Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

591

Indtægt. Ved at meddele Konsistorium Foranstaaende til bligl. Efterretning

og videre Bekjendtgj øreise, skal man tilføje, at man Dags Dato har tilskrevet

Kvæstor, at hele Renten bliver at opføre som tilfaldende det zoologiske

Museum.

Vedel-Simonsens Legat.

(Det Vedel-Simonsenske Legat.)

Selmers Aarb. f. 1837 S. 118—120.

(Univ. Arkiv.)

Professor, Dr. med & pliil. Lauritz Schebye Vedel- Simon-

sen skjænkede ved Skrivelse til Konsistorium af 2 Juli 1836 „i tak-

nemmelig Erindring af hvad han, med Hensyn til sin videnskabelige

Dannelse, skylder det Kjø benhavnske Universitets bibliothek fra de Aar,

da han gjorde Tjeneste ved samme", til dette Bibliothek en Kapital af

2200 Rdl. Ifølge den af Konsistorium d. 26 Aug. 1837 udarbejdede

Fundats, der d. 6 Sept. s. A. forsynedes med kgl. Konfirmation, er

denne Kapital at betragte som et særskilt, Universitetsbibliotheket

tilhørende Legat, under Navn afdet Vedel-Simonsenske Legat", der

holdes adskilt fra Bibliothekets øvrige Fonds og Indtægter. Legatets

Renter deles i to lige Dele, af hvilke den ene tilfalder „den af Biblio-

thekets videnskabelige Embedsmænd, der nyder den ringeste Gage

ved Bibliotheket" (o: Under bibliothekaren). Denne Del af Renten

føres nu til Indtægt paa Universitetets Budget, Indtægtspost 5 (Renter

af nogle Legater) med 85 Kr. 24 0. For den anden Del 85 Kr. 26 0.

indkjøber Universitetsbibliothekaren „et større videnskabeligt Værk,

der ansees for vigtigt for Bibliotheket, og hvis Priis i det ringeste ud-

gjør Vé Deel af Legatets aarlige Rente." Dog kunne ogsaa saa-

danne Værker anskaffes, der ville udfordre, at to Aars Indtægt lægges

sammen, eller dog et Aars Indtægt overskrides. Kun maa intet Værk

antages til saaledes sukcessive at anskaffes for Legatets Regning, naar

det med Rimelighed kan forudses, at det vil koste mere end to Aars

Indtægt. Den Bibliothekskommissionen ved Fundatsen tillagte Valg-

ret med Hensyn til de Værker, der skulle anskaffes, maa efter Biblio-

thekets forandrede Organisationsforhold antages at være gaaet over

paa Universitetsbibliothekaren, der er Legatets Efor. Valget er ikke

bundet til noget Fag. Den Moltkeske naturhistoriske Bibliotheksafde-

ling konkurrerer, som særskilt Legatstiftelse, ikke. I Legatets Regn-

skabsprotokol indføres de for Legatet kjøbte Bøgers Navne.

Legatets Kapital udgjorde d. 1 Jan. 1839 4400 Kr.

Fundats af 26 Aug. 1837, konf. 6 Sept. s. A., for det af Professor, Bihtg.

Doctor medicinæ og philosophiæ Lauritz Schebye Vedel-Simonsen, Ridder af

Dannebroge og Dannebrogsmand, for Universitetsbibliotheket stiftede Legat.

More magazines by this user
Similar magazines