LYSTFISKERFORENINGEN FOR SKIVE OG OMEGN NR. 3 Oktober ...

cardinalen.dk

LYSTFISKERFORENINGEN FOR SKIVE OG OMEGN NR. 3 Oktober ...

cardinalen

L Y S T F I S K E R F O R E N I N G E N F O R S K I V E O G O M E G N N R . 3 O k t o b e r · 2 0 11

c a r d i n a l e n n r . 2 · 2 0 0 1

Cardinalen • nr. 3 • 2011 1

1


Bestyrelsen

Formand: Holger Riis-Jensen

Hasselvænget 47, 7800 Skive

Tlf. 20 24 62 04

E-mail: holger.riis@mail.tele.dk

Næstform.: Helge Jakobsen

Ulkærvej 29, 7840 Højslev

Tlf. 9753 61 49 / 20 90 30 93

E-mail:

helge-jakobsen@fiberpost.dk

Kasserer: Palle Christensen

Vestre Allé 8, 7800 Skive

Tlf.: 97 51 16 05 / 20 42 20 66

E-mail: vestrealle8@privat.dk

Ole Eskesen

Gefionsvej 22, Skibbild

7480 Vildbjerg

Tlf. 97 13 73 06 / 25 59 07 77

E-mail: rita.ole.eskesen@mail.dk

Jesper Palm Hansen

Liselund 2, 7800 Skive

Tlf. 97 51 07 16 / 20 84 06 06

E-mail: jesperpalm@email.dk

Per Simonsen

Villaparken 97, Balling

7860 Spøttrup

Tlf. 97 56 44 73

E-mail: persims@hotmail.com

Huskesedlen!

Forsidebillede:

Spændt venten.

Foto: Henrik Bønnelykke

Per Steen Pedersen

Egebjergvej 18, 7800 Skive

Tlf. 97 54 77 00

E-mail: ppspinup@gmail.com

Sekretær/

suppleant: Anders Dalgaard

Granvænget 49, 7800 Skive

Tlf. 30 25 16 56

E-mail: adalgaard@gmail.com

Suppleant: Johnny Jeppesen

Tastumvej 8, 7850 Stoholm

Tlf. 23 98 07 10

Juniorafd. Regnbuen

Formand Jesper Palm Hansen

Tlf. 97 51 07 16 / 20 84 06 06

E-mail: jesperpalm@email.dk

Trevad Ørredpark og klubhus

Trevad Ørredpark, Møllevej 1,

Vridsted, 7800 Skive. Tlf. 97 54 70 54

E-mail: lfso.trevad@mail.dk

Hjemmeside: www.lfso.dk

Onsdag d. 23. november kl. 19.00: Jakob Sørensen og Thomas Weiergang holder foredrag!

Torsdag d. 24. november kl. 19.30: Generalforsamling.

Onsdag d. 7. december kl. 19.00: Lasse kommer og fortæller og viser billeder om havørredens biologi

og selvfølgelig om hans projekt klækkebakker.

Onsdag d. 14. december kl. 19.00: Mogens Thomassen viser film og fortæller.

Onsdag d. 11. januar kl. 19.00: Søren Zedlitz Mikkelsen kommer og fortæller om tropisk fiskeri i Mexico.

Lørdag d. 14. januar kl. 9.00: LFSO-Fluebindertræf.

Onsdag d. 8. februar kl. 19.00: Kenny Frost holder foredrag.

Onsdag d. 22. februar kl. 19.00: Brian Størup fortæller og binder fluer.

2 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Formanden har ordet

Fiskesæsonen 2011 går på hæld her i slutningen af

september måned og mange vil givet kigge tilbage på

om deres drømme eller håb før sæsonstarten er gået i opfyldelse.

Fangstrapporten på hjemmesiden afslører hurtig, hvem der

har haft ”tur” i den, og også hvem der ikke har haft det. I skrivende

stund er netop den anden fisk over de magiske 10 kilo

tikket ind på skærmen – og der er fanget flere fisk over de

5 kg, men sandelig også mange ”kystørreder” på 40-50 cm.

Fælles for de mange fisk må det dog være en enorm glæde

bare at fange en!

Givet er det, at vi for en gangs skyld har haft ”medvind”

hos meteorologerne, ja jeg vil i perioder også sige for megen

medvind, idet der absolut er kommet nok nedbør hen over

sommeren og i starten af efteråret.

Fra midten af juli måned, til nu her i slutningen af september,

har antallet af havørreder i åen været fornuftige. På de

nedre stræk i zone 2 og 3 dog ikke særlig synlige, men der

er trods alt landet en del fisk der også. Zone 4 er givet den

zone, der har kastet flest fisk af sig, hvilket også i specielt industriferien

samt weekender har resulteret i et stort fisketryk.

Et fisketryk som I kære medlemmer har tacklet på bedste

vis – tak for det.

Indholdsfortegnelse

Formanden har ordet . . . . . . . . . . 3

Generalforsamling . . . . . . . . . . . . 4

Fantastiske Karup Å . . . . . . . . . . . 5

Fra udspring til udløb . . . . . . . . . . 6

Bestandsanalyse 2011 . . . . . . . . . 9

Karup Å – når den er bedst . . . . . 12

Drømme har man vel lov at ha’ . 16

Kastearrangement/stangdemo . . 19

Uge 27 holdet på banen . . . . . . . 20

Fluesiden – Fat Boy . . . . . . . . . . . 22

Regnbuen – Siden sidst . . . . . . . . 25

Fra idé til virkelighed – MEN!!!. . . 26

Karup Å konkurrencen . . . . . . . . . 27

Aktiviteter og arrangementer

for junior- og seniorafdelingen

2011/12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Min fryser er tom . . . . . . . . . . . . . 31

Blekinge gedder . . . . . . . . . . . . . . 32

Med omdrejningspunkt i Trevad ørredpark blev årets udgave

af KÅS konkurrencen afholdt i midten af august. I forhold

til sidste år med lidt flere tilmeldinger, men desværre

ikke så mange fisk og også mange mindre fisk indvejet. Men

det væsentligste – konkurrencen genererede igen i år et stort

beløb i omegnen af 100.000 kr. til fremtidssikring af vores

allesammens havørred i Karup Å.

Generalforsamlingen, som jo er foreningens højeste myndighed

står for døren, når I har dette blad i hånden. Efter utallige

opfordringer har vi i bestyrelsen besluttet at holde det en

torsdag aften nemlig den 24. november. Mød op og giv din

mening til kende – måske har du netop ideen til nye tiltag,

som bestyrelsen kan arbejde videre med.

Sluttelig vil jeg opfordre medlemmer til at bakke op omkring

vinterens arrangementer og klubaftener. Der vil være

rig mulighed for at hente masser af god inspiration til netop

næste års fiskeri og måske vil det danne grobund for endnu

en håbefuld drøm.

Knæk og bræk og vel mødt til generalforsamling, arrangementer

og klubaftener.

Rena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Lakseturen mod nord. . . . . . . . . .

Alternativt fiskeri,

36

når laksen svigter . . . . . . . . . . . . . 38

Seniorklubben. . . . . . . . . . . . . . . . 39

Ud af det blå . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

Vi søger folk til årets elfiskeri! . . . 42

Kystørred på skum . . . . . . . . . . . .

Og så kom Anders Dalgaard til

43

præmiere fiskeri i Orkla, Norge . . 44

Fotosiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

Glimt fra fangstjournalen . . . . . . . 47

Foreningen informerer . . . . . . . . . 48

Køb - salg - meddelelser . . . . . . .

Fortegnelse over

52

udvalgsmedlemmer i LFSO . . . . . 54

Arbejdsfordelingen i bestyrelsen. 55

Holger

Cardinalen • nr. 3 • 2011 3


Generalforsamling

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn indkalder til ordinær generalforsamling

torsdag den 24. november 2011 kl. 19.30

i klubhuset ”Spinders Hus” Møllevej 1, Vridsted.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens (bestyrelsens) beretning.

3. Fremlæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4. Behandling af indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg til bestyrelsen.

A. Valg af kasserer. På valg er Palle Christensen.

B. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Ole Eskesen, Per Simonsen og

Per Steen Pedersen (Ole Eskesen modtager ikke genvalg).

C. Valg af suppleanter. På valg er Johnny Jeppesen og Anders Dalgaard.

7. Valg af revisorer. På valg er Arne Kjølhede og Jan Pedersen.

8. Eventuelt.

Herunder beretning fra juniorafdelingen.

Uddeling af pokaler m.m..

Lodtrækning blandt dagkort.

Evt. forslag skal være formanden i hænde senest 1. nov.

Kun medlemmer har adgang!

Nb! P.g.a. begrænset antal p-pladser bedes man så vidt muligt arrangere samkørsel.

Katkjærvej 28 · 7800 Skive · Tlf. 97 51 40 40 · Fax 97 51 40 09 · Giro 108-8173

E-mail: ct@centraltrykkeriet-skive.dk · ISO 14001 miljøcertificeret

Bestyrelsen

centraltrykkeriet skive a/s

4 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Fantastiske

Karup Å

Jeg er blevet opfordret til at skrive om en ganske god weekend,

jeg lige har haft ved åen.

Jeg havde bestemt mig for en tidlig morgentur lørdag d.

3. september.

Jeg vågnede grusomt tidligt, og fiskebilen var jo klar, det

er den altid, afsted til hytten og et par fluer i kassen og så

ned til åen. Det var en rigtig fin morgenstund, let skyet og

16 grader varmt kl. 04. Jeg valgte et kort stræk af zone 4

og begyndte fiskeriet, efter godt en halv times fiskeri var der

kontakt, og fast fisk. En god hun fisk havde taget fluen midt i

åen, fighten tog ganske få minutter og jeg kunne håndlande

en farvet hun på 74 cm, den var i en ganske god kondition,

så 4,8 kg er ganske realistisk. Jeg fik ild i noget tobak og

genoptog fiskeriet, inden det endnu var blevet lyst fik jeg

et hug mere, den var en anelse mindre og lynende blank.

Det kunne jeg let se da den tog et par luftture, og fluen slap

sit tag i fisken. Jeg fiskede videre til ca. kl. 6.30 uden mere

kontakt, men så flere fisk røre på sig.

Søndag morgen tog jeg afsted igen. Samme strækning,

samme flue, og lige så fint vejr. Jeg fiskede til næsten samme

sted hvor den fra dagen før tog fluen, så var der kontakt

og fast fisk igen, En kort og hidsig fight og håndlandet havørred

hun på 70 cm, den var anderledes blank end den forrige,

jeg beholdte den, 4,2 kg viste vægten da den blev vejet.

Ild i noget mere tobak, og videre med fiskeriet, klokken

var kun 4.40, og lige lidt over 5 havde jeg endnu en, det

var en lille fisk på 45 cm, ud med fluen og tilbage, med tak

for lån. Lige efter solen havde vist sig klokken godt 6, var

der endnu en, der ikke ville lade min flue krydse strømmen.

Også den blev kun målt og sat tilbage med tak for lån, Det

var forresten også en hun på 62 cm. Jeg besluttede mig for

at rulle linen på hjulet og stoppe. Det har jeg aldrig prøvet

på flue før, 3 fisk på en morgen og kun være afsted i lidt

over 2 timer. Det var en helt fantastisk god weekend ved

Karup Å. Jeg har måske også været afsted 90-100 gange,

men jeg har også fanget 7 havørreder, og det er ganske fint

i min verden....

Uffe Mosen

Cardinalen • nr. 3 • 2011 5


Fra udspring til udløb

Karup Å konkurrencen 2011

Den anden weekend i august er for nogle af lystfiskerne

ved Karup Å en weekend, hvor intet andet skal komme i vejen.

Det er denne weekend at KÅS holder fiskekonkurrence.

Igennem tiderne er der for mange lystfiskere blevet skabt

visse traditioner. Nogle mødes fredag aften til højbelagt

smørrebrød i et af skurene langs åen, nogle har en aftale

med den lokale bonde og får lov til at campere weekenden

over, imens andre mødes i hytten på Wormstrupvej. Og så

er der dem, som benytter sig af muligheden for overnatning

ved Trevad Møllepark. Trandum Camping er også fyldt

op denne weekend. Der bliver grillet, hygget og snakket.

Ja, denne weekend er mere end bare fiskeri – det sociale

aspekt er også en stor del af weekenden - og i år var ingen

undtagelse.

Kl. 16.00 blev der, traditionen tro, ringet med klokken som

indikerer, at konkurrencen er igang. Nogle fiskede lige fra

start. Jeg selv sad hjemme og ventede på at konen kom

hjem fra en hyggeaften med kollegerne, så klokken nærmede

sig midnat inden jeg ”slap” hjemmefra. Resten af denne

nat skulle jeg fiske med Ole Dich og Henrik Johansen. Vi

mødtes på Wormstrupvej, hvor de havde en campingvogn

på Søren Borgs mark. Her var de ved at varme lidt pølser,

så da de var indtaget kunne der fiskes. Resten af ”campisterne”

valgte at gå til ro. Vi kørte til slagtemesterens, hvor

vi startede fiskeriet. Denne nat var der ikke brug for nat-

telampen, der var rigeligt med lys fra en næsten fuldmåne,

en klar nattehimmel fyldt med stjerneskud. Der blev fisket

igennem, klokken var blevet 06.00 da vi sad på bænken i

sommerhushullet. Her kunne vi hurtigt blive enige om at

denne nat, fangstmæssigt, havde været skidt. Ikke engang

en fisk havde vi set, på trods af vi havde gået 3 mand og

fisket knap 6 timer! Ole og Henrik valgte at køre til Bærs og

prøve lykken der, inden vi skulle have morgenmad. Jeg tog

tilbage til ”slagterens” og fik lagt mig lidt sammenkrøllet inde

bag i bilen, hvor det blev til et par timers søvn. Jeg vågnede

igen klokken 9.00 og kørte til Trevad ørredepark, jeg måtte

se resultatet af nattens fiskeri, samt få lidt morgenmad og

en kop kaffe.

Nattens fangster havde været skidt for de fleste. Mange

havde ligesom os, ikke set en eneste fisk. Men oppe på

Wormstrupvej ved hytten, som LFSO har til rådighed for

klubbens medlemmer, fiskede blandt andet Johnny Jeppesen,

og hvis man har holdt øje med fangstrapporterne hen

over sommeren, er det et navn, som man har stødt på flere

gange med flotte fangster. Johnny havde fredag nat haft 4

fisk ude ved fluen, en af disse var en stor fisk. Men mandens

reaktionsevne var blevet svækket af flere gode glas whisky,

så denne fisk blev i dens rette element.

Konkurrencens hovedsponsor Grejbiksen og Scierra var

igen mødt op ved Trevad Ørredpark. Her kunne der købes

6 Cardinalen • nr. 3 • 2011


fiskegrej samt beklædning til fordelagtige priser. Flere benyttede

sig af denne mulighed, om det så var en flue til nattens

fiskeri eller et komplet fiskesæt til åen.

Som formiddagen skred frem, spredte der sig en herlig

duft over Trevad Ørredpark. Det var Gunner Høst, der på

bedste vis, igen kunne servere helstegt pattegris suppleret

op med kold kartoffelsalat. Dette blev serveret af nogle af de

mange frivillige, der år efter år giver en hånd med over hele

weekenden. Dette er en uundværlig indsats, som er med til

at konkurrencen kan finde sted år efter år - tak for det!

