Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1804.

Marts 28. Reskript

1806.

gaters Uegnskabsvæsen.

68

til Kjøbenhavns Universitet, an«^. de samme underlagte Le-

Kongen har ladet Sig forelægge den til Universitetets Patronat fra Rektor og Pro-

fessorer indsendte Beretning om de til deres Omsorg lietroede Legaters Bestyrere og disses

derfor allagte Regnskaber; og, ligesom Ils. Majestæt i Fundatsen af 7de Maj 1788 har befalet

, at Professorerne , saa lidt som muligt , skulle være bebyrdede med økonomiske Forret-

ninger, Pengesager og Regnskaber, saa vil Allerhøjstsamme og herved paany tilkjendegive

denne Sin Villie, og at Patronatet skal fordre bestemte Forslag, om og paa hvad Maade de

enkelte Professorer enten strax eller i Fremtiden kunne befries for Kirke-Eforierne, for Til-

synet med særskilte akademiske Bygninger, og for at føre Regnskab over samtlige dertil

hørende Udgifter, ved hvilke Forslag dog skal tages Hensyn til, at den akademiske Fond

ikke paalægges trykkende Byrder, og at Universitetet ikke mister nogen af de samme forundte

Herligheder og Fordele. Disse Forslag skulle i sin Tid forelægges Hs. Majestæt til

allernaadigst Bedømmelse og Resolution. Endvidere fastsættes i Henseende til Legaternes

Regnskabsvæsen følgende Bestemmelser som Regler for Fremtiden

§ 1. Hver Eforus skal sidst i Juni Maaned hvert Aar aflevere sine

Eforiregnskaber for det afvigte Aar til Konsistorium , som strax skal besørge

disse Regnskabers Revision. Med denne Revision og Notaternes Decision

forholdes som hidtil; dog bør samtlige Regnskaber være reviderede og deci-

derede inden Aarets Udgang ,

og

herom gjøres aarlig Indberetning til Patro-

natet, hvilken Indberetning skal indrettes efter samme Skema, som den før

meldte, og hver Gang forelægges Hans Majestæt til allerhøjst eget (xjennemsyn.

§ 2. Hvad de smaa Legater angaaer, over hvilke intet egentligt Regnskab

føres, da bør samtlige Eforer til samme Tid forelægge den nye Rektor deres

Kvitteringsbøger. Til Bevis, at denne Befaling er efterkommet, og at Legatets

Renter ere blevne uddelte i Overensstemmelse med Legatets Fundats, skal

Rektor tegne i hver Kvitteringsbog sit Vidi med Underskrift og Datum. § 3.

Ingen Eforus maa indesidde med større Kassebeholdning, end han nødvendig

behøver til de i Halvaaret fra den ene Termin til den anden løbende Udgifter.

Den øvrige Beholdning afleveres strax i Kvæsturen, hvor den bliver staaende

til Eforens Disposition, i Overensstemmelse med Legatets Fundats. § 4.

Samtlige Eforier med Undtagelse af dem, der ere bundne til et vist Pro-

fessorat eller til Rektoratet, eller hvis Fundatser berettige Eforus til at ved-

blive Eforiet efter Glodtbefindende og at vælge sin Eftermand, skal herefter

skifte hvert 5te Aar, mellem Konsistoriums Assessorer; dog kan den samme

Eforus vælges anden og flere Grange.

(Univ. Arkiv.)

Sept. 26. Kgl. ResoL, hvorved bifaldes Consistorii Forslag til et nyt Reglement

for Universitetets Regnskabs- og Kassevæsen.

§ 33. Det staaer enhver af nuværende Consistoriales frit for at vælge,

hvad enten han vil, som hidtil, modtage Renterne af de Summer, som til haus

Eforier henhøre, fra Hovedkassen til egen Bevaring under den sukcessive

Udbetaling, følgeHg og paa hans eget Ansvar, eller han \il lade Pengene staae

i Kassen , og derpaa anvise Eforiets løbende Udgifter. I sidste Tilfælde

aabner Eforiet Konto i Hovedbogen, hvorpaa tilski^ives de Renter, som det

tilfalde, og fraskrives de Udgifter, som for Eforiet forefalde, og hvis Summer

af Eforen paa Kassen anvises. Eforens Anvisninger paa Kassen antages da

indtil den Sum, Eforiet der har indestaaende ; og naar med disse Anvisninger,

hvilke saa meget muligt maatte inddeles til Uges- eller Maaneds- eller Kvar-

More magazines by this user
Similar magazines