenyttes til Beboelse for Studerende.

Ved et Legat som dette, der kan give Stipendiaterne en tilstrækkelig og

rigelig Pengeunderstøttelse, synes det overhovedet rigtigst at lade dem selv

søge de Boliger, som de finde sig bedst tjente med, og derhos er bemeldte

Hus ikke vel skikket til at indrettes til slige hensigtsmæssige Boliger, hvilke

ogsaa uagtet deres mindre Godhed, ^ålde blive temmelig kostbare, se Kvæstors

More magazines by this user
Similar magazines