En tak skal der også lyde til alle sponsorerne, små som

store. Det er dejligt med så bred en opbakning. Alt dette er

med til at gøre KÅS konkurrencen til en oplevelse, som er

værd at deltage i.

Efter jeg havde indtaget denne gudespise, meldte trætheden

sig. Nu kunne jeg godt mærke, at det ikke var blevet

til mere end knap 3 timers søvn. Så jeg kørte op på Wormstrupvej,

hvor jeg var mødtes med Ole og Henrik aftenen

forinden. Da vejret var fint, blev madrassen hevet ud af bilen

til en lur i det fri. Efter et par timers søvn med fuglefløjt og

en behagelig brise gennem Karup Å dalen, vågnede jeg. Det

var blevet tid til lidt hygge i forteltet, og ikke mindst et par

kopper kaffe. Her blev der bl.a. snakket om den kommende

nats fiskeri.

Vi valgte at starte fiskeriet i Bærs, så da kaffen var hældt

på kanden kørte vi afsted. Velankommet på p-pladsen i

Bærs fik vi en kop kaffe, inden vi gik til åen.

Da mørket faldt på mødtes vi igen på p-pladsen og kunne

konstatere, at der ikke var kommet fisk på land. Et par kopper

kaffe blev drukket i håb om ny energi til natten. Men

mangel på søvn gjorde, at jeg stoppede fiskeriet, og i stedet

fik en god nats søvn.

Søndag - konkurrencens sidste dag. Igen kunne der fra

morgenstunden købes morgenbrød og kaffe i Trevad Ørredpark.

Jeg ville slutte fiskekonkurrencen af med lidt ormefiskeri,

hvorfor jeg kørte til Hagebro. Her blev ormen serveret for

åens havørreder, der på dette tidspunkt ikke var sultne. Men

da klokken nærmede sig middag, meldte sulten sig i min

mave, og jeg kørte tilbage til Trevad Ørredpark. Her var der

som noget nyt, salg af grillstegte frankfurtere.

Da klokken var blevet 14.00 blev der igen ringet med

klokken. Karup Å konkurrencen var slut for i år. Men inden

konkurrencens vindere kunne fejres, var det blevet tid til

det årlige Bæk-løb. Det underholdende race, hvor boldene

suser ned gennem bækkens strømmende vand, med utal-

Cardinalen • nr. 3 • 2011 7


lige forhindringer, for at nå over målstregen. Til vinderen af

Bæk-løbet var der et komplet sæt lystfiskerudrustning til en

samlet værdi af over 12.000 kroner. Vinder bolden blev nr.

239.

Nu var det blevet tid til at fejre de største samt den flotteste

fisk fra weekendens fiskeri.

Flotteste fisk blev fanget af Søren Olesen: 2,88 kg og

62,50 cm.

Top 10 ses herunder:

FANGER KG CM AGN

Jesper Carstensen 7,44 82,50 Spinner

Poul E. Christensen 4,70 72,00 Wobler

Niels Sværborg 3,03 63,50 Flue

Søren Olesen 2,88 62,50 Orm

Mogens Nielsen 2,29 56,00 Wobler

Zoran Slamnjakovic 1,78 51,50 Spin

Jan Tøt 1,78 53,00 Spin

Per Brun 1,67 51,50 Orm

Sigfred Madsen 1,66 51,50 Flue

Ole Asmussen 1,50 49,50 Flue

Status på weekendens fiskeri var 22 havørreder på land

til de ca. 400 deltagere. Dette fortæller også, at det at være

heldig at fange en havørred i Karup Å, er en præmie i sig

selv. Da dette ikke bare er noget man lige går ned og fanger.

Bundvendingen i Skive fjord havde op til weekenden sat

sit præg på fiskeriet, og den havde desuden sat en stopper

for nye fisk op til og under konkurrencen. Dette gjorde det

endnu vanskeligere at få en fisk på land..

Men alle var i godt humør og Karup Å konkurrencen kan

igen i år være stolte af at levere en flot weekend med masser

af social samvær og flotte fisk.

Knæk & Bræk

Henrik B. Bønnelykke

8 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Bestandsanalyse 2011

DTU har foretaget en bestandanalyse i Karup Å systemet.

I alle bække er der blevet elfisket for at se

tætheden af ynglen. Resultatet foreligger ikke endnu.

Men onsdag den 7. september var jeg med ved

Trevad møllebæk og det så ganske godt ud. Undersøgelsen

ligger grundlaget for en ny udsætningsplan, så

vi ved hvor meget rogn vi skal elfiske efter.

Johnny

Kom ind & se

nyhederne fra Guideline

Gode oplevelser fortjener godt udstyr.

GUIDELINE

H A G L Ö F S L O G O T Y P E

ph-grej / ph-outdoor.dk

Nørremøllevej 109 • 8800 Viborg • Tlf. 8662 2113

1-2 side cardinal ann 11-1.indd 2 1/31/11 8:24:11 AM

Cardinalen • nr. 3 • 2011 9


GÅ MOD STRØMMEN...

Shimano Sienna

3 kuglelejer + 1 rulleleje

Størrelse 2500-4000

Vejl. uds. 999,-

NU!

NU!

499,-

Shimano Symetre

4 kuglelejer + 1 rulleleje

Størrelse 2500-4000

Vejl. uds. 1499,-

999,-

Åben alle ugens dage!

10 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Nye T-shirts

Foreningen er ved at få produceret nye T-shirts med broderet

logo. Det nye logo er i samme farver som sidste gang der

blev købt T-shirts, men det er lidt større og langt finere udført.

Inden foreningen begynder at bestille T-shirt til lager, vil vi

gerne høre hvor stor interessen er.

Det drejer sig om T. shirts i bedste kvalitet (af mærket T-

Time ) i farven sort, og de falmer ikke.

De kan bestilles i alle størrelser. Har du allerede en T-shirt

med logo i de gamle farver - grå eller sandfarvet - kan du blot

tjekke størrelsen, da de nye er af samme fabrikat.

Prisen er kr. 100,00 pr. stk. og de skal afhentes i Trevad, da

der ikke bliver penge til forsendelse til den pris.

De kan evt. sendes mod betaling af porto.

Der vil under klubaftenerne i efteråret, samt til generalforsamlingen

sidst i november være mulighed for at prøve de

forskellige størrelse, men der kommer ikke et lager at købe af,

før efter nytår, og de lagerføres kun i størrelserne L, XL og XXL.

Bestyrelsen arbejder også på at få kasketter og windbreakers

med logo, men kun på bestilling. Priserne på dette kommer

senere på hjemmesiden.

Vil du bestille nye T-shirts til afhentning i efteråret, kan de

bestilles på

helge-jakobsen@fiberpost.dk

Skriv venligst T-shirts i emnelinjen

Bestyrelsen

- exclusiv boligindretning med terrazzo · exclusiv boligindretning med

Terrazzo Manden

NYHED

“Kom forbi og se vores SHOWROOM og samtidig se hvordan

terrazzo kan anvendes i køkken og bad samt al form for bolig-

indretning inde og ude.

Klik ind på hjemmesiden og bliv inspireret til dit unikke produkt

som designes lige efter dit ønske”.

NYHED

Som noget nyt kan vi nu tilbyde dig at få lavet et bord med din

drømmefisk i. Her får du et helt unikt bord, som du kan have

glæde af mange år frem.

Terrazzo Manden · Torben Lundqvist

”Aarestrup Østergaard”

Aarestrupvej 166 · 7470 Karup J

Tlf. 58 26 43 88 · Bil 21 74 43 88

www.terrazzo-manden.dk

Cardinalen • nr. 3 • 2011 11


Karup Å

- når den er bedst

En fredag i august tog jeg til åen for at prøve lykken, vejret

var fint, ikke for meget vind og ingen regn. Ved åen var der

mødt en del andre op, som havde fået samme gode ide.

Jeg fik gjort fluestangen klar og gik opstrøms. Der gik et par

andre på strækket, så vi fik en snak om fiskeriet, og om der

var gang i fiskene denne fine aften. Der var da også blevet

set et par fisk. Så jeg gik i gang med fiskeriet, ud med fluen

og så gik det rask der nedad. Midt på stykket var der en fisk

som lige skulle kigge på min flue. Det gav lidt hjertebanken,

for det så ud til at være en god fisk. Derefter skete der ikke

så meget, jeg var nede over stykket et par gange og det

var efterhånden blevet over midnat. Henning Voergaard var

kommet op til mig, og vi fik lige en snak, før jeg gik i gang

igen. Det var mørkt, men ikke for mørkt. Da jeg nåede ned

midt på stykket, blev fluen taget næsten over ved modsatte

side og et solidt træk i linen forplantede sig i hele stangen,

en god fisk havde taget. Jeg lagde straks et hårdt pres på

den, for at få den med opad åen og det lykkedes fint. Lidt

oppe af åen var der et fint sted at lande fisken. Efter 5 min.

kunne jeg trække fisken over til mig. Henning var kommet

til, han havde en god lampe som han tændte og i lampens

skær kunne vi se en rigtig flot og stor havørrede stå lige

foran os, jeg prøvede om jeg kunne tage den i halen for at

lande den, men med det samme jeg rørte den, gik den helt

amok, den dansede ned ad åen, helt oppe på halen, det

var et smukt syn. Lidt efter faldt den dog til ro, og jeg kunne

håndlande den uden videre dramatik. Og sikke en fisk der lå

der i græsset. 87 cm og 8,1 kg - sådan.

En anden aften midt i september var jeg igen ved åen.

Kun en lystfisker foruden jeg selv, havde fået den ide at

fiske den aften. Jeg gik til åen og begyndte fiskeriet, efter

ca. 10 kast var der fast fisk, hold da op tænkte jeg, det var

12 Cardinalen • nr. 3 • 2011


da vildt, den blev hurtigt landet og så lige et par hurtige billeder

og så ud igen, en meget flot fisk på 70 cm, sikke en

start. Jeg fiskede videre ned ad åen, et stykke nede mødte

jeg den anden lystfisker, vi fik en snak og jeg fortalte om

mit held. Han havde gået længere og set et par fisk, jeg

ønskede ham knæk og bræk. Jeg nåede et godt stykke ned,

før der atter skete noget, helt over ved den modsatte side

blev fluen taget hårdt og brutalt. En rigtig god fight var i gang,

den forsøgte alle kneb for at slippe væk ,den sprang og rullede

men lige lidt hjalp det, jeg fik den kanet op på noget

oversvømmet græs, og sikke en fisk, en rigtig flot tyksak 73

cm og 5,2 kg sådan. På vej tilbage til bilen med fisken, så

jeg en fisk rode i et sving, det så meget spændende ud,

jeg prøvede et par kast, men ingenting skete. Så jeg gik op

med den jeg havde fanget. Oppe ved bilen overvejede jeg

at køre hjem, men den jeg havde set nede i svinget spøgte

i hukommelsen. Så jeg gik ned igen. Jeg startede 100 m før

svinget, og fiskede intensivt der nedad, lige i indgangen til

svinget var der en grødebusk midt i åen, fluen svingede hen

over den og blev taget med et lille blop, linen blev strammet

op, og en meget stor havørred stod og svajede med hovedet.

Stangen var fuldstændig bukket sammen - wow tænkte

jeg, den er stor. Den blev bare stående, lige meget hvor

hårdt jeg trak, til sidst fik jeg mig placeret på siden af den

for at give sidepres og det hjalp, den begyndte at bevæge

sig, jeg fik den med ca. 20 m op ad åen. Men så bestemte

den sig for at gå tilbage til grødebusken, så måtte jeg ned

en gang til for at give sidepres, det lykkedes at få gang i den

igen, op ad det gik. Jeg fik den presset helt op i overfladen.

Hold da helt kæft den var stor. Så gik den dybt igen og

vendte snuden ned ad åen igen og væk var den. Øv øv øv,

jeg talte lige til 500 et par gange. Efter at have sundet mig

lidt med en øl, gik jeg i gang igen. Jeg var nu nået ned hvor

jeg have fanget tidligere på natten. Fluen blev igen taget helt

over ved modsatte side, og en god fisk rullede i overfladen.

Det her er bare for vildt tænkte jeg, men ak og ve efter et par

minutter slap den også fluen. Nu kunne jeg ikke klare mere,

så jeg kørte hjem, men dog med en flot fisk og en utrolig

oplevelse ved verdens bedste havørred å.

Med venlig hilsen

Johnny

÷ 25% på

skJorter

Tilbuddet er gældende til 1. november

Jagt & Fiskeri

Thinggade 1 · 7800 Skive

Tlf. 97 52 45 22

Cardinalen • nr. 3 • 2011 13


14 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Smuk akvarel til din stue

eller dit hobbyrum

Du kan endnu nå at erhverve et eksemplar af den flotte

akvarel udført af Helge Larsen og trykt som kunsttryk på 300

grams akvarelpapir (særlig god kvalitet).

Værket forestiller to meget forskellige havørreder, en

blank opgænger og en noget farvet fisk, fanget samme dag

i august 2002.

Foreningen har kun betalt udgifterne til trykning, og efter

Helge Larsens ønske vil overskuddet ved salget ubeskåret

gå til juniorafdelingen ”Regnbuen”.

Pris pr. stk

Signeret og nummereret (50 stk.)

monteret på bagpap .............................................................. 200 kr.

Signeret unummereret monteret

på bagpap...................................................................................150 kr.

Signeret uden bagpap ............................................................100 kr.

Med bagpap passer størrelsen til en 40x50 cm ramme.

Kan efter aftale med et bestyrelsesmedlem afhentes i

LFSO´s klubhus Møllevej 1, Trevad, 7800 Skive.

Lidt om kunstneren:

Helge Larsen er et kendt ansigt ved Karup

Å, hvor han har dyrket lystfiskeriet siden sin

pure ungdom. Han kendes af alle foreningens

medlemmer for sine humoristiske og

fine tegninger i ”Cardinalen”, som han har

været fast tegner til gennem mange år.

Helge er medlem af en kunstnergruppe

”Fyns Grafiske Værksted”, der har værksted

og galleri midt i Odense, ligesom han er

med i en anden gruppe ”Danske Naturtegnere”.

Denne gruppe samles mindst en uge

om året for at tegne i naturen. Tegningerne

udstilles efterfølgende og/eller samles i en

bog.

Gruppen udstiller hvert år på Fahl Kro ved

sydenden af Ringkøbing Fjord.

Cardinalen • nr. 3 • 2011 15


Laksefiskeri for begyndere sommeren 2011:

Drømme

har man vel lov at ha`…

Min yngste søn Jonatan kalder på mig, og siger at der er

telefon. Jeg er i gang med at sætte vores fortrappe i stand

og er godt smurt ind i maling og fugemasse. ”Hvem er det”,

spørger jeg. Jeg forestiller mig, at det sikkert er en eller anden

tilfældig sælger, som vil prakke mig et eller andet på.

”Det er Peter Kjeldsen”, siger han, og rækker mig telefonen.

”Ok” siger jeg, og tørrer det værste snask af hænderne med

en klud. Snakken går om løst og fast, og vi får lige vendt

verdenssituationen. Under samtalen fortæller Peter, som er

min gode kammerat og fiskemakker, at han har overvejet at

tage på laksefiskeri i Norge. (En af hans tidligere arbejdskollegaer

havde nemlig lige været i Mandalselven og fået nogle

pæne laks). Det er i starten af juli, og fiskeriet i Karup å er

ikke ligefrem prangende. Peter fortæller, at han vil spørge

to af vores fælles kammerater Søren Bech og Carsten Nørgaard,

om de vil med. Laksefiskeri og drømme er nært forbundne

for de fleste lystfiskere, og det gælder så sandelig

også en gammel fedtfinnefisker som undertegnede. Jeg

mærker straks en spirende forventning og boblende eventyrlyst

i kroppen. Det lyder bare for spændende. Jeg spørger

øvrigheden - min kone Malene om jeg kan tage med. ”Det

finder vi ud af”, svarer hun.

