Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

67 1788. ^— ^ i

deles god Formodning om hans viidere Fremgang i Videnskaberne til Fædrene- May 7.

landets Gavn og Ære. -

10) Paa det at der kan haves desto større Vished om alle disse Vel- ]

gierningers rette Anvendelse, skal hver Vacance i et CoUeglum eller andre \

betydelige SHpendiis offentlig opslaaes, for at alle, der have de foreskrevne i

Egenskaber, dertil kan melde sig, hvilke alle skal forestilles af vedkommende

Eplioras, eller af Familien, hvor denne haver jus nomlnandl d' proponendi, og

af samtlige Contpeicntcre udvælges de meest duelige og meest trængende, uden .

al anden Betragtning. Og hvor en privat Stiftelse udtrykkelig giver en eller \

anden alleene jus dcnomlnandi til Academiske Stlpendla, bør han dog ikke 1

øve det uden efter disse Forskrifter, da det aldeles ikke er at formode, at i

nogen Gave er bestemt til at befordre Efterladenhed og Forsømmelse i

Studeringernej eller og anden Uskikkelighed. Derfor skal det hver Gang af

Vedkommende tilmeldes Procantzleren, hvo der er udnævnt, og paa hvilke

Grunde det er skeet; Og ingen Denomination bør gielde, som strider imod

Fundationerne og de her fastsatte Regler. Overalt haver Procantzleren efter

sit Embeds Pligt at paasee, at dette Reglement i alle Maader nøye bliver

efterlevet.

Hvad ellers Øvelserne og Indretningerne ved Communitetet og Regent- ^

zen er angaaende, da forbeholde Vi Os nærmere at anordne, hvad Forbedring !

ved samme endnu, siden Vores sidste allernaadigste Fundation, kunde finde ;

Sted, da det i øvrigt nøye skal paasees, at alle Vedkommende, Præpositiis \

Communitatis og Decani^ saavel som Oecononms og øvrige Betiente efterkomme j

de dem paalagte Pligter. ]

(Univ. Arkiv, den trykte Udgave i Kvart.)

'

Rescript (til Kiøbenhavns Universitet), hvorved Samme bemyndiges til, Febr. 3.

i Tilfælde af, at nogen af de Studiosis medicinæ practicæ, som ere Alumni

paa Eilersens Collegio, ville og kunne finde Leylighed til, for at giøre Frem-

gang i deres Videnskab, at ligge paa Friderichs Hospital eller Accouchement-

huuset, da at tillade saadant, saalænge de ikke derfor nyde Løn af Hospitalet.

(Efter Universitetets Forslag, saasom det efter Fundatsen for bemeldte Collegium er tilladt

dem af Alumnis, som med det medicinske Facilitets Samtykke udøve Praxin, at beholde

dette Collegium, saalænge de ville, og skikke sig tilbørligen efter Fundatsen; men denne

iblandt andet fordrer, at Alumni skulle ligge paa Collegio, hvoraf da følger, at disse, medens

ikke de have dette Stipendium ,

Leylighed til Fremgang i deres Videnskab.)

kunne betiene sig af den paa Friderichs-Hospital værende

(Univ. Arkiv.)

1792. !

1795.

Conclusum consistorii (Reglement for Regnskabernes Aflæggelse) : Jan. 24.

Art. 8 Tillige paasees , at ikke formange , især betydelige Ephorier ad-

ministreres af den samme Professor, saavel for Legaternes Sikkerheds Skyld

som for den ligelige Deeling af Lucrum imellem Consistoriales.

(Univ. Arkiv.)

1797.

Resol. af Ephorus for Elers' Kollegium, at de ældre Alumner kunne, Gcpt. 12.

efter deres Alder paa Kollegiet, vælge Kamre.

(Kollegiets Arkiv.)

9*

i

j

j

\

More magazines by this user
Similar magazines