Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

5()l

saa )iinn dcf tillades^ at de (utrUgc Jlcntcr af Stipendiet enten oplægges, indtil

de blive den Stan^ at en Student dermed i o A(n' kan udkomme, eUer og dette

Stipendiums Rente lægges til et andet Rejsestipendium, saa at den Student,

der nyder et andet saadant Stipendium, tillige kunde hjælpes med dette *).

Hvad der i denne Bestemmelse kan omtvivles, er dels Meningen af Udtrykket

„maa det tillades", dels, og egentlig, Meningen af de Ord, som bestemme

Rentens Anvendelse, fornemmelig af de, som handle om dens Oplæggelse.

Ordbetiidningen af hint Udtryk kan ikke være Tvivl underkastet; „det

maa tillades" kan hverken i og for sig eller ifølge Forbindelsen med det

Foregaaende. i hvilket Grunden indeholdes, betegne Andet, end at „det er

nødvendigt at tillade", eller at „det bliver at tillade"; men der kan dog

spørges, hvad Fundator egentlig har ment med Udtrykket, om han derved

hiot har tænkt sig Tilladelsens Nødvendighed, eller om han har villet, at det

skulde bestemmes, hvilken af de ommeldte Anvendelser der skulde finde Sted.

Det Første stemmer aldeles overens med Ordenes Betydning og med den

Grund, af hvilken Tilladelsen er fremsat som Følge, endelig ogsaa med Sagens

Natur, som er tilkjendegivet i denne Grund, men om det Andet gj ælder Intet

af dette — man kan tænke sig den Mulighed, at Fundator kunde have villet,

at en saadan særskilt Tilladelse skulde gives, men man kan ikke engang erkjende

det muligt, at han har villet det, da hverken i Tilladelsen selv eller i

dens anførte Aarsag Noget dertil sigtende indeholdes, og havde Fundator ej

selv villet give Tilladelsen, men villet, at den skulde gives af en anden Vedkommende,

da maatte han have givet det tilkjende. Meningen af det omhandlede

Udtryk bliver altsaa den, Ordbetydningen tilholder: at det er nødven-

digt at tillade, eller maaske — da dette i Virkningen bliver det samme — at

det tillades.

Fundator har altsaa tilladt eller bestemt, at Anvendelsen af Stipendiets

Rente kan ske paa en af tvende Maader: enten ved dens Oplæggelse eller ved

dens Forening med et andet Stipendium. Men, da Fundationen i denne Paragraf

Intet udtrykkeligen bestemmer om, naar den ene eller den anden Fremgangsmaade

skal finde Sted, og dette fornemlig vil bero paa Meningen af Bestemmelsen

om Rentens Oplæggelse, er det egentlig denne Mening, det gjælder

om, og paa hvis rette £rkj endelse det beror, om og hvorledes Fundatorernes

Villie kan blive opfyldt i dens hele Omfang.

Da den aarlige Rente, naar den ikke blev lagt til et andet Rejsestipendium,

hidtil er blevet oplagt til Kapitalens Forøgelse, har maaske dette for-

anlediget, at den oven citerede Bestemmelse : „de aarlige Renter af Stipendiet

oplægges, indtil de blive den Sum, at en Student dermed i 3 Aar kan udkomme",

er forstaaet saaledes : at de aarlige Renter skulle oplægges, indtil

Stipendiets Kapital er blevet saa stor, at dens aarlige Rente er et tilstrækkeligt

Rejsestipendium — naturligvis med den Indskrækning, at Rentens Tillæg

til Kapitalen ophører, forsaavidt den forenes med et andet Stipendium. Men

Bestemmelsen kan, som jeg har givet mig den Frihed at bemærke for deres

Højvelbaarenhed, ogsaa forstaaes saaledes, at Stipendiets Renter skulle oplægges,

indtil de udgjøre en Sum, der i Forening med den aarlige Rente er tilstrækkelig

til en Studerendes Udenlandsrejse i 3 Aar. Denne Fortolkning er aaben-

bart overensstemmende med Ordene; thi den fremsætter den Betydning, disse

indeholde, med andre Ord. Den først anførte Fortolkning er derimod aldeles

uoverensstemmende med Bestemmelsens Ordbetydning; thi den indeholder, at

de aarlige Renter skulle oplægges, indtil Kapitalens aarlige JRente udgjør et

tilstrækkeligt Rejsestipendium, og forbigaaer følgelig, at den ikke omtaler en

Sum, der skal være tilstrækkelig som et aarligt Stipendium, men som en

Sum, af hvilken 3 Aars Ophold og Rejse i Udlandet kan bestrides. Da denne

Fortolkning aabenbart har Ordene „indtil de blive den Sum", og „i tre Aar''

*) De understregede Ord ere ikke udmærkede i Fundationen, men de ere det her, for at

det strax kan falde i Øjnene, hvilke de Ord i den ere, paa hvis Mening det egentlig

kommer an (Etatsraad Bornemanns Anmærkning).

Universitetets Legater. « 1

More magazines by this user
Similar magazines