Carsten Nørgaard er også straks fyr og flamme, indtil virkeligheden

indhenter ham, og konen sætter bremsen i. Hun

minder ham om, at hun venter deres andet barn og har

termin lige omkring fisketuren. Nuvel - nogle enkle ting her i

livet er vel vigtigere end fiskeri og mandehørm…..

Vi er altså 3 mand som skal afsted. Vi tager kontakt til Jeppe,

som lige har været afsted med et sjak til Mandal. Jeppe

giver os mange gode tips vedr. fiskeriet i Mandals-elven og

laksefiskeri generelt. Vi er jo nybegyndere ud i laksefiskeriets

glæder og sorger. Jeppe advarer os imidlertid om, at vi

bør tjekke hjemmesiden for Mandal for at sikre os, at der

ikke er planlagt renoveringer af vandkraftværket i tidsrummet

for vores tur. Det skulle vise sig at være en særdeles

vigtig information, idet der netop er planlagt renovering og

eftersyn af vandkraftværket i dette tidsrum. Det bevirker at

vandføringen vil være stærkt reduceret, med deraf ringe muligheder

for fiskeri. Sikke en mavelanding, og humøret faldt

straks med flere grader. Gode råd er dyre i denne situation,

men heldigvis giver Jeppe os nyt håb. Han foreslår os at tale

med en af sine fiskekammerater, Helge fra Vemb. Helge har

et godt kendskab til fiskeriet i naboelven Otra. Som sagt så

gjort - vi kontakter Helge. Han inviterer os efter en god snak i

telefonen, til at komme og besøge ham. Vi tropper op nogle

dage senere og snakken går lystigt. Helge fortæller varmt

om Otra og giver os alle mulige gode råd om zoner, overnatningsmuligheder

og fiskeri i Otra generelt. Helge er pensionist

og fisker i Otra flere gange om året, og med mange

laks på samvittigheden. Vi suger til os, og laksefeberen får

for alvor tag i os.

Efter diverse indkøb af mad, grej og proviant er det tre

glade og forventningsfulde lystfiskere, som tager afsted fra

Skive, på en fire dages fisketur til Otra i Norge. Vi kører til

Hirtshals og derefter med hurtigfærge til Kristiansand. Efter

ankomst til Kristiansand kører vi nordpå mod Vennesla ca.

en halv times kørsel fra Kristiansand.

Vi ankommer til Vennesla lidt forsinket og finder hurtigt

frem til vores udlejer. Helge har booket vores overnatning

hos en af de lokale lakseguruer, Johnny. Johnny viser sig at

være en utrolig flink og lun fætter. Han viser os rundt i vores

residens for de næste dages ophold. Residensen er rigtig

hyggelig og ikke mindst fryseren vækker vores fiskefeber,

idet der ligger nogle rigtig fine blanklaks, som han har fanget.

Johnny er en passioneret laksefisker, og han sætter os straks

ind i de sidste dages fangster mm. Da vejret er varmt og tørt,

råder han os til at fiske tidlig morgen og aften.

DRØMMeSTaRT:

Endelig er det blevet tid til at påbegynde fiskeriet. Vi står op

kl. 4.15 og er ved elven ved 5 tiden. Mens vi rigger grejet

til, hører vi nogle plask fra elven, ganske rigtigt, det er sørme

laks. De sørger for at vi i turbotempo får gjort grejet klar.

Okay så - vi er jo klar over at springende fisk ikke nødvendigvis

er lig med fisk på land - men det er nu skønt ved selvsyn,

at konstatere at der er laks i elven.

Vi starter alle tre fiskeriet med forholdsvis let spinnegrej,

som vi også anvender på hjemmebanen ved Karup Å, dog

med lidt tykkere fletline. Otra er en små/mellemlakseelv

med en gennemsnitslaksestørrelse på cirka 3 kg. Der fanges

dog også hvert år laks mellem 10 og 20 kg.

Der skete ikke noget i den første time, og optimismen

dalede en lille smule, indtil jeg pludselig får et godt hug tæt

ved egen bred. Fisken går dybt, og tager nogle gode udløb

i starten. Den vil opstrøms, hvilket er helt fint for elven er

forholdsvis let fremkommelig i den retning. Efter 5-7 minutters

tovtrækkeri, begynder den at vise svaghedstegn, og jeg

får den presset tæt på land. Vi har ikke set den endnu, og

da det er mit livs første laks, aner jeg ikke hvor stor den er.

Til sidst kommer den ind på det lave vand, og hver gang

den ser os finder den nye kræfter, indtil Peter K. til sidst

lander den med et fast greb om halen. ”Yes”, laksen ligger

16 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Cardinalen • nr. 3 • 2011 17


skinnende blank i græsset og vi er alle tre oppe at køre.

Den er 79 cm og lige knap 9 pund. Turen er reddet efter en

times fiskeri, hvad kan det ikke blive til inden vi er færdige?

Efter behørig fejring af fangsten fortsætter vi fiskeriet med

stor gejst og forhåbning om flere fisk på land. Da klokken

bliver ca. 11.00 om formiddagen, og vi ikke har mærket

mere, bliver vi dog enige om at køre hjem til lejligheden og

spise middagsmad og få et hvil.

Med fornyede kræfter og optimisme, er vi ved aftentid

igen klar ved elven på den samme zone som ved morgenfiskeriet.

Vi konstaterer hurtigt, at der er betydeligt flere folk

ved elven end under morgenfiskeriet. Vi finder dog nemt en

plads og efter at have indtaget et let aftensmåltid, starter vi

fiskeriet påny.

DRaMa oG DRØMMeFISK

Efter mindre end et kvarters fiskeri mærker jeg et tungt træk

i stangen efterfulgt af nogle hidsige rusk - fast fisk igen - fantastisk!

Fisken går dybt i starten, og jeg fornemmer at det er

en god fisk. Den fornemmelse bliver yderligere forstærket,

da den starter et vildt udløb nedstrøms. Jeg følger efter den

ned af elven, men den fortsætter nedad mod et stort ufremkommeligt

sving. ”Nu må den da snart stoppe”, råber jeg til

Søren og Peter, ”ellers tømmer den spolen!” Jeg spænder

bremsen og mærker at den er meget varm. Hold da op!

”Enten er den fejlkroget eller også er den temmelig stor”,

udbryder jeg med bæven i stemmen. Endelig sænker den

tempoet, og stiller sig i det store dybe sving ca. 80 meter

nedstrøms. Jeg får den pumpet et godt stykke ind igen, inden

den tager endnu et langt udløb. I de næste ca. 20 min.

fortsætter dette scenarie, efterhånden dog med kortere og

kortere udløb. Omsider kommer den tættere på os og virker

mere medgørlig. Den kommer ind på roligere og lavere

vand. Herefter vender den rundt og tager et kort, men hidsigt

udløb. Nu går det op for mig, at noget er helt galt! Linen

har sat sig fast i et eller andet i elven. ”Satans også – hvad

gør vi?” Jeg rækker stangen til Peter K. vader ud i elven og

følger linen så langt ned jeg kan. Jeg prøver at lirke den fri

af stenene. Minsandten om det ikke lykkedes! Jeg trækker

i linen for at mærke, om den er der endnu. ”Øv - den er

væk”, siger jeg skuffet. Peter K. strammer linen op og udbryder

– ”nej, den er der endnu!” Halleluja - dramatik for alle

pengene. Jeg drøner ind på land, af med den drivvåde jakke,

hen til Peter og kampen fortsætter på ny. Fisken har stadig

ikke vist sig, men omsider kommer den op i overfladen og

viser halefinnen, samtidig med den totalt udtrættet kæntrer,

og lader sig føre ind på det lave vand ved brinken. Peter

lander den med et tag om livet og et solidt greb om halen.

Hurraaaaaaaaaaaaa. Foran os i græsset ligger en perfekt

blanklaks på næsten en meter! ”Hold da kæft hvor er den

stor”, råber jeg euforisk og dunker Peter og Søren i ryggen.

Med rystende hænder får jeg aflivet fisken og fjernet blinket,

som sidder langt nede i svælget. Vi beundrer fisken og Søren

sørger for at få taget nogle fine billeder ved elven. Vi har

ingen vægt med, men skyder fisken til at veje mellem 8 og

10 kg. Søren tilbyder, at tage med ind for at få kontrolvejet

fisken ved den lokale sportsfiskerforenings klubhus. Tak for

det Søren – tror jeg var faret vild med al den adrenalin susende

i kroppen. Fisken vejer 10 kg rent og er 98 cm lang.

Så er det jo bare en ubetydelig detalje, at min mobiltelefon

gik fløjten under min lille vandgang i Otraelven.

Da vi kommer tilbage til elven, fortæller Peter K. at han er

blevet forstyrret af en bæver, som åbenbart følte han kom

for tæt på dens domæne. Derudover havde han sørme

også fanget en fin laks på knap 5 pund!

Hjemme igen ved lejligheden, kommer Johnny ned og

ønsker tillykke med fiskene. Snakken går, og vi får mange

gode fiskehistorier og en lille en eller to til halsen.

De næste dage har jeg ikke kontakt til flere fisk udover en

mindre følger, som fortryder i sidste øjeblik. Den kunne nok

mærke jeg var lettere fiskemæt!

Peter K. derimod fører sig frem, og overtager scenen med

yderligere to laks på 1,8 og 2,3 kg. Derudover mister han

to fisk, som vikler sig ind i stenene. Den ene er en rigtig fin

blankfisk mellem 5 og 6 kg.

Søren Bech må desværre nøjes med nogle småørreder

på vores jomfrutur, men mon ikke han kommer stærkt igen

en anden gang.

Alt i alt en super fed tur, med et fangstmæssigt resultat

langt over forventning.

Velankommet til Danmark igen, tikker der en mail ind fra

Carsten Nørgaard, som har modtaget billeder og fangstberetning

fra turen. ”Hold nu op - hvor er den stor”, skriver

han. Min ”fisk” vejer kun otte pund, og det blev en fin han..

(dreng). TILLYKKE!

Knæk og bræk derude!

Peter Gravgaard Rosenbæk

VRIDSTED KØBMANDSGAARD

EGEBJERG 4 • VRIDSTED

Telefon 97 54 70 12

Mandag-fredag: 7.30-18.30

Lørdag: 7.30-14.00

Søndag: 7.30-11.00

18 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Kastearrangement/stangdemo

med Henrik Mortensen fra Skandinaviske Zpey og Erik Kyrping

(Amerikanske Orvis) fra Go-Fishing.

Mandag d. 12. september var der planlagt fornemt besøg

ved Karup Å af de ovennævnte herrer.

Desværre var der virkelig møgvejr med hård blæst og kraftig

regn, så jeg troede faktisk arrangementet ville blive aflyst,

men nej – der skal åbenbart meget mere til, end dårligt vejr.

Dog kunne Henrik Mortensen ikke nå frem pga. flyproblemer

af en eller anden art.

Der var vel ca. 30 ”stanggale” personer som trodsede

det virkelige dårlige vejr for at opleve og prøve nogle af de

mange rigtige lækre stænger fra Zpey og Orvis samt få gode

råd af fx Erik Kyrping.

Erik Kyrping sat på en svær opgave!

Cardinalen • nr. 3 • 2011 19


Uge 27 holdet

på banen

Mandag den 4.7. 2011 var en mindeværdig dag for uge 27

holdet og der er ellers ikke så lidt at kigge tilbage på.

Men denne mandag står klar på nethinden – Finn og undertegnede

måtte passe vores civile job og bidrog derfor ikke

til festlighederne, som jeg vil omtale i denne lille fortælling.

Mandag middag ved tolvtiden i høj solskin, blev Ole træt

af at sidde og analysere nattens manglende fangster. Nej,

han greb til handling - tog spinnestangen i hånden, monterede

en wobler på den og gik på fiskeri. Inden han forlod

mejeriet bad han de andre om at holde vagt ved telefonen

for at bistå ham ved landing af fisk samt for at han i den

stegende hede kunne opretholde væskebalancen.

Allan, Hans Jørn og Claus sad ved køkkenbordet og analyserede

stadig nattens fiskeri da første telefonbesked fra Ole

lød – ”jeg har haft en stor bølge efter wobleren, gør jer klar

med net og øl”.

Som et lyn fra en klar himmel kom der 5 minutter senere

besked fra Ole om, at der var fast fisk på wobleren og at han

havde behov for hjælp til landing og væskebalancen.

På mejeriet fandt de hurtig en opgavefordeling på projektet.

Claus der jo er en halvmager mand uden at være særlig

sporty skulle ile Ole til hjælp for at støtte ham i den svære

tid inden landing. Allan med stor erfaring fra forsvaret skulle

lægge strategi for selve landingen, hvis han ellers nåede

frem i tide! Endelig vidste Hans Jørn hvor de koldeste øl var

placeret, så naturligvis måtte han sørge for at et passende

arsenal kom frem til åstedet.

Claus ”spurtede” fra mejeriet og til Granhullet – ifølge

bondemanden der var ved at vende hø på marken var det

ikke nødvendigt for ham, at vende de yderste to rifler over

mod åen, det gjorde Claus i stor stil.

Hans Jørn og Allan tog den mere med ro, men gik stille

20 Cardinalen • nr. 3 • 2011


og rolig mod Ole. Vel ankommet til Granhullet tog Allan bestik

af situationen og udpegede hurtig et landingssted. Claus

nettede Oles fisk på 5,4 kg uden dramatik og årets første

uge 27 fisk blev behørigt fejret med Hans Jørn`s medbragte

væske.

En fisk på land og de måtte hjem på mejeriet for at fejre

denne fisk videre. Hans Jørn. var efter at have mistet øllene

blevet tomhændet, så det blev hans lod at bære Ole`s fiskestage,

idet Ole jo måtte slæbe den fine ørred med sig. Claus

var drønende træt efter sin lange spurt og kunne næsten

ikke slæbe sig selv af sted – Allan marcherede derimod flot

i milistil mod mejeriet.

Under turen til mejeriet skulle Mejerihullet passeres og

Hans Jørn fik besked på at kaste wobleren ud, første kast

landede midt i åen og flere hånlige råb som amatør, klovn,

torsk lød fra de øvrige.

Nå, men anden kast landede perfekt i et par centimeters

afstand til bredden. Midt i åen tog en havørred wobleren og

en drabelig fight kunne begynde. Allan der jo var udpeget

som strateg, måtte i åen for at finde et passende landingssted,

der var fyldt med grøde i nærområdet.

Med hiv og sving lykkedes det at nette endnu en flot

blank havørred denne gang på 5,2 kg.

Desværre var der ikke mere væske medbragt, så hele holdet

måtte gå til mejeriet for at finde flere øl. På vej blev der

dog tid til lidt fotografering ved broen, og et par forbipasserende

lystfiskere så med nogen undren på de 2 fisk – fisk

havde jo hidtil været en mangelvare i åen.

Under seancen ved åen var forhenværende sportsfisker

Helge Dahl Jensen, Viborg ankommet til mejeriet. Han har

været en flittig og yndet gæst de sidste mange år i uge 27,

dels med hans gode humør og historier og dels ildhu efter

et spil mousel.

