Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

83 1843,

til den Tid, Vakance indtræffer i en Stiftelse eller et Legat, ikke vides, hvor J«li 12.

den Dispositionsberettigede er, eller hvor denne opholder sig, saa vil en lig-

nende Indkaldelse som foranført blive at udstede, i hvilken Henseende det

bliver at iagttage, at i sidst nævnte Tilfælde den Dispositionsberettigede

navnlig betegnes i Indkaldelsen, der tillige bør indeholde en almindelig Opfor-

dring til de øvrige Berettigede om at melde sig. Naar da Vedkommende ikke

inden Varslets Udløb melder sig, maa den Autoritet, hvorunder Stiftelsen

eller Legatet hører, bortgive den ledige Plads eUer Legatportion til den, som

efter de gjældende Elegier dertil findes mest kvalificeret. 5) Naar vedkom-

mende Berettigede ikke efter en i Henhold til § 4 udstedt Indkaldelse har

meldt sig til at udøve Dispositionsretten, vil der to Gange, ved indtræffende

nye Vakancer i Stiftelsen eller Legatet, atter, under Paaberaabelse af den

eller de tidligere stedfundne Indvarslinger, være at udstede en lige Indkaldelse;

men derefter vil ingen ny Indkaldelse ved senere Vakancer være forden,

hvorimod det da maa være den Vedkommendes Sag uden Opfordring at melde

sig, hvis han nogen Sinde vil gjøre sin Ret gjældende. 6) Foranførte Regler

ere dog uanvendelige, hvor en anden Fremgangsmaade er hjemlet ved Fun-

dationerne for vedkommende Stiftelser eller Legater eller ved andre gjældende

Bestemmelser. 7) Saafremt der i Anledning af Rettigheden til at disponere

over eUer nyde Godt af en Stiftelse eller et Legat skulde forekomme saadanne

Tilfælde, paa hvilke de i denne Anordning givne almindelige Regler ikke

kunne anvendes, og hvorfor der heller ikke haves saadanne særegne Regler,

som omhandlet i § 6, eUer naar Vedkommende ikke kunne blive enige om,

hvem Dispositionsretten tilkommer, eller hvo der skal nyde Godt af en Plads

i en Stiftelse eller en Legatportion, skal det af Kongens Regeringskollegier,

hvorunder Stiftelsen eller Legatet sorterer, være bemyndiget til at afgjøre

Spørgsmaalet i Analogi af de i det Foregaaende indeholdte Bestemmelser,

medmindre det efter sin Beskaffenhed bør indstilles til Kongens egen

Resolution, eller de Vedkommende maatte ønske Spørgsmaalet afgjort ved

Domstolene og det efter sin Natur dertil egner sig.

(Univ. Arkiv., Aftryk i Kvart.)

Kgl. ResoL*), hvorved allernaadigst bifaldes: Decbr.l5.

1) Administrationen af samtlige Kommunitetet tilhørende Midler og

Ejendomme skal, i Lighed med, hvad der tidligere er sket med Universitets-

midlernes Administration, fra 1ste Januar 1844 at regne henlægges under

Kvæsturen. 5) Med Hensyn til Kommunitetsmidlerne, der iøvrigt blive at

bestyre efter samme Regler som Universitetsmidlerne, ville Vi allernaadigst

have Konsistorium givet det samme Tilsagn, som med Hensyn til Universi-

tetsmidlerne indeholdes i allerhøjeste Resolution af 22de December 1837, „at

der ingen Sinde, uden at Consistorii Betænkning er blevet indhentet, skal

bUve foretaget nogen Forandring med Substansen af Kommunitetets Formue".

") Selmers Aarb. f. 1843 S. 12—24.

=

11

More magazines by this user
Similar magazines