Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

547

medfølgende Skrivelse af 16. Oktober 1850. Vi anse det derfor for rettest,

at dette Hus sælges til Fordel for Legatet.

Fra Etatsraad Sibbern have vi modtaget den hermed følgende Skrivelse,

hvori han henstiller til nærmere Overvejelse, om det ikke maatte være rigtigst,

at det Smithske I^egat bekostede Omdannelsen af det store Auditorium paa Borchs

Kollegium til 4 nye Studenterboliger, samt at der til disse Pladser, der skulde

kaldes Assessor Smiths Pladser paa Borchs Kollegium, blev henlagt Pengestipendier

af Legatet, ligesom dette ogsaa skulde bære en vis Andel af Kollegiets

Udgifter til Vedhgeholdelse, Skatter m. m. Endvidere har Etatsraaden

senere tilstillet os det ligeledes følgende Andragende fra Alumnerne

paa Borchs Kollegium, hvori disse paa egne og de Studerendes Vegne i Almindelighed

indstændig anholde om, at Kollegiet maa beholde dets Auditorium.

Vi ere meget tilbøjelige til med Studenterne at antage, at bemeldte Auditorium

ikke bør nedlægges; men selv om dette kunde bifaldes, kunne vi dog

af flere Hensyn ikke tilraade at stifte et saadant Fællesskab mellem Borchs

Stiftelse og Smiths Stiftelse som det paatænkte, hvilket udentvivl lige meget

vilde stride imod enhver af disse Fundatorers præsumtive Mening og \illie.

6. Med Hensyn til Tiden, hvori Stipendiet skal kunne nydes, antage

vi, at det vil stemme med Testators Tanke, at det vel kan nydes af samme

Person i en temmelig lang Række af Aar, men at det dog kun bør bortgives

for et mere indskrænket Tidsrum ad Gangen, og derefter sukcessive kunne

fornyes, naar den Vedkommende fyldestgjør Forventningerne. Man vil ved

en saadan Ordning erholde en ganske anden Magt til at paase, og at virke

til, at Stipendiaten virkelig opfylder Testators Hensigt, end om Understøttelsen

strax var tilsagt for en Række af Aar, idet der er en overordentlig storForskjel

imellem, at skulle paa Grund af Uværdighed fratage Nogen et Stipendium

i Løbet af den Tid, hvori det allerede er ham tilsagt, og at kunne

simpelt nægte Fornyelsen, naar Tiden er udløbet og den Paagjældende ikke

findes positivt kvalificeret til længere at beholde en seadan Understøttelse. I

Henhold hertil foreslaae vi, at Stipendiet første Gang tildeles paa 2 Aar, og

anden Gang ligeledes paa 2 Aar, samt at der derefter endnu under særegne

Omstændigheder kan bevilges Forlængelser indtil idethøjeste 7 Aar ialt med

den foregaaende Tid. Hver Gang Tiden for den Vedliommende er udløbet,

bør han paany søge Stipendiet og konkurrere med andre Ansøgende, ligesom

der ikke blot kan gives ham den samme Stipendieportion, som han allerede

har besiddet, men efter Omstændighederne ogsaa en højere eller lavere end

den, han hidtil har nydt.

7. Komiteen maa med Kvæstor, se hans Skrivelse af 16 Oktober 1850,

anse det for aldeles hensigtsmæssigt og tilraadeligt, at der dannes en passende

Tilvæxtkapital, hvorved ikke blot en Udvidelse af Legatets Virksomhed

i Fremtiden kan muliggjøres, men ogsaa tilkommende uheldige Forhold

imødegaaes.

8. Udnævnelsen af Stipendiarierne, Beslutningen om Legatmidlernes Udlaan

m. m. vil naturligvis tilkomme Konsistorium, men de løbende Forretninger

være at administrere af en Eforus, ligesom ved de øvrige Stipendielegater

er Tilfældet. Da Fundator ikke selv har bestemt noget Emolument

for denne Eforibestyrelse , tro vi heller ikke, at noget saadant

bør fordres.

Disse ere de Punkter, hvilke vi, som ovenmeldt, have troet foreløbig at

burde forelægge Konsistorium til nærmere Afgjørelse» Endnu har Komiteen

fra Konsistorium modtaget:

a. Kvæstors Betænkning om, hvorledes der vil være at forholde med

Legatets faste Ejendomme, navnlig Bøndergodset. Komiteen antager, at dette

bør sælges og saadant besørges af Kvæsturen, dog efter Indstilling gjennem

Konsistorium til Ministeriet i ethvert Tilfælde. Salget bør helst ske til fuldkommen

Ejendom og mod en lempelig Kjøbesum til Fæsterne eller deres Arvinger.

Naar en Lov om Overgangen af privat Fæstegods til Ejendom skulde

udkomme, vil denne uden Tvivl ogsaa erholde Anvendelse paa dette Gods.

69*

More magazines by this user
Similar magazines