Efter Helges udtalelser en mærkelig dag – først mødte

han et mennesketomt mejeri som hurtig blev afløst af en

hujen og skrigen og som Helge klart udtrykte det. Jeg troede

sgu mejeriet brændte og løb ud i det fri for der at møde

synet af fire euforiske lystfiskere med 2 flotte havørreder.

Behøver jeg at fortælle, at de 2 havørreder med deres to

fangere blev behørigt fejret resten af dagen.

Holger

Cardinalen • nr. 3 • 2011 21


Fluesiden ved Brian Størup

FAT BOY

For eventuelle spørgsmål omkring fluebinding

eller fiskeri i Karup Å kontakt mig endelig.

Brian Størup

bskok@mail.dk

www.seatroutbynight.com/blog

22 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Det er august, klokken er 21.30 og jeg er ved at pakke til

en tur til Skjern Å… Da jeg kommer til flueæskerne, må jeg

erkende at de ser lidt magre ud..

Jeg beslutter mig for lige at lave et par stykker til dagen.

Valget falder naturligvis på en hurtig fluetype som vi har haft

succes med tidligere på året. Efter en time ved stikket ligger

der 2 gode håndfulde i lidt forskellige farver og størrelser, lidt

overrasket over at jeg nåede så mange fluer går jeg i seng.

Kl 08.00 sidder vi, Frandsen, Bastrup og jeg og kigger

ud over åen, kaffe og basser indtages med stor nydelse og

snakken går.

Frandsen får lidt fluer, og jeg fortæller lidt om konceptet.

Ja, vi når at fiske en lille halv time inden vi igen sidder på

bænken, denne gang med en lille skarp og endnu større

nydelse. Jeg har fået en havørred på 70 cm og 4,2 kg som

ligger i græsset ved siden af os, på en nybundet orange

”FatBoy”

Dagen gi´r yderligere laks til Bastrup, laks til mig og en tabt

havørred til Frandsen, og flere kontakter.. Alle på ”FatBoy”

Også i Em og Mørrum har fluen vist at den kan fange fisk.

Og i Lindenborg å har en Blå Kanin konverteret til ”FatBoy”

givet rigtig mange havørreder i år.

Bindevejledning

“Fat Boy”

HAGEBRO

v/Ole Højbjerg

Telf. 97 45 20 26

Åbent alle ugens dage

kl. 7.00-20.00

Fiskekort sælges.

For mig er simple fiskefluer blevet mere og mere ”in”. Udnyttelse

af materialerne på bedste vis, forståelse for materialerne

og hvordan vi får bedst liv i vores små fluer er næsten

blevet en religion for mig.

”FatBoy” er i bund og grund kun, rør, krop, vinge, hackle,

og disc. Evt krydret med Jungle Cock.

Rør: Sort FFT 1,8 mm

Krop: 6 mm Fl. Orange US-Tube

Vinge: Amerikansk Oppossum Orange,

skåret af bugen, bred tapering.

Hackle: Orange softhackle

Sider: Opdrættet Jungle Cock

Hoved: 6 mm FF Ufo Disc

HØJBJERG SUPER HØJBJERG SUPER

Cardinalen • nr. 3 • 2011 23


www.korsholm.dk

Future Fly

Rørfluerør i et væld af nye

farver.

Scientific Anglers

Runningline 0.031”

Ideel til lakse-og havørredfiskeri

i å og elv.

Normalpris 319,-

10 stk. 35,- Nu kun 225,-

Jægervej 5 · 6900 Skjern

tlf. 9680 2020 · fiskeri@korsholm.dk

Alt i udstyr til jagt, fiskeri,

sport og outdoor finder

du i Skjern – Danmarks

største butik

Whiting Hane Spey

Før 799,-

Nu kun

299,-

24 Cardinalen • nr. 3 • 2011

Tryk på Strandbygaard.dk


Regnbuen ved Jesper Palm

Siden sidst...

Så nærmer vi os afslutningen på fiskeriet i Karup Å for denne

sæson, hvilket jo er ensbetydende med opstart af vores

junior/senior klubaftner i Spinders Hus i Trevad.

Vi starter ONSDAG d. 2. november med afgang fra Skive

Banegård kl. præcis 18.40 og forventet hjemkomst kl. ca.

21.30 (for juniorer) Dvs. at vi er i vores klubhus fra kl. 19.00

til ca. 21.00

Kender du/I nogle unge mennesker, som måske kunne

tænke sig at blive en del af vores juniorafdeling, så tag dem

endelig med ud til vores klubaftner – der er plads til flere.

Vi ses derude… Knæk og bræk

Jesper Palm

Junior med flot regnbue fra bystykket af Karup Å.

Cardinalen • nr. 3 • 2011 25


Fra idé til virkelighed

MeN!!!

Det er efterhånden rigtig mange år siden man startede med

at supplere en skrantende fiskebestand ved udsætning af

yngel. Æg og sæd blev taget fra tilfældige moderfisk og størsteparten

af den producerede yngel, blev udsat forskellige

steder i vandløbet. I en gammel artikel fra dengang har jeg

læst at man udsatte store mængder blommesæksyngel direkte

i Karup å.

Vi er selvfølgelig blevet klogere med tiden, opdræt og udsætningsarbejdet

er gennem årene hele tiden blevet forbedret,

i takt med den sidste nye viden på området. Helt

frem til 1985, blev der dog stadigvæk indkøbt dambrugsfisk

til udsætning i Karup å. Disse fisk var fremavlet i dambrug

gennem mange år og undersøgelser viste at de ikke kunne

etablere og klare sig i Karup Å systemet.

I 1983 startede vi i LFSO, som nogle af de første i landet,

med opdræt og udsætning af afkom fra åens egen stamme.

Mange var i starten tvivlende overfor projektet og nogle var

direkte imod, men vi troede på det og fortsatte arbejdet.

Efter få år var bestanden øget betragtelig, protesterne forstummede

og vi havde et fantastisk fiskeri op gennem halvfemserne

og har haft det fremdeles til i dag.

Intet kan naturligvis erstatte den naturlige cyklus, der foregår

i vandløbene, vi kan dog gøre en hel del for at hjælpe

havørreden, bl.a. ved at udlægge gydegrus forbedre vandløbene

o.s.v., og det har da også gennem mange år haft

højeste prioritet i Karup Å Sammenslutningens arbejde,

men – der er lang vej endnu inden havørreden kan klare

sig uden hjælp.

Med hensyn til opdræt og udsætning må det optimale

være at komme så tæt på det naturlige som mulig. I over

20 år opdrættede vi havørreder i Trevad Ørredpark, i Karup

Å systemet, et skridt på vejen. Vi forsøgte på et tidspunkt at

komme tættere på det naturlige, bl.a. ved at lave kunstige

gydebanker og lægge befrugtede æg deri, ligeledes blev der

forsøgsvis lagt æg i nogle netkasser, men det virkede ikke.

For nogle år siden forsøgte vi igen, i KÅS regi, med alternativ

udsætning i form af klækkekasser, importeret fra USA.

Det blev en begrænset succes, de er meget arbejdskrævende

at anvende og resultaterne stod slet ikke mål med

indsatsen. Selv om Lasse (Lars Michaelsen) forsøgte at forbedre

bakkerne så blev det aldrig nogen rigtig brugbar løsning.

Lasse fortsatte dog sin ”forskning”, han fik en idé, en

rugekasse. Hos Lasse er der ikke langt fra idé til handling og

snart var den første rugekasse klar til brug.

Rugekassen er siden da blevet gennemtestet, forbedret

og forenklet og resultaterne har været fantastisk gode. Man

skulle så tro at alle ville tage imod den nye opfindelse med

kyshånd, men af en eller anden mærkelig grund, så er institutioner,

som man synes skulle være meget interesseret,

DTU Aqua og Danmarks Sportsfiskerforbund, nærmest afvisende

overfor den nye metode, selv vor egen Karup Å

Sammenslutning hænger i bremsen.

Jeg fatter det ikke, nu har vi gennem masser af år søgt

efter metoder til at komme så tæt på det naturlige som

mulig, - Lasses rugekasser er det bedste der er set til dato,

billig og enkelt at fremstille, kræver et minimum at tilsyn og

pasning og så kan de producere masser af ”naturlig” yngel.

Først i firserne var vi og KÅS foregangsmænd da vi startede

med opdræt af åens egen stamme, det blev en kæmpesucces,

trods en del modstand i starten. Nu har KÅS igen

muligheden for at gå forrest og få succes, det ligger lige til

højrebenet. Få gang i fremstillingen af rugekasser, få dem

placeret i samtlige tilløb til Karup å, der er masser af frivillige

til at sørge for tilsyn og pasning. Jeg er overbevist om at

rugekasserne om få år vil være den mest brugte metode til

at hjælpe ørredbestande i danske vandløb. Selv personfnidder

og særinteresser vil ikke kunne bremse en rigtig god idé.

Tonny

26 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Overskud fra

KaRUP Å

KoNKURReNceN

går ubeskåret til udlægning af gydegrus i Karup Å vandsystem.

Den nugældende ”Udsætningsplan for Karup Å vandsystem”

er fra 2004. Dengang var mange af tilløbende spærret

af dambrugsopstemninger. I løbet af de sidste 7 år er

mange af dambrugene lukket og opstemningerne er fjernet

- så nu er der fri passage til gydepladserne i de mange åer

og bække som løber til Karup Å.

Desværre er gydemulighederne ikke optimale i disse tilløb,

dels på grund af opgravning og hård vedligeholdelse;

men også sandvandring og okker skaber problemer. Forbedring

af disse forhold er KÅS, i tæt samarbejde med kommunerne

langs åen, i fuld gang med. Disse ting koster penge

og en masse ”mandtimer”. Grus og sten til udlægning af

gydebanker har vi mulighed for at få støtte til, fra ”Fisketegnsmidlerne”

eller fra kommunerne - men udlægningen

i form af maskintimer skal vi selv betale. Desuden har vi

etableret sandfang og andre vandløbsforbedringer. Derfor

er det vigtig, at vi får samlet de små 100.000 kr. ind hvert år

fra fiskekonkurrencen ”Fra udspring til udløb”.

Naturligvis arbejder alle de fem kommuner ved Karup Å

også med vandløbsforbedringer, udlægning af gydebanker

m.m. Kommunerne kan søge midler i forskellige fonde, EU

midler samt statsmidler.

Men det er vigtig at vi fra lystfiskerside går forrest med

udlægning og forbedring af gydepladser, at vi viser, at vi er

parat til at bidrage med penge og arbejdskraft. Så er det

meget svært for de enkelte kommuner ikke også at gøre

noget – det hele skal helst udmønte sig i at vi får skabt så

gode muligheder i Karup Å, således at havørreden på sigt,

kan reproducerer sig selv uden vores indblanding.

Karup Å Sammenslutningen har brugt følgende beløb til

vandløbsforbedringer og bedre gydemuligheder for havørreden

i Karup Å vandsystem.

2008 i alt 95.138 kr.

2009 i alt 76.767 kr.

2010 i alt 98.876 kr.

Den samlede mængde af udlagt gydegrus i 2010 både

for KÅS og kommunerne var over 800 m 3 .

I 2011 er der projekter og planer for udlægning af over

1.000 m 3 - så det går fremad for målsætningen om at gøre

havørrederne selvreproducerende og i øvrigt, at skabe et

alsidigt plante og dyreliv i Karup Å med tilløb.

Karup Å Sammenslutningen 2011

Mogens Thomassen

Cardinalen • nr. 3 • 2011 27


aktiviteter og arrangementer for

junior- og seniorafdelingen 2011/12

Så er efteråret atter over os, og dermed nærmer fredningen

af Karup Å sig også med hastige skridt. Det er jo så også

ensbetydende med opstart af klubaftner i vores fine klubhus.

Og de begynder onsdag d. 2. november kl. 19.00.

Husk nu, at er man senior, er man også meget velkommen

til at deltage i junioraktiviteterne som fx

”begynder”fluebinding om onsdagene.

Jeg har p.t. fået arrangeret følgende foredrag/arrangementer,

men har du/I andre gode ideer/navne, så sig endelig til.

Jeg håber, at der er rigtig mange, som vil møde op til

vores ugentlige klubaftner og ikke mindst arrangementerne

- tag gerne en (fiske)kammerat eller flere med, og vær med

til at få endnu mere liv i vores forening.

Er der spørgsmål, så ring eller skriv…

Alle arrangementerne er gratis.

Håber vi ses derude….

Knæk og bræk - Jesper Palm

onsdag d. 23. november

Jakob Sørensen og

Thomas Weiergang

onsdag d. 23. november kl. 19.00 kommer Jakob Sørensen

og Thomas Weiergang og fortæller om deres populære

fiskebog ”Skælsætninger”.

Jakob Sørensen vil tage os med på en tur langs Skjern Ås

bredder og komme med gode bud på, hvordan man kan

overliste laksene.

Thomas Weiergang vil fortælle om tørfluefiskeri efter havørred.

Hør hvorfor, hvordan og hvor, man kan opleve det

nervepirrende fiskeri. Thomas vil underholde med drabelige

dueller med store havørreder på spinkle forfang og små

stænger.

onsdag d. 7. december

Lasse ”klækkebakke”

onsdag d. 7. december kl. 19.00 kommer Lasse og fortæller

og viser billeder om havørredens biologi og selvfølgelig

om hans projekt klækkebakker.

onsdag d. 14. december

Mogens Thomassen

onsdag d. 14. december kl. 19.00 kommer Mogens

Thomassen traditionen tro og viser film og fortæller. Der er

gløgg og æbleskiver samt jule-banko for juniorer.

28 Cardinalen • nr. 3 • 2011


aktiviteter og arrangementer for

junior- og seniorafdelingen 2011/12

onsdag d. 11. januar

Søren Zedlitz Mikkelsen

onsdag d. 11. januar kl. 19.00 kommer Søren Zedlitz

Mikkelsen og fortæller om tropisk fiskeri i Mexico.

Til november tager Søren atter turen til Mexico i jagten på

dorado, tun, roosterfish, jacks, marlin og hajer. Sidste tur han

var på til Mexico var meget fokuseret på fluefiskeri. Denne

gang bliver det mere spinnefiskeri med poppere, medefiskeri

om natten efter hajer og medefiskeri med sardiner fra

båd. Det kommer der forhåbentlig en masse gode billeder

ud af. Disse vil Søren gerne vise samt fortælle om sine, ganske

sikkert, vilde og storslået oplevelser.

Lørdag d. 14. januar

LFSo-Fluebindertræf

Lørdag d. 14. januar kl. 9.00

Arrangementet er planlagt således at dagen starter med

noget morgenmad, derefter bindes der fluer. Dvs. at man

selv skal sørge for at medbringe fluestik, værktøj, evt. lampe

og bindematerialer. Der er altså ingen decideret under-

visning, men rig mulighed for at få gode ideer og fif fra de

forskellige fluebindere som forhåbentlig vil deltage.

Efter nogle timer ved stikkende, er der frokost fremtryllet

af vores ”køkkenpersonale” (som muligvis bliver os selv),

hvorefter der atter bindes fluer indtil vi ikke orker mere.

Alt efter interesse og deltagerantal, vil der også blive mulighed

for en eller anden form for aftensmad – måske ”køkkenpersonalet”

er til at lokke, ellers kan vi jo altid bestille

pizza.

