Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

601

holder sig ved Kjøbenhavns Universitet, maa ikke nyde Stipendiet,

ibrsaavidt han „enten al'E.enter eller af andre Beneficiis" har 100 E,dl.

om Aaret; opholder han sig ved et fremmed Universitet, maa han ikke

nyde det, dersom han foruden dette Stipendium har 200 Rdl. om

Aaret. Den, som tidligere har haft saa store Indtægter, kan vel, naar

de ophøre, erholde dette Stipendium, men maa dog ceteris paribus

staae tilbage for Andre, „som intet Beneficium, eller dog ei noget saa

anseeligt Beneficium som forommeldte har havt". Disse Begrænsninger

med Hensyn til Stipendiets Nydelse gjøres paa Grund af de forandrede

Forhold ikke gjældende. En Student af Familien kan faae Stipendiet

i det samme Aar, i hvilket han er blevet Student; men han skal da

i det næste Aar tage den filosofiske Prøve med Anden Karakter idet-

mindste. Tager han ikke den nævnte Prøve i det paafølgende Aar

med den angivne Karakter, fratages Stipendiet ham, og oplægges,

hvorefter en ny Stipendiat udnævnes. Hvert femte Aar er et Hvileaar

„som for Legato Fossiano". E/cnterne i dette ligesaavel som, hvad der

iøvrigt hjemfalder til Legatet, oplægges.

Af disse Oplæg dannes først en Fond paa 500 R-dl. under Navn

af „Appendix Legati Wissingiani". Renten af denne, som for-

længst er dannet, tilfalder Universitetets Rektor, der er Legatets Efor,

med 38 Kr. 74 0.

Oplægene fortsættes derpaa, indtil der er dannet en Fond paa

iOOO Rdl., hvis Rente uddeles som Stipendium til en Student, der er

Søn af en Professor. Han nyder det i 4 Aar. Hvert femte Aar er et

Hvileaar.

De følgende Oplæg gaae ud paa at samle en saa stor Kapital, at

Stipendiet for hver af Stipendiaterne, først Familiestipendiateme og

derefter Professorsønnen, kan udbetales med 100 Rdl. om Aaret, „men

ei mere, hvormeget end Legati Capital i Fremtiden maatte voxe".

Disse i Fundatsen nævnte Formaal ere naaede. Fonden for Veder-

laget til Eforus er dannet, ligeledes Fonden for Stipendiet til Professor-

sønnen, hvorhos alle 3 Stipendier nu udbetales med 200 Kr. — Ad-

ministrationsgebyr = 193 Kr. 74 0. For det Tilfælde, at der nu i de

Aar, der ej ere Hvileaar, ikke skulde melde sig nogen fundatsmæssig

Stipendiat af Familien, giver Fundatsens Art. 11 den Regel, at Kon-

sistorium maa paa et Aar udvælge en Stipendiat. Findes der heller

ikke i det næste Aar nogen kvalificeret Student af Familien, oplægges

Stipendiet, og saaledes afvexles hvert andet Aar med saadanne Por-

tioners Uddeling paa et Aar og deres Oplæg, indtil det med Vished

vides, at Familien er uddød.

Naar der af 0])lægene er samlet en ny Kapital paa 1000 Rdl.,

Universitetet«! Legater.

More magazines by this user
Similar magazines