Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1691. 54

Novljr.29.///ec, saavelsom liuis arulett till Alamnorum og Collcf/ij nødvendige brug be-

høffuis. Huilchet f'ormodis med beste mmagc og, saaviit mueligt er, ziirligen

forfærdigis. Til huilchen bygnings og de derudj behøffvende Kammersers

første Indretteisse med borde, stole og Sængestæder, dersom ofuenbem^^" Capital

iche skulde forslaae, da skal iJnL Consisforiales hafue magt, den gandsche

Capltals Rentte at indeholde udj 1, 2 eller fleere aar, indtill den kand beløbe

sig saa højt, at deraf magelig kand bekostis, huis forden er, baade til Rtm-

(Icnfzcns første kiøb og dernæst til den ny bygning og dett gandske CoUcgij

Indrettclsse , som

meldet er. Og skal kiælderne under husene brugis til

Alamnorum brændeveed at forvaris udj , og til anden CoUegij nødvendighed.

Men hangen at brugis til en smuk Urtehauge, huortill Indgangen skal være

fra Collcgio , og

nøglerne at forvaris aff Inspectorc Alumno , som skal under

Fjphorl Dlrcctlon hafue Indseende dermed, at den holdis i fred og god hæfFd

paa samtlige Alamnorum bekostning. Skal og i Collcgio nogle a inirte

væreisser, huor føyeligst schee kand, indrettis til en Portener, som schal luche

i ocli op aflften og morgen, holde gaarden og gaden paa CoUcgij fortoug reene

og bestille alt andett, som CoUcgij Medicci Portener er anbefalet. Huorfor

hånd aarlig niuder en Rixdaler aff huer Alumno , og derforuden Renten aff

Toe hundrede Rixdaler, som Jeg dertill legerer. Dette mit Collcgium, naar dett

saaledis indrettet vorder, kand, om saa siunes, kaldiss Collcgium Elersianam.

II. Till Trinitatis kirche, huor Jeg hafuer kiøbt og bekostet mit Leyer-

stæd, forærer Jeg i lesu Naffn Et Tusinde Rixdaler, at kirchens bygning af

den aarlige Rente kand hafue hielp til sin nødvendige reparation og conser-

vation, Huorimod Jeg vil hafue mig forbeholden, at, naar mine Forældris,

mit , min hustruis og Børns Liig udj samme voris graff ere nedsatte , den da

iche nogen tiid dereffter skal obnis til andre Liigs nedsættelsse , og at den

imidlertid altid af bem*^ Capitals Rentte vedligeholdis.

III. Iligemaade futtdcrcr Jeg til Vor Frue Schole i Kiøbenhaffn Pemb

hundrede Rixdaler, af huis aarlige Rentte brød skal gifuis huer afften til

fattige Scholebørn, som flitteligen tage deris bog vare i Scholen. Bemeldte

Rentte skal, saasnart den indkommer, lefveris til Bectorcm Scliolæ her samme-

steds , at denne min fundatz kand effterkommiss : huoroffuer forbem*

More magazines by this user
Similar magazines