Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

booksnow1.scholarsportal.info

Samling af de for Universitets Legater gjaeldende Bestemmelser

1844. 84

April 1.3. Kons. Skr. til Eforus for Elers' Kollegium, hvorved meddeles, at Kon-

sistoiium har vedtaget, at det med Kollegiet forljuiidne Uldallske Stipendium

udbetales med 11 Rdl. 24 Sk. aarlig som Renten a 3^/* pCt. af 300 Rdl.

at der til Professorernes Distributs fra indeværende Aars Begyndelse og

indtil videre betales 25 Rdl. 86 Sk., som udgjør det Halve af Renten af den

Professorerne tillagte Kapital 1381 Rdl. 24 Sk., og at til Eforus, ligeledes

fra indeværende Aars Begyndelse, udbetales Renten af den for ham bestemte

Kapital 743 Rdl. 72 Sk. med 27 Rdl. 85V'2 Sk.*).

(Univ. Arkiv )

Juli 13. Ooncl. COns. ang. Valkendorfs Kollegiums økonomiske Forfatning**):

A. Med Hensyn til den samlede, paa Kollegiets Navn staaende

Kapital af 20,695 Rdl. 75 Sk., eller, efter Fradrag af de 200 Rdl., der, som

nedenfor anført \^lle være at udlægge til det Stampeske l.egat, 20,495 Rdl.

75 Sk.: at den nærværende Renteindtægt af Stiftelsens Kapitaler, 766 Rdl.

86 Sk., bliver at fordele saaledes

1. Stipendium til 16 Alumner å 24 Rdl og Vx Stipendie-

portion 12 Rdl. som Tillæg til Inspektor 396 Rdl. „ Sk.

2. aarligt Oplæg, 3^/4 pCt. a^ 2,295 Rdl 86 — 6 —

3. til Professorerne 70 — 79 —

hvoraf 37 Rdl. 48 Sk. tillægges Eforus, og til Distri-

butsen indbetales 33 Rdl. 31 Sk.

4. til Bygningsudgifter Resten 214 — 1 —

766 Rdl. 86 Sk.

dog at den heraf følgende Nedsættelse af Stipendiet, som for Tiden udgjør

28 Rdl. for hver Alumnus, kun skal ske sukcessive som nye Alumner ind-

komme, og vil som Følge heraf Indtægten til Professorerne mulig først efter-

haanden kunne indvindes, hvorimod Oplæget af de 86 Rdl. 6 Sk., der blive

at indbetale i Kvæsturen, hvor en egen Bikonto vil blive oprettet for samme,

formentlig allerede i dette Aar kan begynde.

B. Med Hensyn til de med Kollegiet forbundne særegne Legater:

at 200 Rdl. af Kollegiets Kapital udlægges til det Stampeske Legat, hvorfor

dannes en særegen Konto i Kvæsturens Legatprotokol;

at Renten af dette Legat til Kollegiets Inspektor for Fremtiden bliver at

udbetale med 7 Rdl. 48 Sk. aarlig, af Obelitz's til den ældste Alumnus

med 3 Rdl. 60 Sk., af Riisbrighs til de to næst efter Inspektor ældste

Alumner med 12 Rdl. 6 Sk., og af Smiths til en Mediciner med 3 Rdl.

30 Sk. i Stedet for, som hidtil i en Del Aar, med resp. 5 Rdl., 5 Rdl.,

14 Rdl. og 2 Rdl.;

at Regnskabet for disse Legater vel fremdeles kan forbindes med Stiftelsens

Regnskab, men at dog Renten for hvert enkelt Legat særlig optages

under Indtægten, og under Udgiften anføres, hvorledes de ere udbetalte.

Herom er der under 16, Juli meddelt Eforus forden Underretning.

*) Selmers Aarb. f. 1844 S. 64—66.

**) Selmers Aarb. f. 1844 S. 66—70.

(Univ. Arkiv.)

More magazines by this user
Similar magazines