Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

IGOI.

Novbr.29.for Alumnis at forøge. Og naar dett er skeed, kan fremvexten af bem ^^' Capital

52

i cfFterfølgende aar igien anvendiss til fleere Alumnorum underholding , som

sagt er.

3. Og paa dett denne min vellmeente gafne knnde disbedre frugte til

Guds Kirckis o])byggelsse og mit fædernelands gafn og nytte, vil Jeg, at af

disse Alumnis de Aatte skulde med fliid legge sig effter TJæoloffiam , dog

saaledis: at To af dennem ex ^jro/e.S'.so tracterer ronfrorersias Theolof/icas eller

Theologiam polcmicam, saasom den liidindtill i voris Kirche hafuer været

di'efuen siden Ileform aiionen. Tree Andre skulde ex profcsso beflitte sig paa

at forstaae Historiam et Antiquitates Ecclesiastiras, saavelsom Dodrinam Pafrum

Ecclcsicc. Nock andre Tree iligemaade at perfedionere sig in Vhilolofjia Sacra,

til at kunde blifue gode Interpretes S": Scripturæ. Aff de andre Aatte Alumnis

vill Jeg at Tuende skulle være Mcdicinæ practicæ Studiosi, og om nogen af

disse kunde giøre saa god progress i samme Studio, at de af Amplissima

Facultate Medica kunde kiændis dygtige til at exercere pn'axin Medicam hoss

fattige folck, skal dett være dennem tilladt at blifue i dette Collegio og niude

dets Beneficio ofuer den ordinaric tiid, ja saalenge det dennem lyster, og de

sig forsuarligen forholder effter den maade, som alle Alumnis i dette Collegio

foreskrifvis. Saa vil Jeg og at Tuende andre skulle være Historiarum, Poli-

tices et Juris Ptihlici Studiosi, En mafJiematum superiorum, og En mathematum

Tnferionim; noch Tuende andre at legge sig med fliid effter Philologiam

Latinam, saa at de kunde anseeis dygtige frem for andre at betiene JRectorum

eller Collegarum bestillinger i de fornemmeste Scholer her udj Kigenie. Og

paa dett disbedre kand eragtis, om disse ofuenbem^^ Alumni, en huer i sit

antagne Studio^ saaledis fremmis, som tilbørligt og mueligt er, vil Jeg formode

og ønske, at de af Dnis. Professoribus , som ofuenbem*^ Videnschaber paa

Universitetet profiterer , lader sig være anliggende , iche aliene at raadføre og

manuducere bem*^ Alumnos, men endog at fordre sx^ecimina af demiem, puhlica

eller privata, ligesom lejlighed gifuis og dennem got siunis. Og huis i saa-

maader skulde befindis , at nogen af disse Alumnis iche kand eller vill giøre

den profectj som billigen af dennem bør forventis, da skal JDnus. Epiliorus (som

skal være en aff Professoribus ConsistorialibusJ med samtlige de andre Consi-

storialium samtycke hafue magt saadanne at udviisse fra dette Beneficio^ og

andre, om huilche kand hafuis bedre forhaabning, i deris stæd igien dertill

at antage.

4. Til dette Beneficium maae ingen annammis aff dennem, som Theologia

skulle tractere, uden de, som in Examine Theologico liaffue meriteret laudahilem

eller liaud iUaudahilem attcstationem ; men af de andre ingen uden de, som in

Examine Philosophico hafue erholdet lige saadan censuram og derforuden siden

in Examine Theologico hafue beviist sig iche at være ukyndige in ptrincipiis

Jieligionis Orthodoxcc. Thi , som

dett iche skall være Alumnis Theologicc for-

menet, at de jo i andre lovlige Studiis tillige sig maae exercere^ saa skall dett

og være meent om de andre Studiorum Alumnis, at de maa exercere sig in

TJteologicis , særdeliss paa Prædichestolen , paa det, om de iche i fremtiden

befordriss i det, de fornemlig har studeret , de dog kunde befindis dygtige til

Prædiche-Embedet , derudj at tiene Gud og finde deris Brød. Ofuer alt vil

Jeg, at ingen hertil antagis uden de, som ere fødde her i Rigerne af Dansche

More magazines by this user
Similar magazines