Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Nr. 10. Kons. Skr. af 4 Maj 1844 til Eforus for det Stampeske Rejsestipeiulimii,

hvorved Ijii'aldes, at Hovedstolen for det af Statsmiuister Henrik

Stampe stiftede Rejsestipendium for en juridisk Kandidat bestemmes for Tiden

til 8800 Rdlr., at til sammes Forøf^else aarlig indbetales Renten af 1000 Rdl.,

og at den jJvrige Rente, med IVadrag af Efori Andel og hvad der tilkonnner

Universitetskoutoret for Administrationen, udbetales som Rejsestipendium eller

opsamles dertil*).

(Univ. Arkiv.)

Nr. 11. Underv. Min. Skr. af 2 Marts 1840 til Konsistorium findes

aftrykt under Rosenkrantz's Rejsestipendium.

Nr. 12. Kons. Skr. af 13 Maj 1865 til Eforus for Stampes Rejsestipendium,

hvorved det meddeles, at da Kammerjunker, cand. jur. N. N., der

af Patronen var blevet udnævnt til at nyde Stipendiet fra Juni Termin 1803,

ikke har efterkommet Forpligtelsen til efter Fundatsens § 4 at indsende At-

tester fra de Professorer, hvis Undervisning han har benyttet sig af, vil Stipendiet

være at tilbageholde, indtil Stipendiaten overensstemmende med Fundatsens

Forskrift har indsendt de befalede Attester**).

Starcks Legat.

(Dr. med. J. F. C. E. Starcks Legat.)

Univ. Aarb. f. 1873—75 S. 139—141.

(Univ. Arkiv.)

R-egimentskirurg, Dr. med. Johann Friederich Christian

Eckhardt Starck bestemte ved Testament af 29 Maj 1858, at der

efter hans Død skulde oprettes et Legat under Navn af „Dr. med.

J. F. C. E. Starcks Legat" af de Midler, han maatte efterlade sig,

efterat de øvrige i Testamentet bestemte Legater m. m. vare udredede.

Efter Fundats af 19 Juni 1874, konf. 6 Juli s. A., kan Understøttelse

af Legatet søges af duelige, værdige og trængende lægevidenskabelige

Studenter eller Kandidater. Understøttelse gives, saaofte der af

Legatets Renter er opsamlet en Sum af 1200 Kr., som Rejsestipen-

dium af den Mand, der er Dekanus for det lægevidenskabelige Fakul-

tet i det Aar, i hvilket en Stipendieportion er blevet fuldt samlet.

Bortgivelsen finder Sted til en af de sædvanlige Terminer, uanset, at

Opsamlingen af det fulde Rentebeløb maatte være naaet i Mellemtiden

mellem disse. Naar Dekanatet skifter mellem det Tidspunkt, da det

fulde Rentebeløb er naaet, og den nærmest paafølgende Termin, bort-

gives Legatet af den fratrædende Dekanus, som da ogsaa aflægger

Regnskabet. Legatets Kapital skal fortrinsvis bestaae i Nationalbank-

aktier, indtil der maatte gives afgj ørende Grunde for at anse en anden

Anbringelse for mere sikker og fordelagtig.

Legatets Kapital udgjorde d. 1 Jan. 1889 13 300 Kr.

*) Selmers Aarb. f. 1844, S. 71—72.

••f^*) Univ. Aarb. f. 1864—71 I S. 558.

More magazines by this user
Similar magazines