Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

Concl. COns.,

75 1835.

i Anledning af en Strid mellem tvende Alumner paaFebr. 28

Elers' Kollegium, at Stud. med. & cliir. X. i Henhold til Univ. Fund. 7. Maj

1788 II § 7 bør forlade Kollegiet inden d. 8. Marts næstkommende, hvorhos

det paalægges Eforus at formane stud. polyt Y. til sindig Opførsel.

(Acta cons.)

1836.

Concl. cons., at de 2 ^ 2 /3, som Pedellerne fra gammel Tid have Ret Juni 29.

til at modtage af hver Alumnus paa Borchs Kollegium ved hver Distributs,

og de 3 ^, som Portneren erholder af hver Portion, indtil videre maa udredes

af Kollegiets Indtægter uden Afkortning i Stipendiariernes Portioner.

(Acta cons.)

Kgl. ResoL, hvorved Hs. Majestæt, i Henseende til den økonomiske Dec. 2.

Bestyrelse og Regnskabsvæsenet ved Kjøbenhavns Universitet, allernaadigst

fastsætter følgende: 1) Ved Universitetet skal ansættes en Kvæstor med

Gage af 1000 Rbd. Denne Embedsmand skal, foruden at bestyre Bureau-

chefs Forretningerne ved Universitetskontoret, paa eget An- og Tilsvar afgjøre

aUe de Regnskabsvæsenet vedkommende løbende Sager, ligesom han og i

Almindelighed skal overtage Bestyrelsen af samtlige Universitetets økonomiske

Anliggender, hvilke hidtil have været besørgede af Inspectores qvæsturæ.

Forsaavidt Kvæstor ikke ifølge den Instrux, som, efterat have været Os fore-

lagt til allernaadigst Approbation, vorder ham meddelt, er bemyndiget til selv

at afgjøre de forekommende Sager, skal han forelægge samme for Konsisto-

rium, som med sin Betænkning sender dem til Vor Direktion for Universitetet

og de lærde Skoler til Afgj øreise eller for at vorde allerunderdanigst ind-

stillede til Vor egen allerhøjeste Resolution. Til denne Post har Vor Direktion

at bringe i allerunderdanigst Forslag en Mand udenfor Universitetet. — — —

3) Ligesom Vi allernaadigst ville have bestemt, at den akademiske Fonds Midler

skulle holdes aldeles adskilte fra de Aktiver, som tilhøre Legaterne og sær-

skilte Fonds, saaledes ville Vi ogsaa, at der af Direktionen skal gives samt-

lige Aktiver Prohibitiv-Paategning om at tilhøre enten den akademiske Fond

eller de vedkommende Legater og de særskilte Fonds, til hvilke de udlægges,

forsaavidt ikke de af Aktiverne, som dertil ere egnede, indskrives i de ifølge

Vor allerhøjeste Resolution af 3die April 1835 aabnede Indskrivningsproto-

koller. 4) Eforerne for de forskjellige Legater skulle i hver Termin saasnart

muligt og senest inden hver Terminmaaneds Udløb opgive til Kvæstor, hvor-

meget af den til samme Termin forfaldne Rente af de til deres Bestyrelse

anbetroede Legater skal oplægges til Kapitalens Fremvæxt, og skal det i saa

Fald paaligge Kvæstor at foranstalte det til Oplæggelse Bestemte ^ort rentebærende

efter de Regler, som af Direktionen herom blive fastsatte. — — —

6) Inden hvert Aars første Marts skulle samtlige Eforiregnskaber for afvigte

Regnskabsaar indsendes til Konsistorium, som, efterat have la^et dem revidere

af den ansatte Revisor, indsender dem, forsynede med dets Betænkning, til

Direktionens Decision. Og skal Konsistorium inden Marts Maaneds Udgang

i hvert Aar til Direktionen indberette, om alle Eforiregnskaber fra forrige

Aar ere indkomne. Samtlige Universitetets øvrige Regnskaber skulle ligeledes

inden 1ste Marts efter Regnskabsaarets Udløb tilstilles Kvæstor, og, efterat

10*

More magazines by this user
Similar magazines