Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

553

„Da velbemeldte Consistoriiim ogsaa ved at underrette mig om oven-

„meldte Sums Modtagelse og foranstaltede Udsættelse ikke har fundet

„noget at erindre imod den Anvendelse af sammes Renter, som jeg tillod

„mig at ønske, saa har jeg som svagt Beviis paa den Erkiendtlighed, jeg

„følede mig at skylde det Kiøbenhavnske Universitet, villet skienke og

„give, ligesom jeg ved nærværende Gavebrev og Disposition skienker og

„bortgiver, til nogen Hielp for en ved bemeldte Kiøbenhavns Universitet

„duelig Studerende den til Consistorium allerede indsendte Summa, 400 Rd.

„Dansk Courant, hvilke ønskes udsatte blandt Walkendorfs OoUegii Ca-

„pitaler, og de aarlige Renter at maatte tillægges en Studiosus eller

„Candidatus Medicinæ paa bemeldte Collegium, saalænge han har Plads

„i samme, og findes med Flid at fortsætte sine academiske Studier.

„Hvis ingen medicinsk Studerende for et eller flere Aar skulde have

„Plads paa Collegiet, tillægges for saadan Tid bemeldte Renter en paa

„Collegiet værende Alumnus, som studerer Physik, Chymie og Mathe-

„matik, især om han giør samme til sit Brødstudium. Saalænge heller ikke

„saadamie Studerende skulde findes paa Collegiet, overdrages det til

„Consistorium, at tildele den meest værdige blandt de øvrige Alumner samme

„Renter, hvilke han da kan vedblive at nyde, indtil han efter sin An-

„ciennitet kan opstige til de extraordinaire Stipendier, som af andre alle-

„rede ere blevne de ældre Alumner tillagte, hvis ikke nogen af de for-

„hen værende mere Berettigede imidlertid skulde optages i Collegiet, i

„hvilket Fald han efter det løbende Aars Nydelse maa fratræde samme

„til disse.

„Ikkun udbeder jeg mig Tilladelse til, saalænge jeg lever, af de

„Alamni, som Consistoriet ved hver Vacance behager at foreslaae, at no-

„minere den ene, paa det at jeg, om jeg ved nøiere Bekiendtskab skulde

„finde ham særdeles væ-rdig og trængende, mueligen kunde, enten i hans

„Studeringer eller paa nogen anden Maade, have den Fornøielse at være

„ham til nogen videre Nytte. Hvorimod Valget efter min Død overlades

„til Consistorii beste Skiønnende i Henhold til de ovenanførte Bestem-

„melser."

Kiøbenhavn den 6*^ Septbr. 1812.

J. Smith,

practiserende Medicus, Professor og Ridder af Dannebrog.

Da ville Vi allernaadigst have bekræftet og stadfæstet, ligesom Vi og herved

bekræfte og stadfæste forbemeldte Gavebrev i alle dets Ord og Punkter, saaledes

som det af ham er affattet og her indført. Forbydende alle og enhver,

imod det, som foreskrevet staaer, Hinder at giøre.

Givet i Vor Kongelige Residentsstad Kiøbenhavn den 29de December 1812.

Under Vor Kongelige Haand og Segl.

Frederik R.

(Engelstofts Annaler f. 1812 S. 244—47.)

Nr. 2. Concl. cons. af 13 Juli 1844 findes trykt under Valkendorfs

Kollegium

Stampes Legat til Valkendorfs Kollegium.

Badens Univ. Journal f. 1796 S. 141, Engelstofts Annaler f. 1812 S. 223, Scheels

Koll. og Stip. S. 49.

Ved Gavebrev af 7 Aug. 1790 har Statsminister, Gehejmeraad

Henrich de Stampes Enke, Margarethe Elisabeth de Stampe

skjænket Universitetet 200 Rdl., hvis E-enter ere tillagte den Alumnus,

UniverBitetetfl Legater. 70

More magazines by this user
Similar magazines