Selve arrangementet er gratis, men ønsker man at deltage

i div. morgenmad, frokost m.m. kommer det til at koste ”lidt”.

Kaffe, øl og vand kan købes til ganske fornuftige priser.

Hvis man ønsker at deltage, skal man tilmelde sig til Jesper

Palm senest søndag d. 8. jan., hvilket jeg håber rigtig

mange vil gøre.

onsdag d. 8. februar

Kenny Frost

onsdag d. 8. februar kl. 19.00 kommer Kenny Frost og

fortæller om laksefluefiskeri i Gaula. Det er specielt fiskeri på

lavt vand så han kommer ind på flere spændene og forskellige

teknikker. Som noget nyt, har Kenny haft et videokamera

spændt på maven så vi får lov at se nogle spændende

klip og billeder fra sommerens laksefiskeri.

Cardinalen • nr. 3 • 2011 29


aktiviteter og arrangementer for

junior- og seniorafdelingen 2011/12

onsdag d. 22. februar

Brian Størup

onsdag d. 22. februar kl. 19.00 kommer Brian Størup

og fortæller, i en udvidet version, om hans å fiskeri.

Hvis der bliver tid til det, slutter han af

med at binde en af hans flotte

og ”giftige” fluer.

Fluebinderkursus

med Brian Størup

Lørdag d. 3. marts fra kl. 9.00

til vi ikke orker mere…

Er der fluebinderkursus med Brian Størup – han

behøver vist ikke nærmere præsentation. Se fx

Cardinalens fluesider.

Vi binder ca. 5 – 6 moderne rørfluer b.la. med nye

materialer fra Brians eget firma, Futurefly.

Man skal selv medbringe fluestik, bindetråd og værktøj.

Max deltager antal 10 – 12 personer.

Tilmelding til Jesper Palm senest søndag

d. 26. februar.

Pris: 250 kr. for materialer, morgenmad,

kaffe og frokost

30 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Min fryser er tom

På denne tid af året har min kone ofte beklaget sig vældig

over, at hun ikke kunne finde noget i fryseren, fordi hun

først skulle fjerne de store fisk der dækkede alt andet. Det

problem har vi ikke i år. De par småfisk, jeg har fanget, har

ikke været meget i vejen for hende, men nu begynder hun

at klage over, vi ingen rygefisk har.

Hvad skal vi nu give vore gæster til forret, og hvad med

børnene, der plejer at servere røget laks / havørred til deres

nytårsfest med vennerne. Ja, man er lige ved at skamme

sig over, at man ikke har været i stand til at skaffe fisk, som

man plejer.

Selvfølgelig har jeg ikke præsteret den samme indsats

som tidligere, men jeg har dog haft ikke så få ture til mine

sædvanlige favoritpladser fra Dueholm til Bærs, men kun

oplevet meget lidt, og slet ikke set de mange fisk på vej op

i åen, som andre har snakket så meget om.

Man kan jo ikke undgå at undre sig over, hvorfor de sædvanligvis

effektive fluer og spinnere ikke længere virker, men

der kan da også være andre forklaringer på, at det ikke lykkes.

Én af de mest sandsynlige forklaringer er nok, at vandet

i år har været usædvanlig klart, hvilket naturligvis kan give

problemer, når man helst fisker i dagslys. Det kan vel delvist

bekræftes af, at nogle natfiskere har gjort gode fangster med

Jeg bliver nødt til at korrigere min lille artikel om min tomme

fryser, da jeg d. 16. sept. fangede to pæne blanke fisk ved

Dueholm på min lille Mepps spinner. Da jeg havde fanget

den første, ville jeg have et pænt billede af fisken ved åen,

men skulle så først op til bilen og hente mit kamera. Jeg blev

forsinket af en kvie, som var brudt ud af indhegningen, og

sammen med en lodsejer, som netop kom forbi, fik jeg jaget

kvien tilbage i fennen.

Jeg fik fat i kameraet og kom igen ned til åen, fik fisken

pænt placeret på åbrinken, og gjorde klar til at fotografere,

blot for at få en hyletone fra kameraet, og teksten ”intet

kort”. Kortet sad hjemme i kortlæseren, så jeg kunne glemme

alt om at få et billede af den kønne fisk ved åen.

Jeg gik tilbage til pladsen, hvor fisken havde bidt på, og

efter to-tre kast huggede endnu en blank fisk. Det var igen

en fisk omkring de 60 cm, og jeg mente, jeg nemt kunne

lande den, hvor jeg stod. Men da den mærkede fast land,

blev den helt vild og fik sig vredet af spinderen, og vendte

straks tilbage til sit rette element.

Jeg fiskede videre vel ca. 150 m til lige efter den nye

spang, hvor endnu en fisk huggede på mepsen.

Efter lidt tovtrækkeri og et enkelt flot spring lykkedes det

at kane fisken ind. En helt blank fisk på 73 cm og 4,5 kg.

meget store fluer eller snarere fugle på 10-15 cm. I mørket

er fiskenes synssans vel nærmest sat ud af spillet, eller i

hvert fald begrænset til 10-20 %, så da spiller det ikke den

store rolle, at vandet er meget klart. De fleste fangster er,

så vidt jeg har forstået gjort omkring Hagebro/Haderis Å,

hvilket tyder på, at en stor del af gydebestanden søger mod

Haderis Å. Er det mon dambrugsopdrættede fisk, der følger

lugten fra Dambruget?

Måske er det store træk af gydefisk endnu ikke ankommet.

Den meget kolde vinter har måske betydet, at fiskene

i en lang periode ikke tog nævneværdig føde til sig, hvilket

kan have forsinket udviklingen af kønsprodukter og dermed

trang til gydevandring. Der var også i det tidlige forår problemer

med giftige alger i Kattegat og bælterne, der efter

sigende kostede en del havørreder livet.

Der er altså en del muligheder, når man leder efter forklaringer

på/undskyldninger for, at man ikke har været i stand

til at indfri forventningerne til at skaffe forråd til vinteren.

Man må dog også indrømme, at det også skorter på lyst og

energi til at opsøge heldet, for held betyder vel stadig en

stor del i fiskeriet, og det har man kun, når man opsøger det.

Sigfred

Jeg skulle nå at slå græs ved hytten og hjem og til fest,

så jeg måtte opgive at fiske mere, men efter en sæson,

hvor jeg kun havde fanget meget lidt, var det noget af en

overraskelse at få tre havørredhug indenfor en times fiskeri,

og jeg kunne ikke helt undgå at ærgre mig over, at jeg var

forhindret i at fiske de følgende dage.

Cardinalen • nr. 3 • 2011 31


Blekinge-gedder

Når det drejer sig om lystfiskeri i Blekinge, tænker de fleste

nok på Mørrumsåen og dens store sølvblanke laks der trækker

op i åen i begyndelsen af maj. Mine tanker derimod

vandrer ud til skærgården, hvor der i det brakke vand store

perioder om året kan fanges havørreder og gedder direkte

fra kysten. Især gedder er dybt forplantet i mine fiskegener,

og fiskefeberen efter denne brakvandskrokodille vender tilbage

hvert forår, når de første spæde solstråler forårsager at

naturen begynder at vågne fra vinterhi og det kystnære vand

kommer over frysepunktet og bliver lunere. Prægtig er brakvandsgedden

med dens klare skarpe grøn-gule farvetegning

og dens kraftige kompakte krop. Helt eksplosivt og med stor

kraft angriber gedden virkelig sit bytte for at slå ihjel og stille

den glubende sult. Intet levende kan føle sig sikker i geddens

jagtrevir.

Min interesse for geddefiskeri direkte på kysten startede

helt tilbage i ungdomsskoleårerne, hvor Öland ved Kalmarsund

blev udforsket. Siden er det blevet til utallige ture hertil,

men med hang til nye eventyr, er Blekinge også kommet

på programmet. I dag fisker jeg kun brakvands-gedder med

flue og fluestang. Det er tæt på, at intet fiskeri er mere pirrende

og spændende end fluefiskeri efter brakvands-gedder

på lavt vand, og jeg skal helst udøve dette fiskeri hvert år på

lige linie med mit lakse- og havørredfiskeri.

Fra Åhus i det nordlige Skåne og østover på hele Blekingekysten

helt til Kalmarsund, er der mulighed for at møde

gedden tæt på kysten. Skærgården er et stort virvar af vige,

skær, holme, øer og lavvandede områder. Det kan tage pusten

fra selv den mest inkarnerede kystfisker, første gang der

kigges på et kort, og der køres ud mod kysten. Umiddelbart

Typisk geddeplads med lys bund. Sol og vind ind

på kysten er sagen.

er der chance for gedde alle steder, det er sjældent ikke

at støde på en gedde når ens agn er i vandet, men der er

steder der er bedre end andre.

Om foråret trækker gedden ind på det lave vand, hvor der

er gode jagtbetingelser, og mulighed for at tage lidt solbad.

Hvis der er en gedde tæt på kysten, er der som regel flere

i området nærved, men vær opmærksom på at det også er

inde på det lave vand at gedden gyder. I Blekinge er der ikke

fredning på gedden mens gydningen foregår. For ca. 10 år

siden blev gedden fredet i april og maj måned under gydningen,

da bestanden var gået kraftigt tilbage. Det skyldes til

dels overfiskning med net, men undersøgelser peger på, at

den værste synder var at hundestejlen af en ukendt årsag

var ekspanderet i antal. Hundestejlen er ellers på geddernes

menukort, men hundestejlen kan også godt lide geddeæg.

Alle mine fiskekammerater udøver ’catch and release’ ved

geddefiskeriet, og ved fluefiskeri kan dette gøres meget

skånsomt med gællegrebet og en lang tang.

Inde i bunden af skærgården er der områder hvor det kan

være svært at finde noget åbent vand at fiske på. Skov og

mange steder siv i vandkanten, kan umuliggøre vadende

fiskeri, men her kan en flyderingsfisker have frit spil med

interessante resultater til følge. I skærgården findes også

steder der er meget klippet med dybt vand og mørk blæretang

helt ind under klipperne, ikke det mest inspirerende

og givtige område for en fluefisker. Om efteråret når vandet

falder i temperatur ned under 12 grader, kommer der igen

større gedder tæt på kysten. Gedden står mere spredt om

efteråret og kan træffes på de lidt mere stenede områder

med spredt blæretang. Specielt husker jeg en oktoberdag

Spændt op på stor gedde

32 Cardinalen • nr. 3 • 2011


for en del år siden efterhånden, hvor jeg sammen med 2

gode fiskekammerater havde brugt formiddagen på at opsøge

nogle nye pladser langt inde i skærgården, og vi havde

da også stødt på mindre gedder alle steder vi forsøgte. Om

eftermiddagen blev vi enige om, som de kystfiskere vi nu

engang er, at køre helt ud til det yderste af skærgården med

stenet åbent vand, og hvor havet og himmel går i et i horisonten.

Vi fik en travl eftermiddag, da det virkede som om

at der var gedder på lur bag enhver sten fluen fiskede forbi.

Gedderne tog fluen med stor kraft, så der skulle holdes godt

fat i fluestangen, og da mørket kom, var vi godt trætte med

møre og lange arme.

Da gedden for det meste opholder sig på lavt vand store

dele af året, er fluefiskeri et oplagt valg. Det fluegrej jeg

anvender til geddefiskeriet på kysten er relativt simpelt. En

kraftig kyststang på 9 fod klasse 8 med et kort flydende

skydehoved er mit foretrukne udstyr. Det relativt korte skydehoved

har nemt ved at styre de store fluer ud gennem

vinden. Forfanget er på ca. 2,0 meter, og består af et stykke

nylonline på omkring 0,53 og et bidestykke mod de skarpe

geddetænder. Blandt mine geddefiskevenner er der blevet

eksperimenteret en del med det yderste bidestykke, og materialer

som stål, titanium og kraftig floucarbon på 0,6-0,7

er blevet anvendt. Det kraftige floucarbon fungerer rimeligt

godt men der er nogle situationer hvor geddens skarpe tænder

får skåret den kraftige floucarbon over. Jeg selv sværger

til en tynd stålwire der er rimelig nem at binde knuder med.

Jeg er ofte over knuderne, da knuderne og wiren bliver slidt

mekanisk under fiskeriet, med risiko for brud ved opstramning

på en gedde. Wiren har det også med at blive snoet,

og kan komme til at ligne en fjeder efter lang fisketid og et

par fangster. Den tynde wire er ikke perfekt, men så lang tid

wiren og knuderne er friske, fungerer den fortrinligt og det er

meget få gedder jeg har mistet på grund af brud på wiren.

Titanium er blødt og nemt at binde knuder med, men jeg

Cæsar med flot forårsgedde fanget i slutningen af

marts måned

synes at titaniumwiren er meget tyk og blank i forhold til den

tynde stålwire. Selv gedden kan være meget forfangssky, og

når den tykke synlige wire samtidig reflekterer solens stråler,

er det ikke noget for mig.

Efterhånden findes der et kæmpe stort udvalg af geddefluer

bundet i mange forskellige mønstre med alverdens

materialer. Jeg er ikke nået så langt i den proces endnu, og

trods mine mange år som geddefluefisker på den svenske

kyst, har jeg stort set kun et mønster i en farve i flueæsken.

Det er en flashflue som består af 3 forskellige farver, perlemor,

blå og sort flash, bundet på en str. 2 krog (har været

vist tidligere i Cardinalen, vist nok i efteråret 2006 eller

2007). Denne blå flashflue binder jeg så i 2 varianter, med

eller uden kuglekædeøjne. Min ene fiskekammerat bruger

ofte en grøn/gul flashflue, da han har en formodning om at

fluen ligner en lille han-gedde, og at de store hun-gedder er

meget aggressive over for de små han-gedder omkring gydningen.

Ikke sjovt at være en lille liderlig han-gedde med lyst

til parring. Jeg har efter flere forsøg ikke haft det store sus

med den grøn/gule farve, faktisk ikke før i sommers hvor jeg

var på laksefiskeri i den finske lakseelv Simojoki der løber ud

i bunden af den Botniske bugt. Efter en lille uges resultatløst

laksefiskeri, trængte jeg til luftforandring og drog ud mod

kysten. I bunden af den Botniske bugt er vandet

fuldstændigt humusfarvet, og den blå flue

kom til kort. Efter skift til den grøn/gule

flashflue, der passer bedre til det

humusfarvede vand, fangede

jeg hurtigt 1 gedde

og var i kontakt med

yderligere 4 gedder

den formiddag.

Tom Larsen

Cardinalen • nr. 3 • 2011 33


Rena

Tekst: Henrik Ravn Foto: Andreas Ravn

Vi havde i familien snakket om en weekendtur til Norge eller

Sverige med fiskestangen. Vi var min far, min bror, Torben

og jeg. Efter lidt søgen endte vi med Renaelven i Norge. Vi

købte fiskekort til Åmot elvelag og kunne med det fiske i

både Glomma, Rena og tre mindre tilløb til Rena. Efter en

længere sejltur, og en køretur i bilen var vi endelig fremme.

Det er fredag først på formiddagen. Vi får hurtig indkvarteret

og er klar til at starte fiskeriet. Vi starter ud i Søndre Osen,

et af tilløbene. Vi bliver dog meget overraskede i det vi hopper

direkte ud i et myggehelvede. Vi når ikke engang at finde

stængerne, inden vi hopper ind i bilen igen og vender om.

Nu står Rena for skud i håbet om lidt færre myg. Myggene

er der stadig, men heldigvis i mængder man sagtens kan

leve med, så længe man fisker. Vi bruger resten af dagen

på at køre rundt og tjekke de forskellige pladser ved Rena.

