Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

59 1773.

nogen Missionair gaac derfra, uden at sende ham Aaret forud sin Suecessor, paa det han des Julii 7,

bedre kan vænnes til Landet og Dialecten, og lære at kjende sin Menighed, hvilket ikke er

lidet magtpaaliggende, især paa de Colonier, der ere omringede med Ilernhutter; i hvilken

Anledning her for Eftertiiden just ikke, saaledes som forhen, behøves bestandig 4 Semina-

rister, men ikkun 2 a 3, siden det i de seenere Tiider er 'bleven Missionairerne paalagt at

blive 10 Aar i Landet, og en Candidat, som med Fliid har freqventeret Seminarium her i 2

a o Aar, gjerne kan gaae over til Landet, for der at profitere af en Missionairs daglige

Omgang et Aar eller meere, men at det efter denne nye Indretning, vil blive Missions- Gassen

umueligt at bestride saa mange Lønninger, allerhelst da 2 af de ældste og bedste Missionairer

ere i Aar beskikkede til Visitatores eller Vice-Provster i Landet. — Siden det ikke kan være

andre Studerende til nogen Afgang, saalænge der ikke betales meere end de 8 Mk. ugentlig,

som eengang ere tillagde 4 Seminarister, og Pengene ei heller kan ansees at anvendes til

nogen fremmed Brug, naar de udbetales enten til Seminarister eller Missionairer, som i Forvejen

oversendes for at gjøres desmere duelige til deres Forretning, bevilges:

Saamange af de fra Commimitetet til hver af de 4 Grønlandske Semi-

narister henlagde Penge 8 Mk. ugentlig, som ikke af de ved Seminarium for-

nødne Candidater her ugentlig oppebæres, maae aarlig af Missions-Collegio

imodtages, og bestandig anvendes til Hjelp til at bestride de herefter oversendende

Missionairers Løn i de første Aar, imedens de af deres Formænd

videre dannes til at forestaae Embedet.

(Fogtmanns Reskr. Sml.)

1777.

Fundation for de 2de ved Kjøbenhavns Universitet værende Kgl. Juni 25.

Stiftelser, Kommunitetet og E,egentsen.

§ 21. — — — — b. De, som oplæres til at tiene ved Missionen i

Finmarken og Nordlandene i Trondhjems Stift og i Grønland, skal ligeledes

til disse Stipendia være berettigede, naar Missions-Collegium, som udnævner

dem, det begierer; hvorved dog mærkes, at disse ikke maae være flere paa

eengang end 7, nemlig: 4 af den Grønlandske og 3 af den Finmarkske Mission,

da de 4 første nj'de hver en dobbelt og de 3 sidste hver en enkelt Portion

ugentlig, hvilke Penge, for saa vidt de ikke oppebæres af de her værende

Seminari!r:ter, udbetales til Missions-Collegium, da de 8 Finmarkske Semina-

rister tillige af Legato Steenbuchiano ad pauperes Nidrosienses, saavelsom af

andre smaae Legatis academicis, nyde saa meget, at hver aarlig kan have 70

Rdlr., Communitetet iberegnet; og skulde Communitetet og Regentsen af

Collegio de cursu Evangelii promovendo begieres til nogen eller nogle af de

Ostmdiske Seminarister, naar de ere her tilstede, maa det heller ikke nægtes.

— — — — (1^ 5 Præceptores adjuncti paa Vaisenhuset, samt 2de Stu-

dentere, som bruges ved astronomiske Observationer paa Rundetaarn, saavel-

som (indtil anderledes besluttes) 6 Landmaalere, hvoraf 3de gives en dobbelt

Portion, skal og nj^de disse Stipendia, naar det af Vedkommende forlanges.

(Schous Forordn.)

i ^qq

Gane. Prom. til Kjøbenhavns Universitet, ang. at ingen uden Candi- Martii 31

dati Philologiæ maae stædes Adgang til de academiske Stipendia Majora. Cabinets-

Det har ved Forordn, af Ilte Maj 1775 været Kongens tydelige tilkjendegivende

Øiemed at ville: a. forsikre Sig og Staten om duelige Skole-Lærere, uden hvilke det er ^t ^••

umueligt at vente opdragen en duelig Ungdom; b. forvisse Sig og Staten om, at, hvad

Videnskab end en Student siden henvender sig til, han dog altid havde forud den philologiske

Grundvold, uden hvilken ingen Mand er eller kan være lærd. Til saadan Ende er da i

bemeldte Forordnings 16 Art. udtrykkelig befalet, at ingen uden Candidati Philologiæ maae

stædes Adgang til de academiske Stipendia Majora, hvortil Collegier, Reise-Stipendia, og

alle andre Stipendia, som overstige 50 Rd., maae og skal høre,

8*

f 90

More magazines by this user
Similar magazines