Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Legatets Navn.

61.

Wilsbeks, C. O.,

Provst, Legat.

02.

WullTs, Sophus

Conradin Ra-

phael ,

Cand.

phil., Legater.

63.

Scheels, Birgitte,

Frue, Legat til

unge danske

Herremænd (eller

G eh ej meraadinde

Krabbes Legat)*)

Fundatsens cllcr

'restaincntcts Datiun.

Testament af 1 8 Juni

1753, konf. 3 Aiig.

s. A.

Fundats af 23 Juni

1888, konf. 26 Juli

s. A.

Hertil kan endnu føjes

Fundation af 1 1 Juni

1737.

676

Hvor F'undatsen

cllcr Testamentet

er trykt.

Hofmans Fund.

VIII S. 231.

Min. Tid. f.

1888 A. S.

169 ff.

Badens Univ.

Journal f 1797

S. 26—29.

Kapitalens

Størrelse.

2368 Kr. 6G 0.

Selskabet Philadelphiaoppebærer

3 ^/o af

Legaternes samlede

aarlige Ind-

tægt, hvilket i

1889 udgjorde

1392 Kr.

6000 Kr.

Understøttelsespor-

tionerncs Tal og

Størrelse.

1 Portion paa

80 Kr. aarlig.

Understøttelserne

uddeles

efter Philadelphias

Love med

indtil 30 Kr.

maanedlig.

2 Portioner å

120 Kr. aarlig.

*) En med Familien Rosenlcrantz indledet Brevvexling om dette Legat har endnu ikke fundet sin Afsli

i