Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1689. 50

Julii 29. dennem f'orbedris) , saaledis maa anvendis , nydis og af dennem i Agt tagis,

som de for Guds Retfærdighed og Høje Øvrighed i sin Tid agte at forsvare.

At dette saaledis er min sidste Villie , dette Collcgil MedicH Fundation an-

gaaende, bekræfter jeg med min egen Haand og sædvanlig undertrykte Signete.

Og venligcn ombedis lir. Ji(sflfs-li-d'då Willom Worm og Ur. Just i fs-Assessor

Povl Vinding^ som jeg hermed nævner til ExseciUorcs af dette mit Testmnente^

efter min Død at skal være, dette med mig til Vitterlighed at underskrive og

forsegle.

Kiøbenhavn den 29. Julii Anno 1689.

W. Worm. P. Vinding. Olnff Borck.

Postscriptum til O. Borcks Testamente.

m. m.

(Efter Originalen paa Pergament i Universitetsarkivet.)

Oluf Lund skal intet nyde for sin store ulydighed imod mig, men de

500 Bdl., hannem var deputerit, skal høre til CoUegium, bode at holde Post-

vandet 00 Hafven ved lige , saa oc til Lius in Auditorio oc Lampen ;

noget aarligen ofver, tilhører det de fattige.

Blifver

(Efter Originalen paa Papir i Universitetsarkivet.)

Julii 29. Articler, hvor Efter Alumni Collegii Medicéi sig skal rette och forholde.

I. Alumni Collegii Medicéi skulde lefve Gudfrygteligen, Erligen, kydske,

fredsommeligen, ædrueligen; Oc saa fremt nogen befindis u-skickelig, oc hånd

efter første oc anden Paamindelse af EpJioro icke hædrer sig, da skal hånd

med Professonim Consistorialium Villie oc Sambtycke uden ald Undskyldning

af Collegio strax udluckis. II. Det tillades dennem efter Fundatzen at for-

blive i Collegio (saa frembt de ej imidlertid til nogen Bestilling befordres) i

femb Aar, oc ej lengere, formedelst hvad oc hvis enten Becommendation eller

Dispensation det kunde begiæris. III. Alumni maa ej have Friheed at rejse

tit o c længe af Byen oc ej over 3 eller 4 uger udj alt om Aarit, med mindre

nogen u-forbigiengelig Nødvendighed kunde indfalde. Mens imidlertid de ere

borte , i hvad Aarsage der oc tilfindis , da maa de intet niude af dette Bene-

ficio , mens een hvers Contingcnt for dend Tid han udebliver, skal hannem

aftreckis oc til Collegii Nytte efter Ephori Betenckning anvendis. IV. Naar

nogen foraarsagis af sit kammer at forrejse, da skal hånd af Bectore, Ephoro

Stipendii oc Bræceptore privato begiere forlof, oc sig inden dend forelagde Tid

indefinde. V. Insp>ector , som skal hafve Inspection med de andres SkickeHg-

hed oc FHgtighed, skal have sin Værelse i det neste Kammer ved Porten paa

dend høyre Haand, naar mand gaar ind i Besidencen, oc niude een tredie Deel

meere, end nogen af de andre. XII. Inspedor, som af Ephoro med Dn. Pro-

fessorlim Consistorialium Sambtycke indsettis. skal have Inspectionen, saalenge

hånd er i Collegio , uden hånd det med sin u-Skickelighed oc forsømmelse til

forn forbryder, eller findis efterladen i sin Fimction. XXI. Ligen af Alumnis

maa holde nogen Børne Skole i sit Kammer, ej heller holde nogen Drick,

Giestebud, eller nogen saadan Sambqvem med Dobbel , være sig med kort,

Bret Spil eller anden u-Sømmelighed. Ej heller maa nogen Qyindes Person

tilstædis paa nogen af Kammerne at indgaae, videre end Betienterens Hustrue,

More magazines by this user
Similar magazines