Det bliver til lidt fiskeri til aften. Jeg bruger meget tid på en

fisk første aften. Jeg er igennem det meste af flueæskerne.

Har mindst 20 forskellige fluer for enden af forfanget uden

held. Vi slutter fiskeriet tidligt, da vi har været undervejs hele

natten og trænger til at få udhvilet til i morgen.

Næste dag starter vi fiskeriet i et andet tilløb til Rena kaldet

Åsta. Vi har en del besvær med at finde nogle holdesteder

og vi opgiver tilløbet lidt over middag. Nu står den på Rena

igen. Vi finder en stime stallinger, som ringer med jævne

mellemrum. Det lykkes af få den første fisk på en Adam’s

Irresisteble. En stalling på 32 cm. Sådan, nu er der hul på

bylden. Nu kan der kun komme flere fisk på land. Vi fortsætter

længere op ad systemet, hvor vi spotter en ringende fisk.

Den ser god ud. For at prøve noget nyt ovenpå fiaskoen

med 20 flueskift uden held aftenen før, skal der nu prøves

med et stort stankelben. Kastet bliver lagt ud og inden jeg

når at tænke, tager fisken i et stort skvulp! Modhug og fast

fisk. Yeeaay! Den er god den her. En kanon flot stalling på

47 cm kommer i nettet og får hurtigt friheden igen. Nu er

der for alvor hul på bylden og vi kan med god samvittighed

få noget aftensmad. Til aften er vi igen klar. Sidst på aftenen

kommer der for alvor gang i vårfluerne. Vores waders er

helt sorte af vårfluer. Det lykkes at fange to stallinger på

henholdsvis 43 og 45 cm, begge på vårflueimitationer på

en størrelse 14 krog. Sidst på aftenen kommer et ordentlig

regnskyl ind over os. Vi kører hjem under dynerne og drømmer

om et vildt fiskeri næste aften, når vårfluerne forhåbentlig

igen er på vandet.

Vi starter først på dagen i tilløbet Julussa. Det lykkes at få

lidt mindre ørreder på nymfe. Torben mister også en god ørred.

Det bliver en kort tur grundet de vanvittige mange myg,

der færdes ved tilløbene. Lidt over middag er vi igen klar ved

Rena, hvor vi regner med at have styr på fiskene i dag. Der

er fint med døgnfluer i luften, og vi får da hurtigt en ørred

på en imitation af en dun. Der kommer nu flere stallinger på

land på døgnflue imitationer. Det er meget forskelligt, hvad

fiskene tager. Nogle vil have klækkere og andre duns. Sidst

på eftermiddagen kan de kun lokkes på en Vårfluepuppe.

34 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Stallingerne vi får ligger mellem 42 og 48 cm. Det er rigtig

pæne stallinger, som alle sammen giver kanon fight. Den

eneste stalling under 42 cm indtil videre er den første stalling

på 32 cm.

Efter aftensmaden står vi klar ved Rena. Der er en del

vårfluer tilstede, så vi håber på et vildt fiskeri til aften. Der

går ikke længe, inden det lykkedes at lande første stilling

på 45 cm på superpuppen. Der er også allerede ved at

være en del vårfluepupper på overfladen. Efter den første er

landet har jeg allerede næste fisk i kornet. Jeg bevæger mig

ud i vandet, for at komme på kastehold af fisken. I samme

øjeblik viser en god fisk sig lige ud for mig. Fisken er en

halv til en hel meter længere ude i strømmen, end hvor

jeg står. Jeg får kastet fluen forsigtigt med hånden. Fisken

tager fluen. Halvdelen af forfanget er kun uden for topøjet,

men fisken får dog hurtigt lidt line med sig ud i strømmen.

Endnu en fin stalling denne gang på 45 cm. Det er for vild i

aften. Fiskene tager over alt. Hvis man kigger godt efter, kan

man se vårfluepupperne svømme mod land. Og hvis man

kigger længe nok, kan man følge en puppe, som til sidst

forsvinder i gabet på en fisk. Det er mørkt og stille omkring

os, og vi kan høre fisk til begge sider. Vores waders er smurt

ind i vårflueæg fra de vårfluer, som har kravlet ned af vores

waders ude i elven. Det er ved at stilne af med aktiviteten

på overfladen. Men vi finder en fisk, som tager meget bestemt

gentagne gange. Vi prøver flere forsøg på denne fisk

uden held. Alle fisk vi har fanget i løbet af aftenen, ville

have streamende pupper. Men denne her er ikke så nem

at narre. Jeg får puppen sendt nedstrøms i deaddrift. Den

har den rigtige bane og vi står spændt og venter. Det er så

mørkt, at det er svært at se fluen. Fisken bryder forsigtigt og

meget kontrolleret overfladen for at tage noget på overfladen

i nærheden af min puppe. Inde i midt hoved lyder det

som en eksplosion og per refleks bliver der i det samme

Jørgen Friis Poulsen a/s

byg & entreprise

givet modhug. YEP, den er der. Den er tung den her. Fisken

giver meget modstand og holder sig lidt mere nær bunden

end de andre. Da fisken begynder at vise træthedstegn og

jeg står klar med nettet, får den pludselig en masse energi

igen og tager endnu en tur i strømmen. Det gentager sig et

par gange, inden fisken er i nettet. SÅDAN! Shit den er god

den her. En stalling på 52 cm ligger i nettet. I samme sekund

vi står og sætter fisken ud viser en ny fisk sig på præcis

samme plads. Min far står klar med fluestangen. Alt han har

fisket med en fluestang, udover denne tur, er 2-3 kast på

græsplænen inden vi tog af sted. Han kaster forsigtigt fluen

ud og lader den drive af sted i deaddrift. HAPS! Jeg er helt

oppe og køre på hans vegne og råber: ”MODHUG!”. Han får

givet et kontant modhug og fisken er der. Endnu en rigtig

god fisk. Fisken giver en kanon kamp. Denne fisk vil også ud

i strømmen, da den ser nettet. Vi får den dog i nettet til sidst.

Og hvilken debutfisk på fluestangen! En stalling på 51 cm.

Og så på tørflue! Sikke en afslutning på ferien på sidste dag.

Vårfluer i massevis og ringende fisk overalt. Klokken er nu

02:00. Vi vender snude hjem under dynerne igen. Næste

dag er vi fiskemætte og klar til at komme hjem til Danmark

igen, Efter en tur med overskyet vejr og regnbyger ind imellem,

som har givet fantastisk fiskeri.

Stalling på 51 cm.

jfp.dk

Cardinalen • nr. 3 • 2011 35


Lakseturen mod nord

Selvom de danske lakseåer bliver bedre og bedre og laksene

større og større, er der stadig mange gode grunde til

at sætte kursen mod nord til de lyse nætter, den flotte natur

og rivende lakseelve. Det norske laksefiskeri har været dømt

ude mange gange og sandt er det da også, at den norske

laks har haft mange odds imod sig i form af genetisk forurening

fra undslupne opdrætslaks, overfiskeri, manglende

fødegrundlag i havet, men nok især pga. den horde af lakselus

fra havbrug, der venter de små laks, når de forlader den

trygge elv og begiver sig ud i saltvand. Opdrætsindustrien

betyder langt mere for nordmændene end den økonomi,

der følger med lystfiskerturisme. Nok om det, man må håbe

nordmændene snart får styr på de mange trusler mod de

norske vildlaks, men at det stadig er muligt at få gode lakseoplevelser

blev bekræftet ved dette års fiskeri.

TIL oRKLa oG GaULa

Årets traditionsrige laksetur i uge 27 og 28 med far og brødrene

Christian og Jeppe gik igen til vores 2 faste rejsemål

Meldal ved Orkla og Støren ved Gaula. Begge steder har vi

norske venner. I Orkla har vi fisket de sidste 25 år og i Gaula

ved Lundemo fik jeg i øvrigt min første laks den 12. juli

1976, samme dag som min farfar fangede familierekorden

på 13,2 kg ved Støren. En rekord ingen af os endnu har passeret

i det norske (det undrer os jo lidt må vi indrømme).

FLoM

Efter den lange tur fra Larvik op gennem Norge via Østerdalen,

så vi for første gang Orkla omkring Berkåk. Det var

ikke noget ringe syn. Elven så stor og farvet ud, det havde

tydeligvis regnet. Så nu skulle der snart for nogens vedkommende

fiskes, køretræthed eller ej. Efter at have indlogeret

os ved vores gamle ven Ingebrigt i ”vores” soverum i hans

maskinhus, gik turen til den obligatoriske desinficering tæt

på Storås. Mens waders forsvandt i baljen sprang flere laks

i elven ud for os. Det lovede godt. Jeg havde købt fiskekort

over nettet og de andre købte kort til Svinsøya-valdet i den

lokale Spar butik i Meldal.

FISK TIL aLLe MaND

Ingen fisk første aften, men allerede næste formiddag var

der fisk til både Jeppe, Christian, Helge og jeg. - Og så er

der jo fyraften efter de norske regler, men det er heller ikke

så ringe endda med 3 mellemlaks fra 4,3 – 7,3 kg og en

smålaks med tilbage i bilen, mens Jeppe også udsatte en

lille. Også det næste døgn var der fuldt hus med fisk til alle

mand. Så der var ikke meget krisestemning over orkladalens

laksefiskeri. Efter de 6 fiskedøgn kunne fangsten gøres op til

i alt 13 fangede laks og langt de fleste fine mellemlaks. Flere

af mine hjemtagne laks var så venlige at bide på indenfor

de sidste 10 minutter af fiskekortet, så der ikke var så lang

en pause før fiskeriet kunne genoptages. Man er jo kommet

til Norge for at fiske og ikke for at flade ud! De norske

fiskeregler med døgnkvote m.v. kan man mene meget om.

Personligt synes jeg det var mere hensigtsmæssigt med en

uge- eller sæsonkvote.

oVeR BJeRGeT TIL STØReN

Efter en lille uge ved Orklas bredder gik turen over bjerget

fra Svorkmo til Hovin. Igen var vi heldige med vandstanden,

regnen fossede ned. Jeppe og jeg havde booket kort

på Krogstadvaldet lige nedstrøms Støren. Vi blev dog noget

skuffede, da vi ankom om aftenen og kunne se at elven

havde farve som kaffe med fløde. Der var uheldigvis sket

et jordskred i en lille tilløbselv ved Hagabru lidt opstrøms

og der var bare at køre tilbage til Vårvolden Camping og

samle kræfter til næste dag. Næste morgen var forholdene

i top. Jeppe lagde hurtigt ud med en 4,2 kg´s laks på blink

og herefter var han udnævnt til at være min ghillie. Jeg ville

prøve at svinge fluestangen nederst på valdet, der kan være

ok i høj vandstand. En rødbrun dobbeltkroget storåflue kom

på forfanget og mens vi stod og snakkede huggede en god

laks hårdt tæt på land. Uden den store dramatik kunne den

strandes og skubbes på land – 7 kg blanklaks kunne bæres

tilbage til bilen. Vi kørte herefter op for at se om også far

havde haft bid. Danskere på Størenvaldet kunne fortælle, at

han da allerede var gået hjem med en fin laks fra Listahølen.

STaTUS

Ugen fortsatte med gode fangster og da ugen var omme,

fjeldturen var forbi og multebær og grillet elghjerte var fortæret,

kunne fangsten gøres op til 11 laks fra Gaula. Vi kunne

sige farvel til vores gode venner på Vårvolden camping

efter endnu en god norgestur. Skal jeg give et tip for 2012

vil det blive at chancen for en storlaks er bedre end normalt,

men det er jo laksefiskeri, så sælg ikke bjørnen…

Jakob Larsen

36 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Krogstadlaks på 7 kg

Jeppe med laks på 6,4 kg fra Orkla

Gaulalaks til Helge

fra Listahølen

Cardinalen • nr. 3 • 2011 37


alternativt fiskeri,

når laksen svigter

Som omtalt andetsteds i bladet har jeg i år indtil videre været

næsten helt svigtet af heldet i mit fiskeri.

Det gælder både fiskeriet i Karup Å, og mine årlige ture til

Orkla, hvor mange dages fiskeri ikke gav en eneste laks, ja

ikke engang et ærligt laksehug kunne jeg få lov at opleve.

Det var ikke fordi det var helt usædvanligt, for jeg har oplevet

det samme tidligere, at der i perioder sker meget lidt

ved Orkla, og de andre på holdet oplevede, med en enkelt

undtagelse det samme, at laksene låste kæberne sammen

og totalt ignorerede alle de lækre og provokerende lokkemidler,

vi præsenterede dem for.

Den anden tur til Orkla i år havde jeg min kone med, og

vi havde bestemt at tage på fjeldet et par dage. Vi fik lov at

låne en dejlig bjælkehytte med brændeovn til overnatning.

Men der var ca. tre km at bære soveposer, mad, vand og

fiskegrej, da man ikke måtte køre i bil ind over fjeldet. Vi

kunne køre ca. 7 km stejlt opad fra dalen, men måtte altså

klare resten af vejen til fods.

Der var mange søer i området, og man kunne ved selvbetjening

købe fiskekort til søerne.

Den første dag blæste det meget stærkt, og det indbød

ikke til at fiske, men næste dag var vejret rigtig fint, lunt

og moderat vind, så jeg havde lyst til at undersøge, hvad

den nærmeste sø gemte. I den ende hvor hytten lå, løb

en fin lille bæk ud i søen. Her var der noget sumpet, og

kun lige ved bækkens udløb var det muligt at komme ud

til søen. Der var en del småfisk, der ringede i overfladen,

og jeg havde en enorm lyst til at forsøge tørfluefiskeri. Jeg

havde min sædvanlige enhånds fluestang med, og en kl. 8

flydeline, som jeg forudså ville falde noget tungt og være alt

for synlig i det krystalklare vand. Men forsøget skulle gøres,

og jeg forsøgte at komme de ringende fisk på kastehold

med fluestangen, men hver gang, jeg mente min flue var i

nærheden af fiskene, ringede de blot noget længere væk,

og var snart helt udenfor min rækkevidde.

Heldigvis havde jeg garderet mig ved at medbringe min

lille grønne spand med mark (orm), og med lidt søkke kunne

jeg nå hen til fiskene. Det virkede. Straks efter begyndte

det at rykke i linen, og jeg kunne trække en fin lille ørred på

land. Det gentog sig ca. ti gange. Ganske vist var det ret små

fisk, men de kæmpede godt, og de bedste af dem var absolut

brugbare. Alle, der var helt uskadte, blev genudsat, men

vi stegte straks to over bål og nød dem til et stykke brød, og

ingen fisk smager bedre, end når den bliver tilberedt under

primitive former i vild natur langt fra alfarvej. Tre fisk blev

bragt med hjem til Rygården, hvor Ken fremtryllede en fin

lille forret af dem.

Der blev også tid til en lille klatretur til et højt udsigtspunkt.

Vi ville som altid nå den højeste top, og da vi nåede den,

måtte vi som sædvanlig konstatere, at der bagved er andre

højere toppe. Det er dog hver gang en stor oplevelse at

komme op på de nøgne klippetoppe, hvor de eneste vækster

er lav i mange grønne, gule og brune farver og nuancer.

Sigfred

Udsigt over de mange søer.

38 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Seniorklubben ved Knud Dalsgaard-Jensen


Der findes ikke noget større

kompliment end at udvise

interesse for et andet

menneske.

