Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

500

Etatsraadinde Wads Legat.

Univ. Aarb. f. 18^4-71 I. S. 508-509.

Etatsraadinde Nicoline Wad, f. Briinnich, skjænkede ved

Testamente 300 Rdl. til „Kjøbenhavns Universitets Naturaliekabinet,

siden kaldet det Moltkeske". Efterat Testatrix i Aaret 1804 var

afgaaet ved Døden, blev Kapitalen i det følgende Aar, indbetalt til

Universitetet. Med Hensyn til Anvendelsen af Renten har Ministeriet

ved Skrivelser af 12 Febr. og 29 Maj 1866 fastsat, at denne tilfalder

det zoologiske Museum, dog saaledes, at det overlades Bestyrerne

af det zoologiske og det mineralogiske Museum aarlig at tage Be-

stemmelse om Anvendelsen. Det Beløb, der afgives til det sidstnævnte

Museum, bliver da i dettes E-egnskab at tage til Indtægt, medens det

i det zoologiske Museums Regnskab føres til Udgift.

Legatets Kapital udgjorde d. 1. Jan. 1889 600 Kr.

Den disponible Rente er aarlig 23 Kr. 24 0.

BUng. Nr. 1. Underv. Min. Skr. af 12 Febr. 1866 tn Konsistorium, hvorved

])iftildes, at Renterne af de 300 Rdl., som ved Etatsraadinde Wads Testament

ere skjænkede til det Moltkeske Naturaliekabinet, fra 11 Juni 1865 og

herefter som særlig Indtægt tilfalde de tvende Universitetsmuseer, som ere

traadte i Stedet for det fornævnte Naturaliekabinet, nemlig det zoologiske og

det mineralogiske, og saaledes, at Museerne i Forening erholde Renterne tn lige

Deling*).

(Univ. Arkiv.)

Nr. 2. Underv. Min. Skr. af 29 Maj 1866 til Konsistorium om Anvendelsen

af Etatsraadinde Wads Legats Renter**),

Efterat Ministeriet i Skrivelse af 12 Febr. d. A. med Hensyn til Renterne af de 300

Rdl., som ved Etatsraadinde Wads Testament ere skjænkede til det Moltkeske Naturaliekabinet,

havde resolveret, at disse skulle falde til lige Deling mellem Universitetets zoologiske og

mineralogiske Museer, har Konsistorium i bhgl. Skrivelse af 24 Marts d. A., da denne Bestemmelse

vilde være Museumsbestyrerne mindre velkommen, fordi de maa foretrække at have

frie Hænder til efter indbyrdes Overenskomst at anvende Renterne efter Omstændighederne

snart i det ene, snart i det andet Museums Tarv, andraget paa, at Udbetalingen maa ske til

begge Museer i Forening, saaledes at disses Bestyrere hver Gang have at komme overens om

Anvendelsen.

I denne Anledning skal Ministeriet herved tjenstligst tilbagemelde, at

denne Indstilling ikke kan tages til Følge, da det vilde medføre Vanskeligheder

med Hensyn til de Forklaringer, som Finanslovudkastet har at give

om de Legatrenter, der udenfor Universitetets Tilskud tilfalde de enkelte Museer.

Derimod kan Ministeriet ikke have Noget imod at imødekomme det af

Museumsbestyrerne ^^trede Ønske om at kunne efter Omstændighederne og fælles

Overenskomst anvende Rentebeløbet snart i det ene, snart i det andet Museums

Tarv; men Sagen maa da ordnes saaledes, at hele Legatrenten tilfalder

det ene af de to Museer og stadig udbetales dette, og at det da overlades

Bestyrerne aarlig at tage Bestemmelse om Anvendelsen, saaledes at, naar

Renten anvendes i det Museum, der ikke er det, som i Finansloven anføres

som rentenydende, det afgivne Beløb føres til Udgift i Bestyrerens Eforiregnskab

som afgivet til det andet Museum, i hvis Éforiregnskab det tages til

^) Univ. Aarb. f. 1864—71 I. S. 508.

**) Univ. Aarb. f. 1864—71 I S. 508-509.

More magazines by this user
Similar magazines