Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

51 1689.

eller hvem liand i hendes Sted dertil beskicker, som Sengene skal rede oc J»lii 29.

Kammerne reen holde.

Fundatio CoUegii Elersiani.

I Jesu Velsignede Naffn!

(Efter Originalen foran i Kollegiets første Regnskabsbog.)

Jeg Jørgen Elers Kongl. Mayts till Danmarck og Norge Estats- Ji«s^^V^'-Novbr. 29,

CancelUc- og Camnwr-'R.aadj samt Assessor udj Høyeste Rett, betænckendis de

mange og store Velgierninger , Jeg hafuer annammet af Gud, og derhos min

ydmygste pligt, huoraf Jeg er skyldig at tiene og ære den Allerhøjeste af all

min æffne og formue, Effter den tilladelsse, som min Allernaadigste Konge og

Herre Mig giffuit haffuer, ofaer Mine Midler selff, som Jeg lyster, at disponere^

som hånds Kongl. Mayts Breff dateret d. 18. May 1689 videre formelder;

Sckiæncher og opoffrer af et gudeligt forsætt, frie villie og velberaad hu, Gud

til ære , mit fæderneland til tieniste , det Kongl. Universitet i Kiøbenhaffn og

den studerende Ungdom til hielp , nytte og forbedring, saavelsom og fattige

nødlidende Mennisker til nogen undsættning, effterfølgende af mine Midler,

som Gud mig naadelig i Arff effter mine Sal. Forældre forlænet hafuer; Imormed

Jeg i sin tiid, som i mit Testamente formældiss, effter min og min kiære

Hustruis dødelige affgang, vill' haffue forholdet som følger:

1. forærer Jeg i Jesu Naffn til Sechsten Studiosos paa Universitetet

Sechsten Tusinde Rixdaler, huilclffen Summa skal udsættis hos visse folck paa

E-entte imod god og nøyagtig forsichring, saaledis som Børnepenge effter

Loven udsættis bør, til 6 pro Centum aarlig, saafremt tiderne iche skulde for-

aarsage , at mand maatte nøyis med 5 ^yro Centum ; dog at Capitalen iche till

nogen af Professorihiis at maae udlaaniss. Og skall den fulde Rentte aar-

ligen uddelis til forn*^ Sechsten Studiosos udj tvende Terminis, nemlig til

XI. Junij og XI. Decemhris, saaledis at en huer bekommer ligemeget; dog at

en af de bem*^ Studiosis , som skal være den besynderligste og hafue Ind-

seende med de andre , niuder ^/a deel meere end nogen aif de andre. For-

moder derhoss , at Fltir. Veneranda FaciUtas Theologica lader dennem aff

disse Alumnis, som dett meriterer, niude Kaasten in Communitate Regia, saa-

mange iche tilforn har niudt samme Kaast i den ordinarie tiid, paa dett at de

disbedre kunde siibsistere og anvende dette Stipendium til gode Bøgers Indkiøb

og anden nødvendighed.

2. Nock forærer Jeg iligemaade til denne samme brug fire Tusinde

Rixdaler, som skal staae till fremvext saaledis, at naar aff den aarlige Rentte

først saameget fradragiss, som till dette Collegij huusis og bygnings nødvendige

Beparation huer aar kand behøfuis, skal siden, huiss til ofuers blifuer, udsættiss

paa Rentte. Og naar da Rentterne tillige med Rentis Rentterne kunde be-

løbe sig till en ny Capital, huis Rentte kand aarligen være nock till en ny

Stipendiarium lige med en huer af de forige at underholde, skal Hector og

Professores Consistoriales med en ny Stipendiario forøge dette Collegium, indtill

ey fleere derudj kand hafue rum. I huilcket fald Rentterne af for^'' fire Tusinde

Rixdaler skal saalenge staae til fremvext, indtill deraf kand fremvoxe saa stor

en Caxntal, som kunde behøffuis til Collegij bygning med nogle fleere væreisser

^

^

'

More magazines by this user
Similar magazines