Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

568

'^I'ilfifMlsstillclso, (\o.tH Anvondolso maa givo Stipendiets Patron, og de Fordringei-,

til livilk(^ Kandidaten skal svare, liar jeg i mine senere Ytringer selv vedtaget,

og jeg har i Betænkningc^n heller ikke villet bevise det Modsatte; hvad

jeg der har sagt, var Følge af en hermeneutisk Reflexion over Forholdet mellem

Fnndationens 4*''" og 6^'" §, og havde ikke Hensyn til at bestemme et Forhold

mellem de to Alternativer.

Hvad Rejsetiden angaaer, maa jeg dog i det Væsentlige vedblive min Formening,

men indrømmer gjerne, at Fnndationens Mening er tvivlsom. Fnn-

dationens 4"'*' Paragraf forekommer mig efter dens Udtryk „Udi tre paa hinanden

følgende Aar oppebærer han, medens lam er udenlands og paa Hejsen^

den ommeldte Rente", blot at foreskrive Tidens Maximnm, eller en Gnrnsr^

som ikke maa overskrides, men hverken der eller noget andet Sted i Fundationen

siges, at Rejsen skal vare i 3 Aar. Den 6^*" § bestemmer, hvor stor

en Sum der skal opsamles, hvilket ogsaa efter min Fortolkning af den 4'^® §

maatte blive for 13 Aar; ifølge denne Bestemmelse bør altsaa, som mine

Herrer Kolleger have antaget, vistnok Opsamlingen ske, men at det ifølge

den ommeldte Bestemmelse i § 6, skulde være nødvendigt at paalægge Kandidaten

en treaarig Rejse, kan jeg ikke indse. Med Hensyn til Kandidaternes

billige Ønske at komme ind i en Stilling, synes det mig ogsaa, at man ikke

burde foreskrive dette Tidsrum som absolut Betingelse for at nyde det selvstændige

Rejsestipendium, og jeg kan ikke overbevise mig om, at det i Almindelighed

er gavnligt at lade Kandidaten studere i 2 Aar og tilbringe det

tredie paa Rejser; der kunde vel anføres noget ikke Uvigtigt for, at han i

Rejsens hele Tidsrum skulde tilbringe Vinteren med stadigt Studium ved et

Universitet. Dog er denne Plan fulgt i Fundationen for det Hurtigkarlske

Legats 9'i« § (Juridisk Tidsskrift 2 O'^«^ Bind l«te Hæfte Side 157—164). Burde

man dog ikke, hvad enten Rejsen ufravigeligen bestemmes til 3 Aar, eller

tillades at maatte være indskrænket til en kortere Tid, lade Kandidatens eget

Forslag til en Rejseplan komme laed i Betragtning?

Angaaende det aarlige Rejsestipendiums Størrelse, er jeg nu efter de

Efterretninger, jeg i den senere Tid har faaet, enig i, at Stipendiet ikke behøves

ansat til 600 Specier aarlig. Men af den Grund, jeg i Betænkningen

er gaaet ud fra, at dette Stipendium skal være et selvstændigt Stipendium, nicd

livilkH den Forpligtelse for Kandidaten er forenet^ at han iMe maa oppehære

noget andet Stipendium^ hvortil endnu kommer, at dette Stipendium bør bortgives

til de fortrinligste Kandidater, hvis Kaar just derfor ikke bør være de

ringeste, maa jeg fremdeles være af den Mening, at Stipendiet ikke bør være

knapt ansat, men saaledes, at den Rejsende ser sig aldeles betrygget i Henseende

til Midlerne til en fri Udvikling af sine Talenter og Kundskaber.

Hertil anser jeg, efter de ovenberørte Efterretninger, nu 500 Specier aarligen,

som er det min Søn ved Hr. Baron Stampes Velgjerning har opnaaet, for

nærværende Tid at være tilstrækkelige. Men jeg tror, at der ikke bør fastsættes

nogen ufravigelig Sum, men blot en saadan, der bliver at- følge, saalænge

Omstændighederne ikke tilholde Forandring. I Henseende til Fordelingen

af Stipendiets Renter, som er grundet paa den Forudsætning, at Kandidaten

skulde tilbringe det tredie Aar paa Rejser, skal jeg blot referere mig til mit

Foranførte.

Slutteligen tillade vi os at vedlægge en Afskrift af, hvad Hr. Konferensraad

Schlegel med Hensyn til nærværende Sag har ytret ved dens Cirkulation

mol lem Fakultetets Medlemmer.

(Univ. Arkiv.)

sistorium.

Nr. 7. Skrivelse af 17 Marts 1835 fra Professor Bornemann til Kon-

I Anledning af Hr. Konferensraad Schlegels Paategning af P**^ d. M.

paa det juridiske Fakultets Cirkulære angaaende Meningen af den iS^^ § i

Fundationen for det Stampiske Rejsestipendium, bør jeg ikke undlade, med

Begjæring, at denne min Ski^ivelse maa blive Hr. Baron Stampe meddelt, at

bemærke Følgende

More magazines by this user
Similar magazines