(ordsprog)


Derfor etablerede vi en seniorklub for medlemmer tilknyttet

Lystfiskerforeningen for Skive og Omegn samt Sønder

Resen Lystfiskerkonsortium.

Til orientering kan oplyses, at alle møder foregår i LFSO´s

klubhus i Vridsted den anden torsdag i måneden kl. 13.00.

På disse torsdagsmøder bliver der vist film m.m., og ikke

mindst hygger vi os. Ligeledes bliver kommende arrangementer

og fisketure til å, sø eller kyst gennemgået/tilrettelagt

af den eller de medlemmer, som har påtaget sig aktiviteten.

Der bliver desuden brugt en del tid på at drøfte grej og

fisketeknik, samt udvekslet erfaringer om gode fiskepladser.

Er du pensionist eller efterlønner kan du tilmelde dig hos

et af bestyrelsesmedlemmerne, eller du kan møde op på

vores klubeftermiddage.

Seniorklubben har nu eksisteret i 3 år og aktiviteterne har

fundet et naturligt leje, som gør at medlemmernes interesse

i klubben er så stor, at de meget nødig melder afbud til

klubeftermiddagene.

Vi er nu 37 medlemmer, og der kommer hele tiden nye

til.

Seniorklubbens hjemmeside:

www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk

Medlemmerne har

planlagt følgende

fisketure i efteråret:

• Karup Å, Sdr. Resen

• Laksetur til Gudenåen

• Havørredtur til Djursland

• Pighvartur til Vesterhavet

• Put and Take: Herning Fiskepark

• Med kutter på fladfisketur til Lillebælt

• Havørredtur til Thykysten

Desuden er der planlagt fluebinding om formiddage i forbindelse

med torsdagsmøderne samt fremstilling af unika

fiskeknive v/Ken Persson i februar 2012.

Kik ind på vores hjemmeside.

Seniorklubbens bestyrelse.

Jens Peder Madsen

Sigfred Madsen

Knud Dalsgaard-Jensen

Herunder kan du se fotos fra nogle af de aktiviteter, som seniorerne

har haft på torsdagsmøderne. Der vil komme flere

i de næste numre af Cardinalen.

Foredrag om kryddersnaps og

brændevinsbjesk

af Per Mark, Sigfred Madsen og Tonny Johansen.

Se desuden på Seniorklubbens hjemmeside under

Bjesk/kryddersnaps.

Per Mark fortæller om fremstilling af brændevinsbjesken

porse og Sigfred gør klar til at fortælle om Tormentil

snaps.

Philip Knudsens foredrag om

rensning af ambassadør hjul

I midten Philip Knudsen. Mon Tonny Johansen (til højre)

kan få smådelene på plads. Eller er han ved at opgive.

Cardinalen • nr. 3 • 2011 39


Ud af det blå!

Af Jan Snejbjerg

Nu har jeg efterhånden fisket i mange år i Karup Å. I starten

af min ”karriere” var det primært ved Sønder Boulevard

i Skive, hvortil jeg som tilflytter fra Århus måtte

nøjes. Dengang var der lange udsigter til at komme ind

i foreningerne med fiskevand i Karup Å. Jeg blev, som

så mange andre, skrevet op til Årskort i LFSO, og som

jeg husker det, skulle jeg betale 100,- kr. for at stå på

venteliste. Der stod jeg jo godt, men man fanger altså

ikke mange fisk på en venteliste, og de som kender mig

ved, at jeg godt kan lide at fange fisk.

Jeg fiskede en del dengang (læs også dengang). Som

lærerstuderende på Skive Seminarium var det naturligt

at benytte eftermiddagene og tidlige morgener ved åen.

Jeg fiskede og fiskede, og af nød, måtte jeg lade fluestangen

hænge på vægen og benyttede spinnestagen i

stedet. Det blev til mange fisk, i de to bløde sving nedstrøms

broen ved Sønder Boulevard, også min indtil i år

største, en majfisk på 9,3 kg.

Tiden gik, og jeg blev juniorleder i LFSO. Jeg var stadig

ikke medlem, men havde nu fået tiltusket mig et

årskort og et medlemskort til Sønder Resen Konsortiet.

Jeg fik en kollega (endnu en degn) til at hjælpe med

juniorerne, og han er jo nærmest blevet en institution

i institutionen sidenhen. Det er naturligvis Jesper Palm

jeg taler om. En lille anekdote, der dog ikke helt har noget

med denne historie at gøre er, at vi de første par år

var nød til at henlægge vores juniorture på årskortstræk-

ningerne. Dengang var der visse stykker af åen der var

forbeholdt medlemmer, og andre til dagkort og årskort

og vi var som bekendt ikke medlemmer. Ja man ruttede

ikke med medlemskortene dengang.

Tilbage til det det egentlig handler om, for denne historie

er egentlig en fiskehistiore. Som sagt fisker jeg

flittigt, og er da også igennem årene blevet belønnet

for min flid. Mange fine havørreder er det blevet til, i

jagten på Karup Å´s kæmper. Se nu får tankespindet jo

endnu en anekdote frem. Ikke en jeg er stolt af, men

trods alt en der har med mine fangster at gøre. Det er

en del år siden, dengang hvor min gode fiskekammerat

fra Tyskland Günther Grossmann for alvor var giftig for

havørrederne (siden har også han fået børn og kommer

som jeg ikke så ofte til åen som han gerne vil). Sæsonen

før havde Günther fanget sin første havørred i Karup Å

over 10 kg. At det så samtidig var en stålblank majhavørred

fra Slagteren gør jo ikke præstationen mindre. Vi,

en mindre forsamling af lystfiskere, sad året efter den

misundelsesværdige fangst i begyndelsen af sæsonen

oppe i Pension Højbo hos Mogens og skulle netop til at

spise, da Mogens bankede i glasset for at byde velkommen.

Et par højtidlige sætninger inde i velkomsttalen

var det som om han bemærkede, at noget ikke var som

det skulle være. Ordene der fulgte husker jeg tydeligt,

idet jeg sad i ordenes retning. Mogens sagde: ”Jan, der

er desværre sket en fejl. Det er et krav, at deltagerne

40 Cardinalen • nr. 3 • 2011


ved denne fine middag for 10-kilo klubben SKAL have

fanget havørred over 10 kg i Karup Å. Ordene blev, af

hensyn til vores gæster fra Tyskland, fremført på nærmest

perfekt folkeskoletysk. I to sekunder var der stilhed

hvorefter alle grinte. Undtagen den det gik ud over. Jeg

sad længe og ledte efter et godt ord igen, og da jeg alligevel

blev budt på mad, har jeg udskudt gengældelsen

på ubestemt tid.

Men anekdoten har trods alt sin plads i denne historie.

Dels fordi det er en fiskehistorie, men også fordi

selvsamme Mogens og Günther har lært mig meget om

fiskeri i Karup Å. Mogens traf jeg faktisk første gang jeg

var i Resen for at fiske. Ved halvtaget, mødte jeg op den

første sæson hvor jeg var medlem, og på skråningen

gik en lystfisker på vej hjem fra morgenfiskeriet. Han

havde ingen fisk, men jeg fortalte ham at jeg var ny, og

at jeg var i tvivl om hvor jeg skulle begynde. Vi fik en god

snak, og dengang vidste jeg ikke bedre end, at Mogens

anvisninger om hvor han havde fanget tilsyneladende

enormt mange og store fisk ikke var tomt pral, men faktisk

en hjælpende hånd. Til trods for min uvidenhed, tog

jeg hånden og lyttede, og da jeg senere samme sæson

løb i Günther fortsatte jeg min læring. Dette er mange

sæsoner siden, og nu er jeg kommet dertil, hvor jeg stadig

lytter til andre, men også selv har en mening. Se

det er måske egentlig et godt råd til de der trods slid og

slæb ikke har heldet med sig ved åen. Lyt til andre, lær

af andre men hav også selv en mening.

Nå tilbage til historien, det jo egentlig handler om.

For denne sæson er som så mange andre usædvanlig.

Fiskene kom igen sent, og for en gangs skyld passede

det perfekt til mig. Jeg havde været så letsindig at

planlægge en rejse til Sydøstasien, nærmere bestemt

Thailand, Cambodia og Vietnam. 7 uger i varmen, midt

i havørredsæsonen, dog med fluestang og grej med til

lidt saltvandsprøvelser. Desværre var fiskeri fra kysten

forbudt de steder hvor jeg forsøgte, da de øer vi besøgte

var naturområder og derved beskyttet af fredninger.

Egentlig ok, men lidt træls for en jyde med fiskefeber. På

nettet, www.karupaa.dk kunne jeg følge med i Günthers

fangster, jeg kunne beundre Günthers søn Daniel, der

tilsyneladende går i faderens fodspor, da han fangede

en kæmpe havørred. Jeg kunne se at Johnny gav den

gas og i øvrigt også at mange dygtige lystfiskere fangede

mange fine fisk. Det sved lidt i varmen, ikke kun

pga. solen men også fordi jeg længtes efter at fiske. Vel

ankommet til Danmark var der en lille uge inden jeg

skulle passe en tjans eller to ved årets fiskekonkurrence

og derefter begynde på arbejde igen. 2 ture ved åen

sammen med min far og min bror resulterede ikke i

andet end et par gode tilbud. Den ene var en fisk i god

størrelse, og den havde da også rigtig godt fat. Desværre

kun i nogle få sekunder hvorefter den slap fluen. 3. gang

er som bekendt lykkens gang, og således også for mig.

Denne gang var min far taget retur til Mols, så min bror

og jeg var ene på skansen. Jeg fiskede på et stykke å,

hvor jeg normalt ikke kommer så tit. Det var rigtig møgvejr,

regndråberne larmede på hatten og det var lige

omkring midnat. Vi havde intet set eller mærket hele

aftenen og pludselig, ud af det blå, tog en fisk fluen midt

i åen. Den lægger straks fra land, og tager et kort heftigt

udløb hvorefter den går dybt. Jeg har en fornemmelse

af at det er en stor fisk, og da jeg går et sted hvor der

er meget grøde, lader jeg fisken trække nedover til jeg

kommer til et sted hvor jeg kan lande den. Her presser

jeg den op til stedet et par gange. Anden gang kæntrer

den og jeg kan snuppe den med fangstkrogen. En super

fisk. Helt blank og overraskende stor taget i betragtning

at fighten varede under 5 min. Men fisken i græsset lyver

ikke. Den største jeg har fanget i mange år, og måske

den største nogensinde. Sikke et øjeblik. Lidt ærgerligt

at min bror går og fisker langt langt opstrøms. Mobilen

bliver fundet frem og jeg tager et græsbillede. Sender

til flueklubben, min bror, min far, Günther og naturligvis

Lotte og ungerne. Jeg tænker ikke over hvem jeg

vækker, kun over at dele denne pragtfulde glæde med

andre. Jeg kigger på uret og dropper at ringe til Søren

med kameraet. Slæber fisken op til bilen, det går op ad

bakke hele vejen, og kører til Mogens for at veje den.

Der er mørkt i pensionen, men jeg ved hvor vægten er

og lister ind. 9,1 godt og vel og 90 cm. Den næststørste

havørred jeg har fanget er en realitet. Godt der ikke

var nogen hjemme hos Mogens, for normalt fejres de

store fisk med en whisky. Hvor har mine fiskekammerater

grint mange gange når jeg har budt på øl fordi jeg

ikke har whisky med. Oppe på parkeringspladsen ved

”Det røde Sommerhus ventede jeg på min bror. Familierekord

på flue, en rekord han ellers har haft i en del år

med en flot fisk på 8,7 kg. Obligatorisk kontrolvejning,

for familerekordens skyld, og under kraftigt pres fra min

bror og hans vægt bekræftede det uundgåelige. Rekorden

var slået. Vi fejrede fangsten med Cola light, for jeg

havde som bekendt ikke whisky med - igen, og da min

brors mobiltelefon var det eneste kamera vi havde, blev

fotoet taget i regnvejr, med bilens positionslys som lyskilde

og en glad fanger med fisk som motiv. Dagen efter

var Søren helt oppe i det røde felt. Som pr-ansvarlig for

konkurrencen blev min fangst sendt det ganske land

rundt med et desværre mildest talt ikke særligt godt billede.

Fisken kom slet ikke til sin ret, så jeg brugte mange

timer og flere opladninger af min telefon de følgende

uger på at vise det billede jeg selv tog umiddelbart efter

fangsten af fisken i græsset. Der kan man se hvor blank,

smuk og fed en havørred det egentlig var. Fiskefeberen.

Ja den er heldigvis ikke kureret. Tværtimod. Den vokser

efter fisk som denne og hvis blot der var tid til det, ja så

ville jeg fiske endnu. Heldigvis har jeg familie, job, studie

ved siden af, og masser af andre gode og fornuftige

interesser der holder feberen i live. Den skal være der,

for det er den der gør, at jeg er tændt når jeg endelig

kommer af sted.

Krøllen på historien kan ikke skrives endnu, for den

er endnu ikke klar. Røgning hos Gunnar, jul og nytår i

Århus, hvor historien om fisken, regnvejret, whiskyen,

fluen, Mogens og Günther, familerekorden, fiskefeber

og hugget der nærmest kom ud af det blå, vil blive fortalt

med veltilpashed ovenpå julegås og nytårstorsk i

maven og julesnaps i blodet.

Cardinalen • nr. 3 • 2011 41


Vi søger folk til

årets elfiskeri!

DET RENT

LOKALE

BRYGGERI

Der er elfiskeri den 3. og den 10. december. Vi har brug for

folk både ved åen og ved Trevad Ørredpark. Arbejdet foregår

i samarbejde med repræsentanter fra de andre foreninger

i KÅS.

De folk, der skal til åen, mødes til morgenkaffe i Trevad

kl. 6.30.

De, der skal arbejde i Trevad Ørredpark, mødes ligeledes i

Trevad til morgenkaffe kl. 8.30.

Vi regner med at være færdige omkring kl. 16.00, og det

forventes, at man deltager hele dagen.

I dette samarbejde med de øvrige foreninger er vi forpligtiget

til at stille med et bestemt antal mand til fiskeriet, og

for ikke at mangle folk en af dagene er det nødvendigt med

bindende tilmeldinger.

Tilmelding bedes ske inden den 15. november til

enten Anders Dalgaard på tlf.: 30 25 16 56 eller til

lfso.trevad@mail.dk

ØL OG

VAND

– nyd den kold og frisk...

Rigtige lystfiskere drikker Hancock øl og vand

42 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Kystørred på skum

Tekst: Henrik Ravn Foto: Kasper Busk Ladefoged

Havde aftalt en tur med Kasper for længere tid siden. Da

tiden var inde og vi skulle bestemme os for hvor turen gik

hen, faldt valget hurtigt på Mariager fjord. Kasper havde hørt

om flere gode fangster og havde selv været af sted med

nogle kammerater, hvor der blev landet en 3 kg’s fisk. Vi ville

have morgenfiskeriet med og var oppe allerede lidt over

05:00, men vi nåede dog først vandet lidt i syv. Vi ville gerne

have stået klar ved solopgang, hvilket vi dog allerede kunne

se var for sent på vej i bilen. Vandet så stadig super ud da vi

kom og troen på fisk var meget høj.

Vi fisker hen af kysten indtil vi spotter en fisk med halen fri

af vandet helt inde på lavt vand. Fisken får et par kast inden

den bliver skræmt. Men ikke meget længere henne er der

en fisk der bryder overfladen. Vi bevæger os nærmere og

konstatere at der faktisk er en del fisk, som er aktive i overfladen.

