Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

661

I hvor lang Tid Le- For hvilke Studerende Af hvem Legatet Fortrin for Fa-

gatet kan nydes. Understøttelsen er bestemt. bortgives. milien eller Andre.

4 Aar. Under- Mosaiske Studerende Repræsentan- Personer af Testøttelsen

kan be- af alle Studiefag. Og- terne for det stators eller Huholdes

indtil 2 Ter- saa saadanne, der mosaiske Tros- strus Familie,

miner efter endt inden kort Tid skulle samfund. som bekjende

Examen. indskrives til akade-

sig til den momiske

Borgere, kunne

saiske Tro, have

vælges. Fortrin.

'

1


Legatet udbetales Se forrige Rubrik. Biskoppen over Nej.

en Gang for alle, Pyens Stift.

de ordinære Portioner

umiddelbart

efter Dimissionen

fra Odense Skole.

Den, som har faaet

en ordinær Portion,

er ikke udelukket

fra senere extraorelinærUnderstøt-

. rende.

telse.

Anmærkningei-.

3 Aar. Theologiske Stude- Biskoppen over Nej. Rej sestipendium

Sjællands Stift.

^Udbetales kun 1 Dimissi fra Aarhus Ejeren af Ryom- Nej,

Gang, umiddelbart Skole. gaard.

efter Dimissionen.

1

l*Udb etales en Gang Dimissi fra Randers Ministeriet for Nej.

m for alle. Skole. Kirke- og Undervisningsvæ-

senet.