Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1788. 66

Muy 7. stede nogen Studiosus forud Adgang til samme, da skal han dog derefter, i

det længste inden eet Aars Forløb, paa samme Maade dertil viise sig værdig,

da han ellers ikke maae beholde dem; men en anden meere værdig i hans

Sted antages.

I øvrigt skal 5 Aar være den længste Tiid, at nogen kan have Plads

paa Collcf/iis, saa at, om han allereede paa nogen Tiid haver været paa

Regentzen, og for sin ndviiste Duelighed fortiener Plads paa et bedre CoUp(/io,

kortes ham i de 5 Aar saa meget, som han allereede haver nydt Plads paa

P-egentzen ; Dog

undtages herfra de Stiidiosi Medici/ue, som have Plads paa

FAersens Colleglo, og efter Fundationen have Ret til at forblive der noget

længere; Dog maae de i saa Fald ikke tillige have Betiening eller Plads og

Indkomster andensteds, hvilket over alt ikke i noget Tilfælde maae tillades,

men, saasnart en andensteds bliver forsørget, bør han forlade Pladsen i de

Academiske Stipendils, paa det at der igien kan blive Leylighed for dem,

der meere behøve saadan Understøttelse.

6) Til de philologiske Pladser paa Collegits antages ingen, uden han er

vel bekiendt for udmærket Kundskab og Færdighed i de samme Sprog, til

hvis Studium saadanne Pladser ere henlagte, og deri haver faaet Laudahilem

ved den philosophiske Examen, hvorom han bør fremlægge Vedkommendes

Attest; Ogsaa, hvor Pladserne til en anden Videnskab i Særdeleshed ere

henlagte, bør den, som dertil antages, allereede være bekiendt for besynderlig

Fliid og Fremgang derudi. Derimod eftergives den i visse Stiftelser for

Jnristcr og 31edicl fastsatte Examen Theologicum, hvilken i nu værende Tiid

er gandske anderledes indrettet, end før haver været, og derfor ikke med

Billighed kan paalægges dem, der aldrig vil attraae geistlige Embeder; men,

for dog at opfylde Stifternes Hensigt i d'inne Post, skal disse Studiosl Juris

eller Medlclnæ, naar de søge Plads i et saadant StipcHdto, lade sig privathn

af en Thcoloyo prøve, om de have grundig Kundskab i Religionen og Chri-

stendommen, og derom fremlægge hans Vidnesbyrd.

7) Saalænge en Studiosus nyder Bcneficia, bør han ved Universitetet

flittig dyrke sine Studia, ved at høre Forelæsninger, og aflægge de befalede

Prøver og Spccimina, samt altiid viise et gudeligt og anstændigt Forhold;

Ligesom og samtlige Aluinnl Stlpcndiorum i den Tiid, de nyde samme, skal

være forpligtede til vel at fortsette og ende deres HowQå- Studium ved Aca-

demiet, og beviise det i de dertil anordnede Embeds Examina. Dersom

nogen, som nyder Stipcndia og Collcgia, staaer sig maadelig i en af disse

Examina, og kun erholder Non contcmncnduni, bør han ingenlunde længere

beholde de ham forundte Bcncficla.

8) Hvor Fundationerne fastsætte en licvcrs, hvorved Stipcndiarii for-

pligtes til at tilbagebetale, hvad de have nydt, hvis de ikke opfylde de med

Stipendils forbundne Forskrifter, da skal dette nøye paaagtes i Overensstem-

melse med det, som her oven for er fastsat om Stipendlarloruni Pligter.

9) Til at nyde ^eyse-Stlpendla eller nogen af andre større Bene/lrils,

hvis aarlige Fordeel er 100 Rdlr. og derover, maae aldeles ingen antages,

med mindre han, foruden de for alle Stlpendia majora ovenanførte BeqvisitUf

ogsaa haver vel fvddendt sin Cursum ved Academiet, og i den sidste Examen

erholdet IjifudahiJou, samt giort sig saaledes bekiendt, at der kan være sær-

More magazines by this user
Similar magazines