Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

53 1691.

eller Norsclie Forældre, og ere bekendte, iclie aliene af ofuenbem*'^ 7yro/(?6'^,Novbr. 29.

men endog af gudfrygtighed og skickeliglied i Liff og Lefnet. Og maae de,

som til dette Beneficium antagis, niude det udj femb aar og ey længre, (for-

medelst huad og liuiss Becommendation eller Dispensation derudj begiæriss

kunde) saafremt de imidlertiid forholde sig saaledis, som denne min Fundatz

udkræfuer. Magnificus I)nns. Beeior med Dnis. ConsisforiaUbus udvælger de

dygtigste Personer dertill af dennem, som Epliorus velbetænckt præsenterer;

dog at, om nogen af min eller min Hustruis Familier dertill sig angifiier, da

de frem for alle andre dertill at antagiss, endschiønt de iche endda ere aif

den niaturitet og profeet , som tilforn mældiss: alleniste, at de i gudsfrygt,

ædi'uelighed og skickeliglied befindis, som tilforne sagt er.

5. Med JExercitiis, Disputatoriis , Beclamatoriis og precibus solennibus,

(paa huilche og Ephorus undertiden vilde lade sig finde) samt Stipendij ud-

deling og Professorum Consistorialiuni visitatione i collegio till forn**^ Terminer

forholdis dett paa samme maade, som in collegiis Walhendorpliiano og 3Iediceo.

Og maae ingen hafue den friehed at logere andensteds uden for CoUegium

eller at holde nogen børneschole inden CoUegium og dog niude dette Stipen-

dium. Ey heller maae nogen af Stipendiariis reisse tiit og længe aif Byen, og

ey ofuer 3 eller 4 Uger ialt om aaret, uden nogen uforbigiængelig forden-

hed kunde indfalde. Men schulde nogen ofuer et fierding aar udeblifue, da

hannem ^U deel af dett aarlige hannem tilhørende Beneficio at afftræckis.

6. Til Dnos. Consistoriales legerer Jeg tretten hundrede Rixdaler, huoraf

Rentten aarligen til dennem æqvaliter skal uddeliss til en Kiændelsse for

deris omhue at udsætte Collegij midler vell og betænchelig, som sagt er, paa

Rentte , saa og for at høre Stipendij Regnskab aarlig S. Georgij dag eller

næste dagen dereffter paa Consistorio: item for at hafue omsorg, at alting

med denne min Fundatz ordentlig og vell effterkommiss. Iligemaade skal

EpJionis hujus stipendij (som altid skal være en aff Bnis. Consistorialibus , og

af dennem udvælgis huer fembte aar alternatim en aff Theologis og en aff de

andre Professoribus) for denne hånds umag i at haffue flittig opsigt med

Alumnis i Collegio og at giøre aarlig Regnschab for dette Stipendio niude den

aarlige Rentte af Siuf hundrede Rixdaler, som Jeg til hannem legerer^ og der-

foruden sin contingent lige med de andre consistorialibus af ofuenbem*^ Tretten

hundrede Rixdaler effter den maade, som sagt er.

7. Till et CoUegium for bem*

More magazines by this user
Similar magazines