Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

550

2) Dette Sti]>eii(liuiii Ix^rtgives vod de to uårlige Teniiiner iJuiii og Decem-

])er) paa 3 Aar, men Forlængelse paa et Aar kan bevilges af* Konsistoi-iiiin.

Stipendiet udbetales i hver Termin med det halve Beløb. Den

Stipendiat, som imderkaster sig Embedsexamen eller Magisterkonferens,

skal, forsaavidt hans Stipendietid ej er udløbet, endnu kunne oppebære

Stipendiet i den første Termin, som indtræffer senere end et Fjerdingaar

efter Examens eller Magisterkonferensens Absolvering:

o )

Stipendiet

kan kun tildeles saadanne Studerende, der ved Afgangsexamen

i en lærd Skole eller Adgangsexamen ved Universitetet have opnaaet

første Karakter. Uagtet det selvfølgelig ikke kan tildeles Nogen, der

ikke kan anses for at behøve Understøttelse under sit Ophold ved Universitetet,

skal dog ved Bortgivelsen Hensyn til heldige Naturanlæg og

Flid gaae forud for Hensynet til Trang;

4) Ingen kan samtidig oppebære dette Stipendium med Kommunitetsstipendiet

eller det Moltkeske Stipendium for Embedsmænds studerende Sønner.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 9. Concl. cons. af 21 Okt. 1863 med den akademiske Lærerforsamlings

Minde, hvorved vedtages følgende Tillæg til Fundatsen for J. L.

Smiths Legat:

Der oprettes 3 nye Stipendielodder paa 200 Rdl. aarlig for Studenter,

saaledes at de af den akademiske Lærerforsamling i Mødet d. 21 Okt. 1859

approberede Regler komme til Anvendelse paa disse Lodder, der første Gang

bortgives i Dec. Termin d. A.

(Univ. Arkiv.).

Nr. 10. Concl. cons. af 5 Juni 1867 med den akademiske Lærerforsamlings

Minde, hvorved vedtages følgende Tillæg til Fundatsen for J. L.

Smiths Legat:

Der oprettes en ny Stipendielod paa 300 Rdl. aarlig for Kandidater og

Viderekomne og 3 nye Stipendielodder, hver paa 200 Rdl. aarlig, for Studenter,

hvilke Lodder nydes fra Juni Termin 1867.*)

(Univ. Arkiv.)

Nr. 11. Concl. cons. af 8 Marts 1871 med den akademiske Lærerforsamlings

Minde, hvorved vedtages følgende Tillæg til Fundatsen for J. L.

Smiths Legat**).

Af J. L. Smiths Legat oprettes to nye Stipendielodder, en paa 300 Edl.

aarlig for Kandidater og Viderekomne og en paa 200 Rdl. aarhg for Stu-

denter, begge underkastede de samme Regler som de hidtil oprettede Stipendielodder.

Lodden for Studenter bortgives fra 11 Dec. 1870 at regne. Lodden

for Kandidater første Gang i Juni Termin d. A.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 12. Concl. cons. af 9 Juni 1875, hvorved vedtages, at J. L.

Smiths Legat for Viderekomne ikke tildeles Nogen, naar 20 Aar ere

forløbne efter hans Immatrikulation.***).

(Acta cons.)

Nr. 13. Kons. Skr. af 28 Maj 1875 til Eforus, at Konsistorium med

den akademiske Lærerforsamlings Minde, har vedtaget, at der tilstaaes Eforus

for J. L. Smiths Legat et aarligt Vederlag af 200 Ki' for Ulejligheden og

Ansvaret ved Stipendiets Forvaltning, at udrede af Legatets Overskud f).

*) Univ. Aarb. f. 1864-71 1 S. 554—55.

**) Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 555.

***) Univ. Aarb. f. 1873—75 S. 145.

t) Univ. Aarb. f. 1873—75 S. 145.

(Univ. Arkiv.)

More magazines by this user
Similar magazines