Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

iV

andriiiger. Duniæst l'olgo dr al Private stiiLede Legater i alfabetisk

Orden. For livort Legat meddeles dels en indledende Text, inde-

holdende i sammentrængt Form de vigtigste Momenter af de det ved-

rorende Hovedbestemmelser, dels Aftryk af de Legatet normerende

Bestemmelser. Textd^len, der indledes med Angivelse af Kilderne til

Legatets Historie, er affattet væsentlig i Overensstemmelse med det

af Sclieel angivne Spor. Bestemmelserne ere aftrykte efter de

originale Aktstykker, forsaavidt disse haves ; i Mangel af disse efter

Afskrifter i Elbriprotokollerne ; i enkelte Tilfælde har man maattet ty

til trykte Kilder. Samtlige Fundatser, Gavebreve og Testamenter ere

meddelte med de respektive Forfatteres Skrivemaade. Kilderne ere for

hver enkelt Bestemmelse angivne. Forsaavidt der ved de ældre Akt-

stykker er angivet et Nr. i Universitetets Arkiv, sigter dette til det

gamle i Universitetsbibliothekets Bygning opbevarede Universitetsarkiv.

Som en særlig Afdeling følger endelig en Oversige over Legater,

der have en af Universitetet uafhængig Bestyrelse. En lignende

Oversigt er vel tidligere forsøgt meddelt i Selmers Aarbøger, jfr. saa-

ledes Aarb. f. 1845 S. L50; men det ligger i Sagens Natur, at denne

som et første Forsøg ingenlunde kunde være udtømmende. Først lidt efter

lidt, ved at benytte det engang givne Grundlag, vil det kunne lykkes

at naa Fuldstændighed paa dette Omraade. Heller ikke den her med-

delte Oversigt tør kaldes fuldstændig, men den har dog kunnet med-

dele Oplysning om flere Legater end de af Selmer nævnte. Den er

fremgaaet af en Henvendelse til forskjellige Autoriteter og private

Legatbestyrelser her i Landet, en Henvendelse, der med stor Rede-

bonhed og Imødekommen er blevet besvaret.

Sluttelig skal jeg bemærke, at det foreliggende Arbejde af Kon-

sistorium er blevet overdraget dets tidligere Fuldmægtig, nuværende

Bogholder i Universitetskvæsturen Alf r. Holck, i Forbindelse med

og under Tilsyn af U n d e r t e g n e d e. Afskrifterne af de i Universitetets

Arkiv opbevarede ældre Fundatser, Gavebreve m. m. før Aarhundredets

Begyndelse ere tagne af cand. mag. C lir. S, Blinkenberg og cand

mag. D. Andersen, hvilken sidste har varetaget det vanskelige Korrek-

turarbejde med disse literære Fortids-Mindesmærker.

Kjobenhavn, d. 8. April 1890.

Goos,

Professor, Dr. juris.

More magazines by this user
Similar magazines