Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

81 1841.

Ved at tilstille det theologiske Fakultet en Afskrift af denne Betænkning Febr. 3.

har Konsistorinm udtalt, at det vel i det Hele finder de deri angivne Regler

hensigtsmæssige, men at det iøvi'igt maa overlade til Fakultetet i den om-

handlede Henseende selv at afgjøre Sagen i hvert enkelt mødende Tilfælde.

(Univ. Arkiv.)

Kons. Skr. til Eforus for Elers' Kollegium om, at en Studerende af Juh 3.

den mosaiske Trosbekj endelse ikke kan erholde Plads som Alumnus paa

Kollegiet. *)

Eforus havde ved at fremsende den ene af Familierepræsentanternes Denomination af

en Studerende af mosaisk Tro til en ledig værende Alumnusplads, med Hensyn til, at Kolle-

giets Fundats, endskjønt dens Ord kun fordre en vis historisk Kundskab til principia religionis

orthodoxæ, dog forudsætter Alumner af den kristelige Religion og evangelisk-lutherske Konfession,

henstillet til Konsistorium, om der, saafremt man ikke ansaa sig beføjet til at følge den

liberalere Anvendelse af Fundatsens Bestemmelse, maatte findes Anledning til at andrage paa

en dertil sigtende Modifikation af Fundatsen i Videnskabens og Universitetets Interesse. I

denne Anledning har Konsistorium tilkjendegivet Eforus,

at det anser det rettest, at Denominator gjøres opmærksom paa den citerede

Bestemmelse af Fundatsen for Elers' Kollegium, hvorefter det, naar dermed

sammenholdes Univ. Fund. 7 Maj 1788 Kap. VI § 2 Nr. 6, maa antages, at

en Studerende af den mosaiske Trosbekj endelse ikke kan erholde Plads som

Alumnus paa Kollegiet.

(Univ. Arkiv.)

Betsenkning af det juridiske Fakultet, afgivet efter Konsistoriums Be- Sept. 9.

gjæring om Betydningen af Udtrykket „Studium philologicum" i Fundatsen for

CoUegium Mediceum.

Da cand. juris Schiern havde ansøgt om en ledig filologisk Plads paa Borchs Kollegium,

idet han oplyste, at han ikke agtede at benytte den juridiske Examen, men at gjøre Historien til

sit Hovedstudium, anmodede Konsistorium det juridiske Fakultet om herover nærmere at udtale sig.

I Betænkning af 28 Aug. 1841**) antager Fakultetets Flertal, at „Studium

philologicum betegner efter den almindelige Sprogbrug hos os eller idet-

mindste efter den, som forekommer i de Universitets- og Skolevæsenet ved-

kommende Anordninger og andre Bestemmelser, et Studium, som udelukkende

eller i alt Fald for en væsentlig Del er rettet umiddelbart paa Sprogene og

i Særdeleshed de gamle Sprog i Forbindelse med den dertil hørende klassiske

Literatur."

(Univ. Arkiv.).

1842.

Univ. og Skole-Direkt. Skr. til Konsistorium — foranlediget ved, Juli 30.

at Revisor havde henledet Direktionens Opmærksomhed paa den med Oppe-

bæreisen af det Vinstrup-Resenske Rejsestipendium forbundne Forpligtelse

for Stipendiarierne til, i Tilfælde af, at de nogen Sinde skulde forlade det

theologiske Studium og paa anden Maade søge Befordring, da at refundere

det Oppebaarne — hvori bifaldes den af Konsistorium udtalte Mening, at

rigtig Fortolkning af Fundatsen medfører, at intet Embede, som staaer i For-

bindelse med Kirken, Universitetet eller Skolen, kan blive at henføre til de i

Fundatsen af 1685 nævnte verdslige Bestillinger, samt at den i denne om-

*) Selmers Aarb. for 1841 S. 54.

**) Datoen for Fakultetets Erklæring er anført efter Datoen for Mindretallets (Prof. F. C.

Bornemanns) Separatvotum, d. 9 Septbr.

Universitetets Legater.

J 2