Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

55«

|)ilal, at" hvis JiLeiiter „en academisk Borger, som lu^r ved Uiiiversiletel

havde tuldendt sit academiske Cursum, kunde nyde Understøttelse til,

ved fremmede Universiteter og nyttige Ileyser at giøre videre Frem-

gang i sine Studeringer", skjænkede hans Enke, Margaretha Elisa-

beth, født Grøn, i Aaret 1790 en Kapital af 3000 Rdl. d. K. i det

angivne Øjemed under Navn af det Stampiske Rejsestipendium. I den

af hende under 27 Juli 1790 forfattede Fundats, der d. 30 s. M. er

stadfæstet af Kongen, hedder det, at den aarlige Rente skal ^en Stu-

dent, som er fød af skikkelige Forældre, haver lagt sig efter det

Juridiske Studium, heri giort god Fremgang, og erholdet Latinsk

Examen med bedste Caracteer, nyde, for ved Hielp deraf videre at

udbreede sine Kundskaber, saavel i den juridiske, som andre nyttige

Videnskaber, og især, hvad der hører til Oeconomie og Statistik."

Den aarlige Rente oppebærer han „udi 3*^^ paa hinanden følgende

Aar — — — medens han er udenlands og paa Reyser." Da denne

Rente imidlertid „ikke er tilstrækkelig for en Student, til derved alleene

at kunne opholde sig ved fremmede Universiteter og paa Reyser, saa

maae det tillades, at de aarlige Renter af Stipendium enten oplægges,

indtil de bliver den Sum, at en Student dermed i 3'^^ Aar kan ud-

komme, eller og dette Stipendium lægges til et andet Reyse Stipen-

dium, saa at den Student, som nyder et andet saadant Stipendium,

tillige kunde hielpes med dette/' Med Hensyn til Forstaaelsen af

denne Passus er det i en af det juridiske Fakultet under 13 Marts

1835 afgivet Betænkning udtalt, at Meningen ikke er, at de aarlige

Renter skulle oplægges, indtil Stipendiets Kapital er blevet saa stor,

at dens aarlige Rente er et tilstrækkeligt Rejsestipendium, men der-

imod, „at Stipendiets Renter skulle oplægges, indtil de udgjøre en

Sum, der i Forening med den aarlige Rente er tilstrækkelig til en

Studerendes Udenlandsrejse i 3 Aar", jfr. Etatsraad Bornemanns, af Fa-

kultetet tiltraadte, Udtalelse af 12 Nov. 1834. Derhos er det antaget,

„at det staaer til Patronen efter bedste Overbevisning at vælge det

ene eller det andet" af de i Fundatsens § 6 nævnte Alternativer,

Opsamling af Renter eller Stipendiets Forening med et andet Stipen-

dium, samt i første Fald, i hvor mange Aar en saadan Opsamling skal

finde Sted. Ved Skrivelse af 28 Marts 1835 har Baron H. Stampe

herefter udtalt, at Rejsestipendiet, der i 3 Aar nydes, bør være i alt

1500 Sp. (= 6000 Kr.) Den første Stipendiat udnævnte Fundatrix i Aaret

1796, dog saaledes, at han kun oppebar Renten af selve Kapitalen 3000 Rdl.

De i Mellemtiden opsamlede Renter 615 Rdir. 83 Sk. forøgedes af

hende med 400 Rdl, hvorhos hun ved Skrivelse af 11 Okt. 1796 be-

stemte, at Renten af disse Summer skulde anvendes til Kapitalens

Tilvæxt. Dette er ved Kons. Skr. 4 Maj 1844 nærmere bestemt saaledes,

jl

More magazines by this user
Similar magazines