Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

77 1838.

søgt den ledige Plads. Fakultetet udtaler derefter: „Det er saaledes af dem, Nov. 16.

hvem Universitetets Bestyrelse har været overdraget, forlængst afgjort, paa

hvad Maade Familien har at udøve sin Nominationsret, og ved denne Af-

gjørelse, som Fakultetet anser grundet i Fundatsens Indhold, bør det uden

Tvivl have sit Forblivende, dog at det naturligvis, saaledes som i Resol. af

19. Aug. 1709 antaget, staaer Familien frit for, saafremt den formener, at

dens Ret gaaer videre, end der fra Universitetets Side indrømmes, at paatale

samme ved Domstolene". Denne Fortolkning sammenholder Fakultetet nærmere

med Udtrykkene i Kollegiets Fundats.

(Univ. Arkiv.)

1839.

Kgl. Resol., at der af Kommunitetets Kasse maa anvendes et aarligt Jan. 1.

Beløb af indtil 500 Rdl. til Vedligeholdelsen af den paa Regensen bestaaende

Læseforening for Stiftelsens Alumner uden Bekostning for disse, dog saaledes,

at samme sættes under nærmere Bestyrelse og Tilsyn af det theologiske Fakultet.*)

(Selmers Aarb. f. 1839 S. 83—84.)

Skrivelse fra Eforus for Valkendorfs Kollegium til Konsistorium, at Jan. 18.

det i Overensstemmelse med Fundatsens Ord og Aand har været antaget, at

i Regelen Ingen forundes dette Stipendium, uden at han ved Siden af Trang

har erholdt bedste Karakter ved Examen artium og philosophicum , idet-

mindste ved den sidste , a t det har været antaget , at Stipendiet hellere til-

staaes yngi-e dertil kvalificerede Studerende end ældre, der ere nær ved at naa

Embedsexamen, samt at alle Hovedstudier: Theologi, Juriprudens, Medicin,

Filologi og Polyteknik, bør nyde lige Opmærksomhed som saadanne, og ved

Besættelsen af Pladserne Hensyn tages til en vis proportioneret Fordeling. **)

(Acta cons.)

Kane. Skr. til Direktionen for Universitetet og de lærde Skoler ang. Aug. 13.

Forstaaelsen af Fundatsen for Elers' Kollegium med Hensyn til Udnævnelsen

af xllumner paa samme.

Den kgl. Direktion for Universitetet og de lærde Skoler har i behagelig Skrivelse af

l8de Maj sidstleden andraget, at Konsistorium, da der er opstaaet Spørgsmaal om, hvorledes

8 nye indrettede Alumnepladser paa Elers' Kollegium skulle besættes, har indstillet, at der

med Hensyn til den forskjellige Praxis, der ifølge den Maade, hvorpaa bemeldte Kollegiums

Fundats er blevet forstaaet, har fundet Sted i Henseende til Besættelsesmaaden af de ordinære

Pladser, maatte erhverves en afgjørende Bestemmelse for, hvilken Fremgangsmaade derved i

Fremtiden vil være at følge. Til den Ende har Konsistorium indhentet det juridiske Fakultets

Betænkning om , hvorledes Fundatsen for de Elers'ske Legater i den nævnte Henseende bør

forstaaes, og efter i denne Anledning tillige at have indhentet Erklæring fra den Elers'ske l'^a-

milies nuværende Repræsentanter, Kammerherre, Amtmand, Grev Knuth og Etatsraad, Professor

Ørsted, indstillet, at det maatte tilkjendegives bemeldte Repræsentanter, at naar fra Familiens

Side til hver ledig Plads ikke foreslaaes idetmindste 3 Ansøgende, vil Kollegiets Eforus have

at indstille det manglende Antal , mellem hvilke 3 Konsistorium da vælger den , som samme

anser for den værdigste. Denne Konsistoriums Mening understøttes af det juridiske Fakultets

Betænkning, hvori der bl. a antages, at Bestemmelsen i Fundatsens 1ste Afdeling § 4, der

tillægger Konsistorium Ret til at udvælge til Kollegiepladserne de dygtigste Personer af dem,

som Eforus velbetænkt præsenterer, forenes med den i Fundatsens otc Afdeling indeholdte

Forskrift, i hvis Følge Fundators eller Hustrus Paarørende, saalænge nogen af dem er til, skal

nominere til alle ovenmeldte Stipendier og Gaver de Personer, som skulle nyde dem, derved,

at Ordet »nominere« paa dette Sted anses ligelydende med at foreslaae eller præsentere. Fa-

miliens Repræsentanter finde derimod denne Forklaring aldeles vilkaarlig og antage , at de to

Bestemmelser bør forenes saaledes, at den førstnævnte indeholder den almindelige Regel for

*) Selmers Aarb. f. 1831) S. 81—84.

**) Selmers Aarb. f. 1839 S. 199.

More magazines by this user
Similar magazines