Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1689. 46

Julii '21>. af Jiccforc og Profcssorilms for To Tusinde Rigs-Daler iiiig tilforbaiicUet haver,

og siden af egne Midler derjjaa ladet bygge, saaledis som den nu forrefindis

med Gaard, Have, fersk Springvand i Gaarden, item næst hos opbygte liden

Vaaning, Jordfri Grnnd og alt andet tilhørende. Hvilken Ixcsidencc med til-

liggende V'aaning herefter skal hede COLLEGIUM MEDICEUM, saasom Jeg

af sa^r Betænkende ej vil, at det efter mit Navn skal kaidis. Og som denne

Bygning saaledis er indrettet, at derudi findes otte dobbelte Kammerer, saa

skal i hvert af disse otte Logcme^iter tvende Stiidiosl have deris Værelse, og

udi den liden Vaaning næst hos en skikkelig, fattig Mand«, som Jeg nu selv

til iStædets Opvartning forordner, og efter min Død af I))t. Professoribus

Consistoriallbus og Collcgil Ephoro kand beskikkis, nyder sin Boelig, saa længe

hånd den Opvartning og Tieniste i CoUcgio, som hånd tilforordnis, forsvarligen

forretter. Den ene Kielder under Collcgio skal brugis til Alumnorum Brænde-

ved, den anden til anden usum honestum, saavel og Loftet, efter Kplwri God-

findende, dog til Collcgil Beste.

II. Dernæst forærer jeg i samme Jesu Navn til fornævnde sexten

Studiosos Sexten Tusinde Rigs-Daler, hvilken Summa skal udestaa og udsættis

hos visse Folk paa Rente , imod god og nøjagtig Forsikkring , saaledis som

Børnepenge efter Loven udsættis bør, til Sex pro Ccntiim aarligen, saafremt

Tiderne ikke skulde foraarsage , at mand maatte nøjis med fem pro Centum;

Dog Capltalen ikke til nogen af Frofessoribiis at udlaanis. Og skal den fulde

Rente, saa vit den sig beløber, aarligen uddelis til forskrevne Sexten Studiosos

udi tvende Terminer, nemlig ungefehr til d. H. Jiinii og den 11. Beccmbris,

saaledis at en hver bekommer lige meget ; Dog

at den Shidiosiis , som skal

have Inspcdion med de andres Skikkelighed og Flittighed, og skal have sin

Værelse i det næste Kammer ved Porten, og paa den højre Haand, naar mand

gaar ind i Besidencen, nyder en tredie Deel mere end nogen af de andre.

Og formodis derhos tienistskyldigst , at honoratiss. Dn. Collegcc lade disse

Alunmos, om de det meritere, derforuden nyde Kosten i Communitate Ikgift,

naar deris Stæd, efter Sædvane, derinde kand falde, paa det de dette Stipen-

dium til gode Bøggers Indkiøb og anden Nødvendighed dis friere kand bruge.

IH. Nok forærer Jeg dem i ligemaade Femb Tusinde Rigs-Daler, som

stædse skal staa til Fremvæxt, at Capitalen hver tiende Aar med Fremvexten

kand formeris, som i Fundationc Collcgii Wcdchendorffiani anordnet er. Og

skal ellers i dette Collcgio 3Iedlcco med alting forholdis, saasom in Collegio

Wcdchcndorffiano , saa vit i denne min Fundation ikke anderledi^ forordnet

befindis.

IV. Til dette Collcgii Medicci og hosliggende liden Vaanings Vedlige-

holdelse legerer Jeg derforuden Eet Tusinde Rigs-Daler, som paa overskreMie

Maade skal staa paa Rente, og Renten deraf til Husenis nødvendig Bepara-

tion og nyttig tarvelig Embellering anvendis. Men saa meget som af Renten

fra overskrevne Beparation overskyder aarligen , skal i et Skrin , som

altid

staar paa Consistorio (med to Lose for, een for Bectore, een for Ephoro Sti-

pcndii) tillige med Obligatiomrne og andre Breve, dette Stipendium vedkommende,

nedsættis og forvaris , indtil Summerne blive 100 eller i det højeste to Hun-

drede Rigs-Daler, og da paa overskrevne Maade til Fremvext udsættis paa

Rente , som dog alt sammen , naar forden giøris , skal anvendis til Byg-

More magazines by this user
Similar magazines