Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

554

(ler ei' Tns])oktor paa Valkendorfs Kollef^ium, medens han forestaaer

Inspektoratet, som et Tillæg til det Stipendium, han ellers nyder af

Kollegiet.

Legatets Kapital udgjorde d. 1 Jan. 1889 4()0 Kr.

Af Renten uddeles aarlig 15 Kr. 50 0.

Jliht(i. Nr. 1. Gavebrev.

Efter min sal. Mand afg. Statsminister og Geh.-Raad Stampes yttrede

Ønske og Villie skiænker og giver jeg underskrevne Magretr Elisahcf de

Sfdiupe herved til Kiøbenhavns Universitet den Summa To hundrede Rigsdaler,

som strax udbetales til Consistorium, og af samme besørges udsatte

l)aa Rente, mod sikkert Pandt, ligesom andre Universitetets Midler; og skal

den aarl. Rente af disse 200 Rdlr. tillægges den Alumnns, der er Inspector

paa Walkendorfs CoUegium, medens han forestaaer Inspectoratet, som et Tillæg

til det Stipendium, han ellers nyder af Collegio.

Dets til Bekræftelse under min Haand og Signet.

Kolleo-ium.

Kiøbenhavn den 7 August 1790.

M. E. de Stampe.

(L. S.)

(Badens Univ. Journal f. 179G S. 141.)

Nr. 2. Concl, cons. af 13 Juli 1844 findes trykt nnder Valkendorfs

Stampes Legat for Studenter.

(Legatum Stampianum.)

Badens Univ. Journal f. 1799 S. 83, Engelstofts Annaler f. 1812 S. 222—223, Scheels

Koll. og Stip. S. 120-121.

Ved Kodicil af 24 Nov. 1798 legerede Gehejmeraadinde Margarethe

Elisabeth de Stampe, Enke efter Geliejmeraad og Stats-

minister Henrich de Stampe 5000 Edl. til Kjøbenhavns Univer-

sitet til et Stipendium for 2 fattige Studenter og overdrog Gehejme-

raad Christian v. Brandt og Konferensraad Chresten Schow, der vare

indsatte som Execntores testamenti, at forfatte en Fundats for dette

Legat. Ifølge den af disse under 22 Nov. og 8 Dec. 1800 forfattede

Fundats, der d. 23 Jan. 1801 forsynedes med kgl. Konfirmation, skal

den aarlige Eente af dette Legat, der benævnes Legatum Stampianum,

deeles imellem 2'^^^ Fattige og skikkelige Studentere af Sal. Geheime

Eaad Stampes eller Frues Familie, som ved Fliid, Duelighed og god

Opførsel vise sig værdige dertil , og

naar Fleere saaledes qvali-

licerede Studentere af deres Familie maatte findes ved Universitetet,

saa bør de som ere dem nærmest beslægtede stedse have Fortrinet

til at nyde det". Forsaavidt Ingen af Familien melder sig inden 6

Ugers Forløb fra Vakancens Bekjendtgjørelse i Adresseavisen, gives

Stipendiet til en anden fattig og skikkelig Student udenfor Familien.

Kun de, der have „erholdet deres første Examen med beste Caracteer'^,

More magazines by this user
Similar magazines