Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

648

Død skulde oprettes (^t Legat paa 50000 Rdl. til Understøttelse for

Embedsmænds Sønner, som fortsætte deres Studeringer ved Univer-

sitetet. Han efterlod sig et Udkast til en Fundats, som efter hans

Død af hans eneste Søn og Arving, Gehejmestatsminister Adam

Wilhelm, Greve af Moltke til Grevskabet Bregentved blev endelig

udfærdiget d. 28 Jan. 1822, hvorefter den under 27 Dec. s A. for-

synedes med kg). Stadfæstelse. Ifølge Fundatsen deles Renten af

denne Kapital, der kaldes Joachim Godske, Greve af Moltkes Fidei-

kommis til Understøttelse for Embedsmænds Sønner, som fortsætte

deres Studeringer ved Kjøbenhavns Universitet, lige mellem 10 Sønner

af kgl. Embedsmænd af alle Stænder. Understøttelsen tildeles dem,

der have taget de befalede Forberedelses-Examina med bedste Ka-

rakter og have bestemt sig til det Fag, i hvilket de agte at tage

Embedsexamen. Intet Fag har noget Fortrin for det andet, naar blot

de Studerende deri kunne tage Embedsexamen", herunder dog og-

saa forstaaet den statsvidenskabelige Examen. Understøttelsen udbe-

tales i de sædvanlige Terminer, efterat Stipendiaten har godtgjort,

at han fortsætter sine Studeringer. Kan han ej tilvejebringe Attest

herom, og Sygdom ikke bevislig har standset ham i Fortsættelsen af

hans Studeringer, taber han Adgang til Renterne for den Termin, og

dersom han ikke til næste Termin kan skaffe saadant Bevis, taber han

Adgangen for bestandig. Stipendiet nydes i 3 Aar ;

tager Stipendiaten

imidlertid sin Embedsexamen forinden, ophører hans Nydelse dermed,

dog saaledes, at han endnu oppebærer Stipendiet i den første Termin

efter Examen. Efter Udløbet af de 3 Aar, kan der tilstaaes den Sti-

pendiat, som ikke har taget Embedsexamen, Stipendiet for et halvt

Aar endnu, „dersom Sygdom eller anden Forhindring, som voldtes uden

den Studerendes Forsømmelse, afholdt ham fra at tage Embeds-Exa-

men". Dersom den, der har taget Embedsexamen med bedste Karakter,

beviser, „at han heldigen og med Flid studerer Mathematik, Naturlære

og Chemie", kan han ligeledes udnævnes til at nyde Stipendiet i 3 Aar.

Han bør godtgjøre sin Flid og Duelighed, ligesom ovenfor er bestemt,

og derhos før Udløbet af de 3 Aar „ved et eller andet nyttigt Skrivt,

eller paa anden Maade, offentligen vise sin Kundskab og Duelighed

i disse Videnskaber". Befordres han til Embede før Udløbet af de

3 Aar, ophører Stipendiet.

Dersom en eller flere Portioner skulde være ledige, fordi ingen

dertil Kvalificeret har meldt sig, anvendes denne eller disse Portioner

som Stipendium til Udenlandsrejse. De, som tidligere have n^^dt

Understøttelse af Legatet, have særlig Adgang til at nyde dette Rejse-

stipendium, dog saaledes, at „den meest udmærkede" har Fortrinet.

Attraaer Ingen af disse det, maa det tilstaaes „andre dertil værdige".

More magazines by this user
Similar magazines