Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

599

saadanne Vilckor oc paa saadan en inaade oc inaneer soin ofvonb'"''' fnndatzer

tilholder. Saimne Euiidatzer vil ieg" liafFue f'orbædret saaledes.

1. Dersom nogen nyder bemelte stlpendio Winstriipio Beseniano uden

lands, om end skønt band er afP Familien oc band effter lians biemkomst

blifver vdi verslig stand til verslig bestilling befodret, da skal band giifne

sin Jicvers paa at førend band det maa nyde, band den gandske siUHniam

Penge som band bar oppebaaret aff b'"^*^ Stipendio Winstrupio- Beseniano til sin

vdenlands Eeyse strax, dog uden Rente til den tid skal betale eller der paa

giftue Facaltatl tlicologicce sin baandskrift med nøyagtig forsickring oc Kente

fra Breffuets dato; oc skal saa Capitalerne med Capitalen oc Renten i saa

maade forøyes oc forbædris; buorpaa den, som da er stipendkiriiis, skal ligesom

for det forige giffne nøyactig forsickring til velb"'*^ Facult. Theologicam.

2. Desforuden skal Stipendlar'ms bolde en orafion førend band udreyser,

effter forige fundatz, men endoc tilforne haffue taget attestationem philosopliicam

oc den laadahilent saa oc attestationem theologicam i lige maade laudabilem,

oc der til med liaffue responderet piibllcé under en af tJieologis, buor paa ombedes

Facnltas theologlca paa det allertienstvilligste at de vbesverget vilde

giffue deris censur builcken tillige med forb'"^'^ begge attestationer orailon oc

Bevers motte bevares in capsula stlpendll Winstriipio- Beseniano.

3. Huis oc nogen lier effter enten aff forberørte Familier eller andre

skulde blifve til sinds b'"*^" stipendium at forbædre, da stande det dem frit

fore mine Forfædres og min Fundatz i saa maader at effter stipendii tiltagelse

med bøyre bædre oc strengere conditloner at befæstige, dog at de er lidelige,

som kand vere Glud for alting til Ære, det algemene beste til befordring

oc Academlce saaledes til gaffn oc gode, saa at de kand vere icke alleniste

dogmatlci men endoc polenilcl. At dette ufeilbarligen oc vrøggeligen effter

begge voris afgang ber fra Verden boldes oc effterkommes skal, bar vi

denne voris villie med voris bænders undertegnelse bekræftiget. Datum

Kiøbenbaffn Martini LtitJieri dag, nembg den 10 Novemb. 1685.

P. Resen

L. S. Anne Meyers

Peder Reisens

(Original paa Papir med paatrykt Segl i Univ. Arkiv Nr. 83.)

Nr. 4. Univ. og Skole-Direkt. Skr. af 30 Juli 1842 til Konsistorium

om Forpligtelsen til Tilbagebetaling af det Winstrup-Resenske Rejsestipendium*).

Efterat have modlaget Konsistoriums Betænkning i Skrivelse af 2. d. M. i Anledning

af det af Bogholder og Revisor, Justitsraad Bloch indgivne Andragende angaaende den med

Oppebæreisen af det Winstrup-Resenske Rejsestipendium forbundne Forpligtelse for Stipendiarierne

til, i Tilfælde af, at de nogensinde skulde forlade det theologiske Studium og

paa anden Maade søge Befordring, da at refundere det Oppebaarne, samt i Anledning af den

af Direktionen ligeledes forlangte Oplysning om, hvorvidt det i den senere Tid paases, at den

ommeldte Bestemmelse ved det ovennævnte og mulig andre Legater tilbørlig bliver overholdt,

skulde Direktionen tjenstlig melde,

at den aldeles maa bifalde den ogsaa af Konsistorium tiltraadte Mening, at

rigtig Fortolkning af Fundatsen medfører, at intet Embede, som staaer i For-

bindelse med Kirken, Universitetet eller Skolen, kan blive at benføre til de i

Fundatsen af 1685 nævnte verdslige Bestillinger, og at man ligeledes maa

anse det rettest, at den ombandlede Revers i Fremtiden affattes i de fundatsmæssige

Udtryk, uden at disse tilføjes nogen nærmere Forklaring.

(Univ. Arkiv.)

Nr. 5. Kons. Skr. af 12 Marts 1881 til Eforus for Winstrup-Resens

Rejsestipendium, bvori udtales, at en Stipendiat, der i 1878 var udnævnt til

*) Selmers Aarb. f. 1842 S. 80—83.

More magazines by this user
Similar magazines