Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

70 1839.

Steder i Fimdatseu ej kan Ibrstaaes uden med Hensyn til et vist Individ, kan Aug. 13.

formentlig ikke godtgjøre, at det ogsaa paa andre Steder, hvor der ingen ;

Nødvendighed er i at tage Ordet i denne Betydning, skal forstaaes paa samme

Maade, og at Ordet i den Passus af 5te Afdeling, hvor Familiens Ret til at .

nominere til alle oven bemeldte Stipendier og Gaver omtales , sigter til mere

end c/ Individ, bestyrkes ved den i de paafølgende Ord: „dog at dermed for-

holdes i alle Maader efter det, som om enhver Gave eller Stipendio sagt er",

indeholdte Henvisning til Bestemmelserne i det Foregaaende, navnlig om den !

i første Afdeling Konsistorium tillagte Valgret , der ikke kunde udøves , naar i

alene en var nomineret. Vel er herimod blevet ytret, at der med de anførte

Ord: „dog at dermed forholdes etc." alene kan være ment, at de i Testa- \

mentet indeholdte Regler for de Konkurrerendes Kvalifikation maa iagttages,

hvad enten Udnævnelsen sker af Familien eller efter Efori Forslag af Konsi-

storium; men da det hedder, at der i alle Maader skal forholdes efter det, ,

som om enJiver Gave eller Stipendio er sagt, kan denne indskrænkede Betyd- '

ning næppe antages. Naar det fremdeles er blevet ytret, at Testator kjendelig

har villet hegne om sin Families Ret, og at denne i den omspurgte Henseende \

kun faaer ringe Betydenhed, naar den blot bestaaer i en Ret til at foreslaae, da I

bemærkes herimod, at Konsistorium, om samme end er berettiget til at forbi- i

gaae den af Familien først Indstillede , dog rimeligvis i de fleste Tilfælde vil

vælge denne, naar ikke særegne Grunde tale derimod, og at Familiens Ret ;

saaledes ikke bliver uden Betydning. Det synes heller ikke usandsynligt, at \

Fundator har troet at finde en større Garanti for et rigtigt Valg, naar det I

overlodes Konsistorium, end naar et enkelt Medlem af Familien kunde besætte

Pladserne, da den fornødne Skjønsomhed vel til enhver Tid kan forudsættes j

hos Konsistorium , men

ikke saaledes hos en enkelt Person af Familien , om

j

han endog var i en publik Bestilling. i

Ved at meddele Forestaaende skulde Kancelliet endnu tilføje, at Sagen,

saafremt Vedkommende ikke i Mindelighed kunne forenes angaaende det her i

omhandlede Spørgsmaals Afgj øreise, formentlig vil være at henvise til Dom- •

stolene. *) ;

(Algr. Ussings Reskr. Sml og Univ. Arkiv.) '

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til det theologiske Fakultet, hvori Di- Nov. 7.

rektionen erklærer sig enig med Fakultetet i, at Studenter af den mosaiske

Trosbekj endelse bør, naar de iøvrigt dertil findes kvalificerede, anses beret-

tigede til Adgang til Regensen ligesaavel som til Kommunitetsstipendiet. **)

(Algr. Ussings Reskr, Snil.)

1840. ;

Kgl. Resol., hvorved bestemmes: V 1

1) At polytekniske Kandidater, som have taget den filologisk-filosofiske Jan. 8.

Examen ved Universitetet, maa anses lige i alle akademiske Rettigheder med ^

Kandidater i de egentlige Embedsfag, forsaavidt saadanne Rettigheder ikke

maatte være forbeholdte dem, der have nnderkastet sig en vis bestemt Embeds-

*) Herom har Universitetsdirektionen under 7. Sept. 1839 meddelt Konsistorium forden

Underretning.

**j Sehners Aarb. f. 1840 S. 54—55.

'

'

j

'

'

\

'

i

]

More magazines by this user
Similar magazines