Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

647

rede mere end de i samme Frds. § 74 bestemte Stipendiesummer,

det Overskydende", efter Direktionens nærmere Bestemmelse, anvendes

„til overordentlig Understøttelse for Skolens udmærkede Disciple i

deres Skole- og Universitetsaar". Ved Udsondring af Stipendiefondens

Midler og Indtægter dannes da den saakaldte Stipendieoverskudsfond.

Saadanne særlige Fonds ere hidtil kun dannede ved Odense og Hor-

sens Skoler. Imidlertid har ogsaa Nykjøbing Skoles Stipendiefond

Overskud, af hvilket Understøttelser kunne tildeles Studenter.

Understøttelserne tilstaaes af Ministeriet Studerende fra de paagjældende

Skoler, navnlig i de 2 første Aar, for 1 Aar ad Gangen, med

Beløb af forskjellig Størrelse.

Nr. 1. Kgl. Resol. af 4 Oktbr. 1803, hvorved i Hensyn til de forbedrede

Latinskoler bifaldes: 1) at Overskudet, af den aarlige Stipendiesum

saavelsom de Stipendier, der i de foreskrevne Tilfælde skulle tilbagebetales

af afgaaende Stipendiater, samt de til Skolekassen hjemfaldende Oplag, skulle

for Fremtiden udgjøre en egen fra Skolekassen afsondret Fond, hvorover en

egen Konto føres; 2) at enhver fra en af de forbedrede Skoler dimitteret

Student har, i de første 2 Aar af sit Ophold ved Akademiet, Fordring paa

Understøttelse af denne hans Skoles Fond, saasnart han kan godtgjøre uforskyldt

Trang, og ved gyldige Vidnesbyrd bevise, at han ved Flid i sine

Studeringer og sædeligt Forhold fortjener en saadan Understøttelse ; 3) at

Beløbet af denne Understøttelse vil, i hvert enkelt Tilfælde, blive at bestemme

af Skolens Overdirektion, efterat vedkommende Skoleraads Betænkning først

er indhentet*).

(Fogtmanns Reskr. Saml.)

Nr. 2. Forordning af 7 Novbr. 1809 ang. de lærde Skoler i Danmark

og Norge.

§ 79. Ledige Gratist- og Stipendiepladser, til hvilke ingen behørig

kompetent Discipel melder sig, blive indtil videre ubesatte. Alle Besparelser

af Stipendier, som derved eller ved indtræffende Vakancer i Skoleaarets Løb

foranlediges, skal alene komme Skolens Stipendiefond tilgode, og anvendes

til at forøge dets frugtbringende Kapital, indtil denne er istand til at udrede

de i § 74 bestemte Stipendiesummer; men naar dette er Tilfældet, da anvendes

det Overskydende, efter Direktionens foregaaende Bestemmelse, til

overordentlig Understøttelse for Skolens udmærkede Disciple i deres Skoleog

Universitetsaar.

(Schous Forordn.)

4. Grev Moltkes Legat for Studerende.

(Joachim Godske, Greve af Moltkes Fideikommis til Understøttelse for

Embedsmænds Sønner, som fortsætte deres Studeringer ved Kjøbenhavns

Universitet.)

Algreen Ussings Reskr. Saml. under 27 Decbr. 1822, Koll.-Tid. f. 1823 S. 2—6,

Engelstofts Annaler f 1823 S. 281—85, Scheels Koll. og Stip. S. 105.

Gehejmestatsminister Joachim Godske, Greve af Moltke til

Grevskabet Bregentved fastsatte i levende Live, at der efter hans

) Lindes Medd. om d. lærde Skolev. f. 1849—56 S. 287.

More magazines by this user
Similar magazines