Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

585

Trellunds Legat.

Hofmans Fund. I S 277—279, Jansons Beskr. S. 34, Badens Univ. Journal f. 1793 S. 34,

Engelstofts Annaler f. 1812 S. 227.

Biskop i Viborg Johannes Trellund, der afgik ved Døden i

Aaret 1735, skjænkede til Universitetsbibliotheket en Kapital af 6000

E-dL, hvis aarlige Eente skal anvendes til ,,gode Theologiske og Philo-

logiske Bøger in Pliilologia Sacra & Profana saa vel som og Historia

Ecclesiastica'^. Dette Legat, der i Tidens Løb var forsvundet af

Universitetskontorets Bøger og heller ikke optaget paa den af Kongen

under 20 April 1837 approberede Fortegnelse over Legaterne, blev

efter Konsistoriums Andragende i Henhold til Univ. Dir. Skr. 9 Marts

1839 af Universitetet restitueret. Renterne tages til Indtægt under

Bibliothekets Konto paa Universitetets Budget med 465 Kr. til An-

vendelse sammen med Bibliothekets øvrige Midler.

Legatkapitalen udgjorde den 1 Jan. 1839 12 000 Kr.

Nr. 1. Fundatsen for Biskop Trellunds Donation. Bilag.

Jeg Johannes Trellund, min HErres og Frelseres JEsu Christi allerringeste

Tiener, giør vitterligt, at jeg, i en gudelig Overveielse, af min Guds utallige

og uforskylte Velgierninger, særdeles af hans milde Velsignelse, som han endog

efter min store Forliis, over min Forventelse saa vel som min Fortieneste, af

sin Faderlige Haand har ladet mig tilfalde, i allerunderdanigste følge af Hans

Kongelige Majests., min Allernaadigste Arve Konges og Herres Allernaadigste

Bevilnings Brev, dateret Gottorff den 23. Junii 1734. haver giort følgende

Dispotion (Disposition?) over mine Midler, at jeg ved denne Forskrivning, den

Tre-Eenige Gud til Ære, deraf legerer, og af et Christelig Hierte, med reen

Haand Publico forærer Tyve Tusinde Édlr. Courant, siger 20 000. Rdlr. saa-

lec'es: At jeg af bemelte Summa destinerer:

I. Det kongelige Universitets Bibliothek (men ikke til nogen anden

Brug paa Universitetet) Sex Tusinde Rigsdaler, siger 6000. Rdlr., hvor af den

Aarlige Bente Tre Hundrede Bdlr., skal anvendes til gode Theologiske og

Philologiske Bøger in FJiilologia Sacra & Profana, saa vel som og Historia

Ecclesiastica *).

Nu dette er da, hvad Gud har givet mig i Sinde, af det mig ved hans

milde Forsyn betroede, at legere til gudelig Brug, til det Kongelige Univer-

sitet og Wiborg Stift. Jeg priser HErren af ganske Hierte, der har givet

mig, baade at ville og at kunde giøre dette lidet, som jeg haaber at blive til

hans Velbehagelighed, og der hos har bevaret denne Velsignelse fra ald Uretferdighed;

Jeg takker og i allerdybeste Underdanighed min Allernaadigste

Arve Konge og Herre, som har givet mig Lov og Frihed til denne Disposition,

som jeg allerunderdanigst holder mig lorsikkret, Hans Kongelige Majest. selv

Allernaadigst vil finde ikke at være misbrugt, men Christelig og vel anvent.

Til Slutning beder og anmoder jeg alle og enhver, under hvis Tilsyn og

Administration ovenmelte Publico legerede Capitaler nu eller i fremtiden kan

falde, paa det allerærbødigste og tienstligste, for Guds Æres, det Gemeene

Bestes, deres egen Samvittigheds, ja den tilkommende store Dags Skyld, at

de med lige saa got og viUigt et Hierte ville Vigilere for disse Capitalers

*; Her opregnes 2. til 9. Poster, adskillige andre Legater til Kirker og til Wiborg Skole,

Hospitaler og andre Fattige, etc. Hvor paa Testamentet sluttes med disse Ord : Nu

dette er da, etc. (Hofmans Anm.)

Universitetets Legater. '^

More magazines by this user
Similar magazines