Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

552

1000 Kr. for Kandidater af .T. T.. Smitlis Legats Midler, første Gang at udbetale

i I I Jnni d. A.

Smiths Legat til Valkendorfs Kollegium.

(Univ. Arkiv.)

Engelstofts Annaler f. KS12 S. 221—222 og S. 243—48, Scheels Koll. og Stip. S. 48.

Ved Gavebrev af 6 Sept. 1812, konf. 29 Dec. s. A. skjænkede

Professor Jens Smith til Gjengjæld for de Stipendierj han som Stu-

dent havde nydt, Valkendorfs Kollegium en Kapital af 400 Rdl Renten

af denne tillægges en studiosus eller candidatus-medicinæ, som har

Plads paa Kollegiet og med Flid fortsætter sine akademiske Studier,

i Mangel af en saadan, en Alumnus, som studerer Fysik, Kemi og Ma-

thematik, „især om han gjør samme til sit Brødstudium". Findes heller

ingen saadan, gives Stipendiet til den værdigste blandt de øvrige Alum-

ner; han nyder det da, indtil han kan rykke op til de andre Stipendier,

som ere tillagte ældre Alumner, eller indtil en af de nysnævnte For-

trinsberettigede til nærværende Legat bliver optaget paa Kollegiet, i

hvilket Fald han fratræder Legatet med Udgangen af det løbende Aar.

Legatets Kapital udgjorde d. 1 Jan. 1889 17G Kr. G8 0.

Af Renten uddeles aarlig 6 Kr. 84 0.

Bilag. Nr. 1. Gavebrev af 6 Sept. 1812, konf. 29 Dec. s. A.

Vi Frederik den Siette etc. etc. Gjøre vitterligt: at eftersom hos Os allerunderdanigst

er ansøgt og begiært Vores allernaadigste Stadfæstelse paa et af

Os elskelig Professor J. Smith, Ridder af Dannebrogen, under 6^*^ Sept. d. A.

affattet Udkast til et Gavebrev, saaledes lydende

„Allerede i en meget ung Alder blev det min Lod deels ved mine For-

„ ældres Uformuenhed, deels endnu mere ved deres tidlige Død at sørge

for mit eget Ophold og min Fremtids Skiebne. Ved de forskiellige Veie,

„jeg dertil fandt Leilighed at vælge, lykkedes det mig, uden Byrde

for andre at erhverve for endeel Aar det fornødne. Men da min Hoved-

„tilbøielighed fæstede sig til Videnskaberne, og jeg derefter blev acade-

„misk Borger, skulde jeg have fundet store Hindringer for en heldig

„Fremgang paa denne Bane, dersom jeg ikke havde havt det med Tak-

„nemmelighed paaskiønnede Held, at linde deeltagende Velyndere, og at

„nyde Deel i den Understøttelse, som de Studerende efter aflagt Prøve

„have Adgang til. Dog kunde jeg ikke efter det Begreb, jeg stedse var

„vant til at giøre mig om Menneskets egne Kræfter og dets Forpligtelser,

„betragte eller modtage nogen slig Velgierning anderledes end et Laan,

„hvilket jeg følede det inderlige Ønske, engang at kunne, ligesom min

„Forpligtelse til, ved bedre Kaar at burde tilbagebetale, forsaavidt det

„lader sig tænke, at Velgierninger kunne betales. Ligesom jeg ingen-

„ sinde lod dette Maal af Sigte, saa ere mine Bestræbelser ved Forsynets

„Bistand saaledes blevne understøttede, at jeg, da jeg under 16 Junii

„sidst havde den Fornøielse at tilstille det Kongl. Consistorium i Kiø-

„benhavn 400 Rd., der omtrent kunde være Beløbet af den Hielp, som

af Universitetet, og deriblandt Walkendorfs Collegium, har været mig

„tildeelt, torde glæde mig ved at troe, derved at afdrage den sidste

„Gield af dette Slags, som mig bevidst endnu hviler paa mig.

More magazines by this user
Similar magazines