Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

45 1595.

oc skreft'uitt er Vdij KiøbenhafFn, Thend XVI dag Julij , Aar epter Christij Julij 16.

fødtzell MDLXXXXV.

Christoffer Valckendorff

egen handt.

(Efter den ene af 2 Originaler paa Pergament i Universitetsarkivet,

med 4 vedhængende Segl.)

Statuter (Hegler) angaaende god Ordning og Skik , som

Walkendortiano og dets Alumnis skulle holdes.

1599,

med Legato Martii 24.

Skulle Rector oc samme Professores forspøre, huad Lectiones huer

hører, og see deris Bøger, oc der som behoff giøres, befalle huad Lectioés,

huer skal høre , Oc

at hånd dennom saa hører , adt hånd kand giøre rede

derfore nar hånd tilsiges , eller straffis effter Professorum deris sigelsse , paa

sin Part aff Pengene , naar de Vddeelis , Men

findis nogen adt verre saa

wskickelig i sit Leffnit, eller saa forsømmelig i sin Leerdom, Adt mand icke

synderlige Haab kand haffue om hannem, eller icke will were disse Statuter

vndergitfuen, da skulle de mz menige Professorum sambtycke forwiisse aff

Husset, Oc da en Anden effter Fundatzens liudelsse tilskickis at nyde det

beneficio, om huilckenn bedre Haab kand werre. IIII. Om nogen foraarsages

aff sit Kammer at forreise, da skal hånd aff Rectore oc for"« Professoribus

begere forloff, Oc i det senniste indenn Tolff Vger indstille sig i sit Kammer

til sin Studering, Oc da med sig føre god beuiss om sin loulige Vndskyldnig,

at hånd saa lang tid haffuer werrit borte, oc midlertid at haffue skicket sig

Christeligen oc wel. Men dersom nogen fordrister sig til lenger at vde-

bliffue, end forschreffuit staaer, skal hånd der med haffue forbrødt sit

Kammer, Oc den Portion aff Pengene, som hannom midler tid kunde tilfalde.

I ligG maade skal ingé holde nogen Børne Schole vdi sit Kammer ey heller

holde nogen Drick, Gestebud eller nogen saadanne Samquem vder for"« straff.

Dersom oc nogen fordrister sig til at bliffue vde aff sit Kammer om Nattetide

oc effter en oc anden Paamindelse icke wil rette sig, skal hånd were vnder

samme straff.

(Efter Originalen paa Pergament i Universitetsarkivet.)

1689.

Collegii Medicei Fundatio. Jeg Oluff Borck, Kongelige Majestæts Julii 29.

Cantzelie-Raad , Assessor udi Højeste Ret og Professor paa det Kongelige

Kiøbenhavns Universitæt, betragtendis den Allernaadigste Guds store og mange

Velgierninger imod Mig, skenker og giver af et Gudelig Forsæt, med fri Villie

og velberaad Hue, Gud alene til Ære, mit Fæderneland til Tieniste, det Kon-

gelige Universiket i Kiøbenhavn og den derpaa studerende Ungdom til Gavn

og Nytte, af de Midler, som den grundgode Gud min Flid og Arbejd hid til

Dags Med velsignet haver, dette efterfølgende, som efterskrevne efter min Død

have at nyde.

I. I Jesu velsignede Navn forærer Jeg til sexten fattige, Gudfrygtige

og Lærde Studiosos den grundmurede llesidence i Store Canike-Stræde be-

liggende, hvoraf jeg Grunden efter hans Kongel. Ma^* allernaadigste Tilladelse

More magazines by this user
Similar magazines