Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

5()()

l)iii(l(f i-ottf'lif^ifii rf)r1(ilk(' (len G"- Paragraf i

Fundationen

rf»r det Starnjjeske

liejsestipondium, der lyder saaledes:

„Som den Sum 120 Rdl. ikke er tilstrækkelig for en Studerende til

derved .alene at kunne opholde sig ved fremmede Universiteter og paa

Rejser, saa maa det tillades, at de aarlige Renter af Stipendiet oplægges,

indtil do l)live den Sum, at en Student dermed i 3 Aar kan udkomme,

eller og dette Stipendiums Rente lægges til et andet Rejsestipendium,

saa at den Student, der nyder et andet saadant Stipendium, tillige kunde

hjelpes med dette."

Konsistorium har fremdeles tilsendt os en Skrivelse

Schlegel, betræffende denne Gjenstand, af 22 Decbr. f. A

fra Konferensraad

og derhos forlangt

sig Fakultetets Betænkning over denne Gjenstand meddelt

Efterat Sagen har lidt noget Ophold formedelst vor ærede K'oUega

Konferensraad Schlegels imidlertid indtrufne Sygdom, have vi nu, næst at

remittere de os tilstillede Dokumenter, den Ære at opfylde Consistorii Anmodning.

Vi undertegnede Fakultetets trende yngste Medlemmer, som ej forhen

have ytret os over Sagen, kunne ej andet end være fuldkommen enige i Hovedresultatet

af Etatsraad Bornemanns Fortolkning af Fundationens ovenanførte

G^^' Paragraf. Vel kunne Ordene „det tillades, at de aarlige Renter af Sti-

pendiet oplægges, indtil de blive den Sum etc." fortolkes saaledes, at det

sidste ,,d&' forstaaes om de løbende liejiter for et Aar af Kapitalen,

og ej om de samlede oplagte aarlige Renter; men foruden at den

sidste jMening i og for sig synes os naturligst, saa viser formentligen den

følgende Del af samme Passus „at dermed en Student i tre Aar kan udkomme"

aldeles klart, at det kun er ved den sidste Fortolkning, at den hele

Passus faaer en rimelig Mening.

Efter den første Fortolkning fik den hele Passus nemlig den Mening, at

Renterne bestandigen skulde lægges til Kapitalen, indtil de aarlic/e Henter, d. e.

et Aars Henter af samme, vare tilstrækkelige til et Rejsestipendium for tre

Aar; men et saadant Resultat strider ikke alene imod Hovedregelen i Fundatsens

4^^*^ Paragraf „at Stipendiarius i tre paa hinanden følgende Aar skal

nyde den f/a>-%e Rente", men det gaaer ogsaa langt udenfor den i Begyndelsen

af § 6 angivne Grund til sammes Bestemmelse, at nemlig 120 Rdl. aarligen

er utilstrækkelig til en Students Ophold i Udlandet, og endeligen har dette

Resultat overhovedet fra alle Sider betragtet, Saadsynlighed og Rimelighed

saameget imod sig, at det paa ingen Maade kan antages at stemme med

Fundatricens sande Villie.

Ved den af os antagne Fortolkning bliver det ogsaa alene forklarligt, at

Bestemmelsen i § 6 har erholdt en tilladende Form i Forhold til Hovedregelen

i § 4, at Stipendiet kun skulde nydes i tre paa hinanden følgende Aar: thi

derved, at Renterne oplægges i nogle Aar og derpaa tilligemed de løbende

Renter tildeles Stipendiarius, kommer han i Gjerningen til at n3'de samme i

flere end tre Aar, og § 6 tillader saaledes egentlig en Afvigelse fra § 4.

Havde en Kapitalopsamling været tilsigtet, maatte man upaatvivleligen have

ventet Bestemmelsen derom fremsat i en præceptiv Form. Endelig synes

ogsaa Beskaffenheden af det i Slutningen af § 6 tilføjede andet Alternativ, „at

Stipendiet maa læ-gges til et andet, saa at den, der nyder et andet Rejsestipendium,

ogsaa kan hjelpes med dette", i høj Grad at vidne mod den For-

tolkning, der gaaer ud paa en fortsat Kapitalopsandi))g : thi havde denne ligget

i Fundatricens Plan, er det næppe troligt, at hun vilde have tilføjet nysnævnte

sidste Alternativ, hvis Anvendelse ligefrem maatte modarbejde Opfyldelsen af

den første Plan. Og som E^-atsraad Bornemann pagina 5—6 har udviklet,

kan det dog ej heller paa nogen Maade antages at have været hendes Villie,

at Valget af det ene Alternativ absolut skulde udelukke det andet. Vi

maa derfor antage, at en Fortsættelse af den hidtil brugte Kapitalopsamling

er stridende mod Fundationens tydelige Bestemmelse, og omend en tidligere

Patronus legati har anset en saadan Fremgangsmaade for hensigtsmæssig og

rigtig, saa kan dette ej i mindste Maade være bindende for en følgende pa-

,

More magazines by this user
Similar magazines