Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1788. 64

May 7. sk'il Stadens Under-Foged, efter Reet )is ofr Procantzlerens Reqvisition, ind-

drive samme, imod den anordnede Executions Gebyhr ; og haver Procantzleren

med Vedkommende at overlægge, hvortil saadanne Mnicter best og anstæn-

digst kunde anvendes.

Naar formedelst meget grove Forseelser Jfe/pf/afion skal tilkiendes, bliver

Sagen først at forhøre for (!o)?sisforio, og naar liehffdtion er besluttet, skal

den opslaaes, som Brug været haver; og maae en ilcleAfainsi ah Afndnnin

ingenlunde stedes til Examen, eller paa anden Maade giøre sig Haab om

Befordring, saalænge hans lidefiaiion varer. I øvrigt skal i alle disse Kien-

delser, der egentlig ikke kan ansees som Domme, Sagen derved ft^rblive,

uden at derover anden Proces eller Appel er tilladt.

V. Capitel. § 4. Naar nogen Candidat, foruden dem, der ved den

her oven for anordnede Examen for Skole-Lærerne dertil have forhvei'vet sig

Rettighed, attraae MagiMetinm eller Docfordtum Philosoplnrf, skal han i sit

derom indgivende Vctifnni angive den Hoved-Videnskab, som han i Særdeles-

hed haver dyrket, det være sig Philosophie, eller Mathematik, eller Historie,

eller Latinsk og Græsk, eller og Orientalsk Sprogkyndighed og Litteratur:

I hvilken Hoved-Videnskab og de til sammes Ertidltlon henhørende Kund-

skaber han ved den brugelige Magister- Conferentz fornemmelig skal prøves.

Dog maae ingen blive Ifagisfer Artmm d^ PhilosopJna'. Dorfoy, med mindre

han viiser god Kundskab i Philosophien, samt lu Lathns og GrrreiSy hvad og

ellers hans besynderlige Howed- SfKdunu kan være. Dagen til denne Con-

ference tilmeldes Procantzleren i rette Tiid, ligesom ved alle Kxamirid er

befalet, og skal til samme det heele Philosophiske Facultet paa een Gang

være forsamlet, og alle give deres Stemmer, efter det, de ved denne Prøvelse

have hørt, om de end ikke alle selv have examineret. I øvrigt holdes denne

Conference paa samme Maade, som alle Embeds K.ramina. De som blive

antagne til at erholde denne Værdighed, have at udarbeyde og in Cathedra

ififeriori at forsvare en Disserffftion, som forud indsendes til Facultetet, og i

sammes Navn paategnes, hvorimod det hidindtil brugelige Spec'nuoi ex tempore

kan bortfalde,

VI. Capitel. § 1. Som Vort Universitet i Kiøbenhavn er forsynet

med anseelige Legatis og Siipcndus, saa have Vi herved alvorlig villet have

igientaget den af Vores Høysalige Forfædre og af Os Selv givne Befaling,

at alle disse Stiftelser anvendes til deres rette Hensigt, og i Overeensstem-

melse med de derom oprettede Fundationer, til Gavn og sand Nj^tte for al

Slags Kundskab og Lærdom; Og befale Vi i Særdeleshed Vores Procantzler

herover at vaage, at denne Vor allernaadigste Villie i alle Henseender bliver

efterkommet.

§ 2. Da Vor Hensigt er, at de Stipe/alia^ som egentlig eie bestemte

til Understøttelse for de Studerende, ikke bortgives til andre, end dem, som

tillige ere værdige og trængende ; saa have Vi allernaadigst besluttet at giøre

følgende Reglement, som herved til bestandig Efterlevelse fastsættes om alle

Stipendht, som under Universitetets Foivaltning ere henlagte

1) Overhovedet maae ingen nyde de saa kaldte Oplags-Penge fra Skolen,

eller noget Stipendium ved Universitetet, uden det er vist, at han med stadig

More magazines by this user
Similar magazines