Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

573

Japetus Steenstrups Legat.

Univ. Aarb. f. 1878—79 S. 651-653.

I Aiiiediiing af, at det d. 28 Novbr. 1870 var 25 Aar, siden Pro-

fessor Japetus Steenstrup blev ansat ved Universitet, blev der af

Venner og Disciple skjænket ham en Kapital af 3000 Rdl., senere

voxet til 10000 Kr., for at der heraf efter hans nærmere Bestemmelse

kunde oprettes et Legat, som bar hans Navn. Dette skete ved Fundats

af 18 April 1879, konf. 19 s. M., hvorefter Legatet i hver Sommer

skulde uddeles med den disponible Rente af 9000 Kr., medens det

tiloversblevne Rentebeløb skulde oplægges og frugtbargjøres, indtil

Legatformuen var steget til 11 000 Kr. Efterat denne Kapital nu er

naaet, uddeles Renten af 10 000 Kr ;

den

øvrige Rente oplægges og

frugtbargjøres (ved Anbringelse i danske Statsobligationer eller dog

efter de for Umyndiges Midler gjældende Regler) saa at hver Gang

Legatformuen i sin Helhed er voxet med 1000 Kr., voxer med 1000 Kr.

ogsaa den Del af Legatformuen, hvis Rente uddeles. Legatet har en

særlig Bestyrelse, hvis Medlemmer ere udnævnte af Legatstifteren.

Naar et af dens Medlemmer afgaaer, suppleres Bestyrelsen ved et af

Konsistorium foretaget Valg blandt Videnskabsmænd, der ere ansatte

ved Universitetet, den polytekniske Læreanstalt, den kgl. Landbohøj-

skole eller ved de videnskabelige Museer, saaledes at saavidt muligt

flere af disse Anstalter ere repræsenterede i Bestyrelsen. Bestyrelsen

indgiver aarlig til Konsistorium Beretning om Legatets Anvendelse

til de i Fundatsen bestemte Formaal. Bestyrelsen vælger af sin Midte

en Eforus.

Legatets Formaal er „at fremme naturhistoriske og oldkulturhi-

storiske (arkæologiske) Studier i en hvilkensomhelst Retning, og

især saa danne, som kunne belyse Natur- og Kulturforholdene i voit

Fædreland, Danmark med dets Bilande, samt Island." Det gives til

saadanne Forskere og viderekomne Studerende — uanset, om de ere

akademiske Borgere eller ikke — hvis Studier give den fornødne Ga-

ranti for, at de kunne udføre de paagj ældende Undersøgelser, efter de

nærmere i Fundatsen indeholdte Antydninger. Aarets Legatportion

kan deles i to, og senere, naar den bliver større, i flere. Legatet kan

flere Aar i Træk understøtte samme Persons Undersøgelser, naar samt-

lige Bestyrelsesmedlemmer derom ere enige. Uddeles Legatet til Ud-

givelsen af et Skrift, bør Titelbladet oplyse, at Arbejdet har været

understøttet af Legatet. Uddeles det som Rejsestipendium, maa Legat-

nyderen enten offentliggjøre eller til Bestyrelsen indsende en Beret-

ning om Rejsen.

Legatets Kapital udgjorde d. 1 Jan. 1889 11 050 Kr,

More magazines by this user
Similar magazines