Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

47 1689.

iiiiigens, Gaardens og Havens Beparatlon og Vedligeholdelse. Men skulde det Julii 29.

hende sig, formedelst eet eller andet ulykkelig Tilfald, det Gud naadeligen

afvende, at der kunde komme saa stor Brøstfældighed paa dette Collegli

Mcdic/'l Bygning, at dette Eet Tusinde Rigs-Dalers Rente og deris Fremvæxt

til Jieparafion ikke skulde kunde forslaa , da maa dertil tagis , hvis forden

kand giøris , af Renterne af den Capital paa de Femb Tusinde Rigs-Daler,

som ellers altid skal staa til Fremvext, Capitalerne dog i alle Maade urørte.

V. Fremdelis legeris til samme Collegkim al mit Bihliotliec, baade af

trykte Bøgger og ManuseripHs , efter den Catalogiim, som Jeg selv derpaa

forfattet haver, Item det sølv Crucifix med en beqvem Foufral, som staar i

min Stue, og efter min Død skal sættes in Auditorio Collegii, og hver Søn-

dag og Helligdag til Morgen- og Aften-Bøn aaben holdis, hvortil Nøglen

bliver hos Inspeciorem, saa længe Ephorus seer, at det er tienlig. Inspector ^

maa og ej oplukke for Cruciflxet ved nogen anden, men i egen Person.

Did indgivis og alle mine Vasa Chemica, Instrumenter og 3Iaterialer, som

i tvende smaa dertil forfærdigte Logementer skal indsættis og Stæderne be-

qvæmmis til Operationes Chemicas , eftersom min Villie er, at iblant Aliimnos

een sig det Studium noget alvorlig antager, een Studium. Botanieo-Medicum,

een Matliematicum og trende FJulologictim , for at giøre sig beqvemme til at

betiene Bectoratus og andre Bestillinger i Skolerne. Og disse sex bør, for-

uden deris Exercitia Collegii ordinaria, een gang hvert Aar i det ringeste

udvise nogen Specimen Biligentiæ til den af Bn. Professoribus , som samme

Studium profiterer. De andre Ti Alumni blive ved Studium Theologicum, dog

ingen af alle at forbydis, at de jo i andre lovlige Studiis efter egen Inclination

sig ogsaa maa exercere.

VI. Og paa det mit lidet Bihliotliec , som

did indgivis , kand aarligen

med ny og tienlige Bøgger forøgis, da legeris dertil Femb Hundrede Rigs-

Daler, Renten deraf ved Ephorum (som nu først bliver Hr. Justits-Assessor

Paulus Vindingius efter egen gode Løfte) , til samme Brug at anvendis , og

over samme Bøgger en rigtig Catalogus at holdis. Og maa ingen Bøgger

enten af de trykte eller Manuscriptis uden Collegium udlaanis, men hvo dem

bruge vil, læse i dem paa BihliotJieket, hvor de ere satte, og vel med dennem

omgaais. Særdelis skal Inspector Collegii^ under EpJiori Birection^ have god

Inseende, at Manuscripta ikke blive mutilerede, maculerede eller i andre Maader

forverrede, hvorfore de ej have en hver promiscue Adgang til dem at forunde,

og skal fordi Ephorus alene have Nøglen til Manuscripta.

VII. Til dette Beneficium indskrivis ingen, som jo allerede er Studiosus

og Banus eller Norvegus fød, derforuden og haver holt sig vel in Examine

Philosopjhico ; hvorfore mine Høj ærede Collegæ vilde af Examinis Philosophici

Protocoll slutte og udvælge , hvo til samme Stipendium best fortiener at ad-

mitter is. Men er det halvandet Aar eller mere efter Examen^ at deris Stæd

derinde kand falde, da bør de igien af Eplioro paa Examinis Philosophici

Maade overhøris, førend de maa admitteris; Ti have de siden forverret sig,

da giøre de sig selv dermed til dette Beneficium uværdige. I dette Collegio

maa Alumni forblive og nyde Stipendio (saa fremt de ej imidlertid til nogen

Bestilling befodris) i fem Aar og ej længer (formedelst hvad og hvis enten

Becommendation eller og Bispensation det kunde begæris) , saafremt de sig

More magazines by this user
Similar magazines