Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

57 1691.

ærede k. Svogre, dette tillige med inig nnderskrefnet og forseiglet. Aet ian ^ovhr. ^9.

Kiøbenhaffil d. 29. November 1691.

Jørgen El ers (L- S.) ]

P. Vinding. (L. 8.) Hans Wandall. (L. S.) 1

[Efter Originalen paa Papir i Universitetsarkivet.]

1737.

Rescript til Kjøbenhavns Universitet ang. Kloster og Regents samt Martii 8.

smaae Stipendia til de Grønlandske Seminarister.

Universitetet har i Følge Rescr. 1 Febr. 1737 indsendt Forestilling, med 2 For-

tegnelser, den første paa hvormange Aluinni der findes i Communitetet og Regentsen, hvis

Tid til 1738 Aars Udgang exspirerer, hvoraf er fornumnien, at til samme Aars Udgang kan

ventes 21 Pladser ledige paa Communitetet, og 18 Pladser paa Regentsen; den Anden paa

de til fattige Studentere aarlig uddelende smaae Stipendia, i alt 14, fra 27 Rdlr. til 4 Rdlr.,

hvilke alle ere destinerede og givne, hver til sit Brug, og visse Familier at uddele, eller til

visse Skolers Disciple at nyde, og hvorved Universitetet indberetter, at Professorerne ingen

Frihed have at disponere over disse Stipendia anderledes end Fundatserne tilholde. Thi befales.

At de Studiosi, som nu nyde Kost paa Communitetet og Kammer paa

'Regentsen , og af Collegio de Oursu Evangelii Promovendo til Grønlandske

Seminarister maatte antages, skal saalænge beholde samme Beneiicia, som de

i det Grønlandske Seminario til Missionens Tjeneste i Grønland præpareres

og, om ei saa mange ,

som

til Missionen behøves , af de nuværende Alumnis

paa Communitetet og i Regentsen skulde findes dertil villige og beqvemme,

at da imod 1738 Aars Udgang i det seneste, og ligesom imidlertid Pladserne

vacant vorde, saa mange Grønlandske Seminarister, bemeldte Collegium nødig

eragter , og i det mindste 4. , sammesteds skal til Kost og Kammer antages,

og paa Regentsen blive under en Inspection for sig selv, samt dermed saa-

længe continueres, som det Grønlandske Seminarium vedbliver; saa og at de

af Universitetet foreslagne smaae Stipendia Brochmanni, Justinum, og decoUatæ

virginis, hvorover det eragter at kunne disponere, bemeldte Seminarister frem

for Andre tillægges, om de ere saaledes skikkede, som Fundatserne medføre,

hvoraf Universitetet haver at meddele bemeldte Collegio rigtige Copier til

dets Efterretning.

(Fogtmanns Reskr. Saml.)

Rescript til det Theologiske Eakultet , og Notits til Missionscollegium, Novbr. 8.

ang. at de 4, efter allern. Foranstaltning, som Seminarister ved den Grøn-

landske Mission antagne Studiosi maa (ligesaa vel som de anordnede Catecheter

ved St. Nicolai og Holmens Kirker saa og Præceptores adjuncti paa Vaisen-

huset) fra de sædvanlige Exercitiis paa Klosteret være befriede. (Efter deres

Ansøgning, at forskaanes for disse Exercitier og de aarlige Disputatser, som

de blev tilholdt at freqventere, men hvilket vilde mærkelig hindre dem i den

Progres, de ellers kunde gjøre i det Grønlandske Sprog, hvorudi de af Præsten

H. Egede informeres , og som , til Gavns at lære , skal udfordre al den dem

forelagde Tid; og saasom ovenmeldte Exercitia vel ei just Alle kan tjene dem

til det egentlige Øjemærke, hvortil de ere antagne, og de, til Samme at op-

naae, kunne behøve al deres Tid.)

(Fogtmanns Reskr. Saml.)

1751.

Artikler, livorefter Alumni Collegii Elersiani sig skal rette og forholde, Decbr.22

efter Consistorii Slutning:

I. Alumni Collegii Elersiani skulle leve gudfrygteligen , erligen, kydsk,

Universitetets Legater. 3*

|

]

1

I

{

More magazines by this user
Similar magazines