Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

651

Saafremt der ingen niaatte findes af" Familien som kimnc eller ville indtale

Capitalen til sin Fordeel, saa tilfalder Capitalen Fattigvæsenet i Staden

Hamburg.

Dersom Universitetet maatte forlægges fra Kiøbenhavn til noget andet

Sted i de danske Stater, saa følger Fidei-Commissets Renter det Universitet

som træder istedet for det Kiøbenliavnske.

Saaledes overantvorder jeg denne Capital til mit Fædrenelands Tarv og

til min Slægts samvittighedsfuldeste Vareta^gt. Denne vilde stedse mindes,

at kun den Stat, hvor sand Oplysning og Retskaffenhed almindeligen findes

hos Borgerne, kan være lykkelig, og at selv, naar uafvendelige Ulykker ud-

vortes fra fremkaldes imod den, vil den finde Kraft hos sig selv til at reise

sig igjen."

saa bestemmer jeg herved, i Kraft af den mig paaliggende hellige Forpligtelse,

at opfylde hvad jeg veed at have været min Salig Faders Villie og Ønske,

og som hans eneste Søn og Arving at foranførte Fundation skal være afg.

Geheime Statsminister Joachim Godske Greve af Moltkes Fundats for Fidei

Commisset, til Understøttelse for Embedsmænds Sønner, som fortsætte deres

Studeringer ved Kiøbenhavns Universitet, og ansees ligesaa gyldig som om

den egenhændigen af den Salige Fundator var udfærdiget, hvorefter samtlige

efterkommende Lehnsgrever til Grevskabet Bregentved og andre Vedkommende

sig have at rette, og samme i alle dens Ord Clausuler og Punkter nøyagtigen

at efterleve, alt i Forhaabniug af Hans Kongel. Mayestæts allernaadigste

Confirmation.

Fidei-Commis-Capitalen indestaaer i en Kongel. Obligation dateret 17

Januarii 1816 under Nr. 16 paa 100 000 Rdlr. Sølv, hvoraf den anden halve

Deel, efter Obligationens Indhold, tilhører Fundators Legat for Embedsmænds

Døttre, og med sine Paategninger er saaledes lydende

Nr. 16.

Vi Frederik den Sjette, af Guds Naade Konge til Danmark, de Venders

og Gothers Hertug i Slesvig, Holsteen, Stormarn, Ditmarsken og Oldenborg,

gjør vitterligt: at da Geheime -Statsminister Grev Joachim Godske Moltke har

indleveret til Vore Finantser Kongel. Obligationer til Beløb 100 000 Rdlr.

D. Cour., nemlig 80 000 Rdlr. i de af Vort Finants-Collegium for Prise Penge

udstedte Obligationer og 20 000 Rdlr. i Obligationer udstedte af Directionen

for Deposito Kassen, og derhos forlangt, at for denne Sum af 100 000 Rdlr,

der ifølge Forordningen af 5 Januarii 1813 er overgaaet til uopsigelig Statsgjæld

i Rigsbankpenge Sølv Værdie, Daler for Daler, maatte meddeles en

Obligation lydende paa Geheime-Statsminister Grev Joachim Godske Moltkes

Fidei-Commis, til Understøttelse for Kgl, Embedsmænds Sønner som studere,

og Kongel. Embedsmænds ugivte Døttre, saa ville Vi herved meddele benævnte

Fidei-Commis denne Vor allernaadigste Obligation, der paa samme Maade som

de indleverede Obligationer er for bestandig uopsigelig, ligesom Vi ogsaa love

og tilsige for Os og Vore Kongel. Arve-Successorer Konger i Danmark, at

bemeldte Et Hundrede Tusinde Rigsbankdaler, saalænge samme indestaae i

Vor Kasse skulde blive forrentede i Rigsbankpenge Sølv Værdie, med den

for de indleverede Obligationer fastsatte Rente af Fire af Hundrede aarligen,

dog efter de Bestemmelser Forordningen af 5^*' Januarii 1713 foreskriver.

Denne Rente, der begynder fra 11 Decbr. 1815, udbetales uden videre foregaaende

Ordre eller Befaling af Vor Zahlkasse i Kiøbenhavn, i de sædvanlige

1 1 Junii og 11 Decbr. Terminer, hver Gang med det Halve. Hvorefter

de Vedkommende sig allerunderdanigst have at rette. Givet i Vor Kongel.

Residents Stad Kiøbenhavn den 17. Januyr 1816.

Under Vor Kongel. Haand og Segl

Frederik R.

(L. S. R.)

Møsting. Lange. Birck. Kirstein.

82*

FogT~

More magazines by this user
Similar magazines