Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

577

Suhr og siden af Bestyrelsen fratages den Paagjeldende, naar han enten ophører

at være trængende eller at fortsætte sine Studier med Flid eller og ved

sin Vandel maatte vise sig uværdig dertil. Studeringernes Tilendebringelse

ved Emheds-Examen bevirker ikke ubetinget, at Legatet fortabes. Det kan i

særdeles Tilfælde tilstaaes Vedkommende endog i længere Tid end de fastsatte

4 Aar.

§ 9. Bestyrelsen af Legatets Capital og hele Oeconomi, samt efter

Professor Suhrs dødelige Afgang, tillige Uddelingen af Portionerne og Tilsynet

med Legatarierne, tilkommer en Comitee af fire Medlemmer, der vælges

iblandt forhenværende Disciple fra Vordingborg lærde Skole, som opholde sig

i Kjøbenhavn. Valget træffes første Gang af Professor Suhr, hvorimod Comiteen

senere suplerer sig selv ved nye Valg. Den udnævner af sin Midte

en Formand, som i Tvivlstilfælde har to Stemmer.

§ 10. Bestyrelsen har paa passende Maade at bekjendtgjøre, naar en Legatportion

bliver ledig, ligesom enhver Besættelse af en saadan skal meddeles

Universitetets Overbestyrelse, til hvilken Autoritet der og i hvert Aars Februar

Maaned skal indgives en behørig documenteret Beretning fra, Comiteen

om Legatets Tilstand og Anvendelse i Overeensstemmelse med Fundatsen.

Ligeledes skal der eengang i hvert Aar i den offentlige Tidende, som Bestyrelsen

maatte ansee for meest udbredt, gives en kort Beretning om Legatets

Tilstand og Anvendelse.

§ IL For det Tilfælde, at der nogensinde maatte indtræffe saadanne

Forandringer i de for Tiden bestaaende Forhold, at dette Legat ikke kan anvendes

efter dets heri givne Bestemmelse, fastsættes at det alene maa anvendes

i videnskabelige Øiemeed og fortrinligvis til Bedste for Saadanne, som have

hentet deres første Dannelse i Vordingborg, eller i al Fald have Hjemsted i

eller paa anden Maade staae i nøiere Forhold til Vordingborg By eller Comune.

Det forbeholdes Professor Suhr og efter hans dødelige Afgang Legatets Bestyrelse

at tage den i saadant Tilfælde fornødne Bestemmelse, paa hvilken

der da ligesom paa nærværende Fundats bliver at erhverve kongelig Con-

firmation.

Til samtlige Bestemmelser i ovenstaaende Fundats giver jeg herved med

Glæde mit fulde Samtykke. Det er mit Haab og mit inderlige Ønske, at

hverken jeg selv eller Legatets fremtidige Bestyrelse maa komme i det Tilfælde

at benytte den i § 11 forbeholdne Ret.

Vordingborg den 31 Januar 1845.

J. E. Suhr.

(Kvæsturens Arkiv.)

Fundatsen er under 2 Maj 1845 forsynet med kgl. Konfirmation „med

det Tillæg, at samtlige Activer, der erhverves for Legatet, stedse skulle være

forsynede med Prohibitivpaategning" af Direktionen for Universitetet og de

lærde Skoler, nu Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet.

Nr. 2. Kgl. Resol. af 22 Okt. 1852, hvorved bifaldes:

1) at der i Fundatsens § 3 gjøres den Forandring, at Legatets Renter

skulle anvendes til Understøttelse for Studenter, der enten ere dimitterede

fra den nu ophævede lærde Skole i Vordingborg, eller have

modtaget deres første Dannelse i denne eller i den senere oprettede

Realskole i Vordingborg, eller i en anden saadan Undervisningsanstalt,

som i sin Tid maatte blive oprettet der, eller som allermindst

i et Aar have haft deres Hjemsted i Vordingborg By eller Kommune,

eller hvis Forældre enten have eller mindst i et Aar have haft deres

Hjem sammesteds. Skulde der nogensinde igjen blive oprettet en lærd

Skole i Vordingborg, indtræder den ojjrindelige Bestemmelse i Fundatsens

Universitetets Legater. 73

More magazines by this user
Similar magazines