Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

73 1833.

Bekj. Ira Univ. og Skole Direkt. (Resol. 22. Novbr.) aiig. nærmere Be- l^cc. 20.

stemmelser i Henseende til Præliininærexanien for de Studerende, som uden

at underkaste sig Examen artium og Examen pliilosophicum ved Kjøbenhavns

Universitet, agte ved dette Universitet at indstille sig til Embedsexamen. *)

4. De Studerende, som have bestaaet i den saaledes anordnede Præ-

liminærexcimen, skulle, forsaavidt de ere fødte i de kgl. Stater, eller udenfor

disse i saadanne Forhold, at dem ifølge Lovgivningen tilkomme Indfødtes

Rettigheder, have Adgang til at erholde akademiske Beneficier, og den dem

tilkjendte Hovedkarakter i denne Henseende skal agtes lige med den til-

svarende Hovedkarakter ved Examen philosophicum.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

1834.

Kgl. Resol., hvorved det tillades Kandidat i Lovkyndighed og Meka- Jan. 4.

niken E. B, Jerichau, uanset Bestemmelsen i Univ. Fund. 7. Maj 1788 VI

§ 2 Nr. 5 at nyde Plads j^aa Elers' Kollegium i 5 Aar, herunder dog ind-

befattet den Tid, i hvilken han allerede har været Alumnus paa dette Kol-

legium. **)

(Univ. Arkiv.)

1835.

Bekj. fra Univ. og Skole Direkt. ang. hvorledes de Testimonia pauper- Jan. 24.

tatis, som de Studerende ved Ansøgninger om akademiske Beneficier have

at fremlægge, skulle være indrettede. ***)

Kongen har bestemt : at enhver Studerende ved Kjøbenhavns Universitet,

som herefter ansøger om akademiske Beneficier, bør til Oplysning om sin

Trang til saadan Understøttelse vedlægge sin Ansøgning et Testimonium pau-

pertatis, affattet efter hosfølgende Skema. Et saadant Testimonium, der kun

er gj ældende for et Aar, skal, for at kunne tages i Betragtning, være for-

synet med Øvrighedens Paategning, at Intet er den bekj endt, der kan svække

Paalideligheden af de Oplysninger, som deri af Vedkommende ere indførte.

Denne Paategning bliver at meddele af Øvrigheden paa det Sted, hvor Te-

stimoniets Udsteder boer, i Kjøbstæderne af Magistraten eller Byfogden, og

paa Landet af Herredsfogden eller Birkedommeren.

*) Sehners akad. Tid. f. 1833 S, 396—403.

*) Seliner akad. Tid. i. 1834. S. 204.

***) Sehners akad. Tid. f. 1835. S. 112 — 15.

(Univ. Arkiv, Aftryk i Kvart.)

Uuiversitetets Legater. in

More magazines by this user
Similar magazines