Kasper får hurtigt en undermåler på en rejeflue. Mange

af fiskene er gode fisk omkring de 50 cm. Vi havde håbet

på at ramme noget godt tørfluefiskeri, så æskerne er selvfølgelig

proppet med skumbiller i forskellige farver og størrelser.

Der kommer da også straks en skumbille på. Fiskene

er langt fra land og vi har svært ved at nå dem. De fleste er

ude omkring 40 meter. Vi kæmper med at få lagt linerne

langt nok ud og det lykkes da også at komme tæt på dem.

Men med en hel WF line ude er der dog stadig et stykke ud

til fiskene. Enkelte fisk er nærmere vores fluer ind imellem.

En fisk er oppe efter min flue. Men jeg får den ikke kroget.

Det er svært at kroge fiskene på den lange distance. Fisken

var heldigvis ikke en af de store, så jeg fortsætter med højt

mod. Jeg får lagt et godt kast, hvor fluen lander i nærheden

af en fisk, der lige har været oppe. Focus er fuldstændig

rettet mod fluen og jeg er sikker på, der kommer en fisk og

tager fluen lige om lidt, ligesom jeg har troet i hvert eneste

kast. Men efter fluen har lagt livløst på vandoverfladen i 5

sek. sker det virkelig. Fisken tager billen i en stor hvirvel. Jeg

kan se det er en af de bedre med det samme den bryder

overfladen. Jeg er fuldstændig klar med modhugget og det

sidder som det skal. Det er kanon fedt det her. Både Kasper

og jeg hopper rundt på bredden og er oppe at køre. Fisken

kommer sikkert på land. Fedt. En virkelig flot fjordørred på

50 cm og 1,7 kg på skumbille. Ej, hvor lyder det godt!

Cardinalen • nr. 3 • 2011 43


og så kom anders Dalgaard til

præmiere fiskeri i orkla Norge

Her lancerede han opskriften på en dobbeltdækker.

Den 30. juni startede Anders Dalgaard (Suppleant/sekretær

i LFSO bestyrelse), Knud Dalsgaard-Jensen (Formand for

Seniorklubben) og sønnen Daniel Dalsgaard-Jensen mod

elven Orkla i Norge i håb om den store fangst.

Jeg har i flere år været til præmiere fiskeri i Orkla.

Laksefiskeriet i Norge starter den 1. juni og slutter den

sidste dag i august.

Vi indlogerer os altid på Vormstad Campingplads, hvor

man kan leje hytter fra 2 til 4 personer.

Man kan køre lige ned til elven og fiske på begge sider

uden problemer.

Begge sider af elven er velegnet til fluefiskeri.

Fiskepladsen har ry for at være overfyldt med lystfiskere.

Det er ikke korrekt. I år 2011 var der rigeligt plads til alle.

Hvis du vil vide mere om Vormstad Camping og fiskepladsen

er her hjemmesiden: www.vormstad-camping.no

Det var første gang Anders var på laksefiskeri i Norge. Inden

bilturen til Norge sprudlede han af energi: ”Skal vi ikke

sætte de små laks ud igen?”. Men, men ingen af os tre fangede

noget på denne fisketur.

Per Sommer, der har været til præmiere fiskeri 20-25

gange, gav udtryk for, at det var en af de sløjeste præmier

fiskeriture han har oplevet. Opgangen af laks var meget beskeden

den første uge af juni både i Orkla og Gaula på

grund af lav vandstand.

Tre dage efter at vi var taget hjem regnede det voldsomt

i 5 dage i Orkla. Herefter kom opgangen af laks. Vi havde

valgt de forkerte fiskedage.

Men vi hyggede os, og havde en pragtfuld tur med godt

vejr.

”Sådan laver man et

perfekt speykast”.

Men den første uge blev der dog fanget 21 laks på Vormstad

fiskeplads.

Den største var 14,5 kg. fanget af en svensk overlæge.

Sønnen sprang ud i elven og hev laksen op på land ved

halen.

Med venlig hilsen

Knud Dalsgaard-Jensen

Hvis I har lyst til at se mere om laksefiskeri I

Orkla, klik ind på seniorklubbens hjemmeside:

www.seniorklub-lfso-sdr-resen.dk og se i

menuen under fisketure til udlandet herefter Orkla

Norge, Ilddåb.

På denne fisketur til Vormstad Orkla udspillede

der sig en dramatisk situation, som du kan se og

læse om på hjemmesiden. Følgende deltog i fisketuren:

Eigil Møller, Hans Jensen, Harald Moesgaard

og Knud Dalsgaard-Jensen.

Jeg kan varmt anbefale præmier fiskeri den 1.

juni i Orkla.

Hytten var indrettet med særskilt soveafdeling

med fire køjer, samt forrum med sofa- og køkkenafdeling.

44 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Pludselig så Daniel halen af en stor laks midtstrøms.

Beundringen af fiskehalen varede for

længe. Inden han fik taget sig sammen, havde

laksen bevæget sig 30-40 meter opstrøms,

hvor Adams-Ray straks kastede en Mørrumsild

ud foran den. I tredje kast fangede han laksen,

som var på 14,4 kg.

Daniel: ”Ak, ja beundring af fiskehaler er ikke nok,

Hvis jeg ikke havde småsovet, havde jeg måske

slået min fars fangstrekord på 14 kg.

Knud: ”Anders ring nu hjem til lillemor, og fortæl

hende, at du har det godt, men at laksen helst vil

undgå dig. Og husk at fortælle hende, at du overholder

slankekuren”.

Og så hygger vi os ved elven med grillmad.

Anders: ”Få nu lidt fart på Daniel. Min mave knurrer

efter al den laksefiskeri med flue.

Anders: ”Hva´ siger I så mine gode venner.

En DOBBELTDÆKKER med nakkekotelet og

frankfurter”.

Efter mange timers fiskeri opgav

Anders fluefiskeriet på den

nederste del af fiskevandet.

Og satsede i stedet for med

blink på det midterste stykke

fiskevand.

Cardinalen • nr. 3 • 2011 45


Fotosiden

Udmundingen Foto: Henrik Bønnelykke

Ved kysten Foto: Henrik Ravn

Frederiksdal (Liselund), januar 2010

Foto: Jesper Palm

Skjern Å laks Foto: Jesper Palm

Frederiksdal, maj 2010 Foto: Mogens V. Jensen

Isvinter Foto: Sigfred Madsen

46 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Glimt fra fangstjournalen

Henning Lande, 10,65 kg, 96 cm.

Gamle numre af caRDINaLeN

søges med stor interesse. Det drejer sig om følgende numre:

1967 no. 1

1968 no. 1-2-3

evt. lån af nævnte blade til kopiering

Har du alle blade fra 1966 - 1984 kan de også have min interesse.

Jeg kommer gerne og afhenter. Ring / mail til mig så vi kan lave en aftale om køb.

Milton Christensen@has.dk • 51 33 53 77

Ole Dich poserer her med flot havørred.

Kig ind og oplev vores fremragende

argentinske vinhus Candela...

Formanden med fin fisk!

6900 pr. fl .

Strøgets Vinhandel v/Søren Sørensen

Nørregade 1 · 7800 Skive · Tlf. 97 52 03 10 · www.vignoble.dk

85 00

Cardinalen • nr. 3 • 2011 47

pr. fl.


Foreningen informerer

Passivt aldersmedlemskab

Hvis du fylder 65 år inden den 1. marts i det pågældende

medlemsår, og har været medlem af foreningen i de seneste

5 år, kan du vælge at blive passivt medlem.

Som passivt medlem har du ikke stemmeret og

adgang til generalforsamlingen, men du vil modtage

foreningens eget blad Cardinalen.

Dit passive medlemskab giver ret til max. 3 dages fiskeri

årligt på foreningens fiskevand, og du må deltage i foreningens

øvrige arrangementer på ligefod med øvrige medlemmer.

De personer, som ønsker nedsat kontingent eller passivt

medlemskab, skal rette henvendelse til foreningen senest

den 15. december, således at medlemsarkivet kan ajourføres

før udskrivningen af nye opkrævninger.

Palle Christensen.

Har du skiftet adresse?

Hvis du vil undgå at give foreningen ekstra arbejde og omkostninger,

eller i værste fald miste dit medlemskab, så

HUSK altid at melde flytning til kasseren.

alderspensionister (mimrekort)

Hvis du fylder 65 år inden den 1. marts i det pågældende

medlemsår, og har været medlem af foreningen i de seneste

5 år, kan du få nedsat dit kontingent.

Tilmelding til Storfangerpokalen

Hvis du fanger en havørred i foreningens fiskevand, som

kan komme i betragtning til Storfangerpokalen, (største havørred

i sæsonen), skal du anmelde fisken til formanden

hurtigst muligt.

Du skal få fisken vejet og målt og få 2 medlemmer til at

dokumentere dette, gerne med billede.

Det er ikke tilstrækkeligt at skrive den på fangstrapporten.

3 dags reglen

HUSK

Generalforsamlingen

Der har gennem de seneste år været problemer omkring

tolkningen af foreningens 3 dags regel. Problemet

opstår når medlemmerne er medlem af både Aulum/

Haderup og LFSO og fisker på fælles vand.

Aulum/Haderup tolker 3 dagsreglen som 3 fisketure.

LFSO´s tolkning af reglerne er præciseret til 3 døgn pr.

uge. Et døgn går fra 00.00 til 24.00 og ugen starter

mandag og slutter søndag. Disse regler er identiske

med reglerne for dagkortfiskeri.

Der er intet der hindre flere besøg i samme zonen,

- det tæller kun for en fiskedag, så længe det foregår

mellem 00.00 og 24.00 i samme døgn.

Helge

torsdag den 24. november 2011

48 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Fredningstider ved

LFSos fiskevand

Karup Å 1. november - 28/29. februar

Jordbro Å 1. november - 15. januar

Haderis Å 1. november - 28/29. februar

Fly moser Fiskeri tilladt hele året.

Gedder er fredet i april.

Parkering på Vormstrupvej

Foreningen har fået en henvendelse fra Ole Højbjerg, der

ved flere lejligheder har opserveret biler parkeret ved fiskehytten

ved åen, selvom disse pladser er reserveret til hyttens

gæster.

Det er ikke nødvendigvis LFSOs medlemmer, men Ole

ville gerne at foreningen henstillede til at der parkeres på

P-pladsen ved Vormstrupvej.

Bestyrelsen

Zonekort på nettet

Der blev i forsommeren 2003, udsendt nye zonekort til

alle medlemmer af LFSO. Da det er en temmelig bekostelig

affære at trykke og sende materiale ud til alle, vil små ændringer

ved foreningens fiskevand fremover blive opdateret

på foreningens hjemmeside. Her kan zonekortene hentes

og udskrives i A4 format med tilhørende tekst. Det eneste

der kræves, er en computer med Internet adgang, og en

rimelig god farveprinter.

Foreningens hjemmeside findes på www.lfso.dk

Helge

Kortsalgssteder

Fiskekort til foreningens fiskevand kan købes følgende

steder:

Højbjerg Super, Viborgvej 96, Hagebro, Skive.

Vridsted Købmandsgaard, Egebjergvej 4, Vridsted,

Skive.

Jagt og Fiskeri, Thinggade 1, Skive.

Hessellund Sø-Camping, Hessellundvej 12, Karup.

Turistkontoret i Skive, Østerbro 7, 7800 Skive

Trandum Camping, Falhedevej 1

www.dagkort.dk

overnatning

i Trevad

Leje af Margrethe Westrings hus.

Alle medlemmer, der ønsker en fiskeferie, weekendophold

eller andet i området omkring Vridsted

og Karup Å, kan fremover booke Margrethe Westrings

hus på dags eller ugebasis.

Der ligge en kalender på foreningens hjemmeside,

hvor der er mulighed for at se om huset er ledigt

eller udlejet.

Tjek www.lfso.dk og læs under overnatning.

Der er intet krav om at alle gæster i huset er medlem

af LFSO, blot at det er et medlem der lejer det.

Regler for fiskeri ved

LFSos fiskevand

• Lystfiskere mellem 18 og 65, skal medbringe

fisketegn.

• Max. 3 fiskedage pr. zone.

• Ægtefælle og børn under 14, må fiske i

foreningens fiskevand, når det sker ifølge med

medlemmet.

• Fiskeri skal foregå fra bredden.

• Fiskeri skal foregå bevægeligt med strømmen.

• Der må kun fiskes med en stang.

• Undermålsfisk skal genudsættes.

• Eneste tilladte naturlige agn er regnorm.

• Camping på p. pladserne er ikke tilladt.

• Hunde må ikke medbringes.

Bestyrelsen

• Fangst, fiskekort, fisketegn og evt. legitimation,

skal fremvises til kontrollen ved forlangende.

Cardinalen • nr. 3 • 2011 49


Nye regler omkring

fangstrapportering fra

og med sæsonen 2011

Da sæsonen 2010 startede, kom der nye regler

omkring fangstrapportering, hvilket indebar at alle

fisk fanget på foreningens vand, skulle rapporteres

til hjemmesiden.

Da dette projektet blev skudt i gang, var bestyrelsen

ikke sikker på om det blev en succes eller fiasko,

og en gardering blev lagt ind, da der samtidigt

blev udsendt den normale fangstrapport.

Frygten for manglende rapportering var ubegrundet,

da der kom mange fisk på hjemmeside, – rigtig

mange endda. En optælling af fiskene skrevet

på den ”gamle fangstrapport”, viser næste samme

antal som på hjemmesiden, så vi ser derfor ingen

grund til at fortsætte med papirmodellen.

Fremover skal i blot notere jeres fangster på hjemmesiden

senest 14 dage efter. Genudsatte fisk noteres

på samme måde, men lad feltet til fiskens

vægt stå tomt, da det viser at fisken er genudsat.

Hvad har dette nye tiltag så resulteret i. Ja, for det

første har hjemmesiden fået flere besøg, og Per

Knudsen, der administrerer Karup Å sammenslutningens

hjemmeside, melder om fremgang på

hele 50 % .

Derforuden har Foreningen fået en hel del nye

medlemmer, selv så langt inde i sæsonen som i

september og oktober. Dette var sikkert ikke sket,

hvis der ikke var fisk på hjemmesiden.

Men det kan stadig gøres bedre. Hvis i blot vil

skrive en tekst eller vedhæfte et billede, når i skriver

jeres fangst ind på hjemmesiden, så bliver der

mere at se på og læse om på hjemmesiden. Dette

burde giver endnu flere lyst til at tjekke hjemmesiden/fangstsiden.

PS: Husk at fangsterne skal skrives på LFSO´s

hjemmeside og ikke på Karup Å sammenslutningens.

Når man skriver sin fangst på LFSO´s hjemmeside,

overføres alle data automatisk til Karup Å

sammenslutningens, hvorimod dette ikke kan lade

sig gøre den modsatte vej.

Medlemmer der ikke har computeradgang, skal

fortsat blot ringe til en fra bestyrelsen, eller evt. til

en fiskekammerat.

Reglerne for den nye rapportering skal naturligvis

overholdes. Medlemmer som ikke overholde de

nye regler, vil i først omgang få en advarsel, men

kan i sidste ende også miste medlemskabet.

Bestyrelsen

LySTFISKeRFeRIe VeD KaRUP Å

På den eftertragtede strækning mellem Hagebro og Vridsted

udlejes fredfyldt oase i form af et 53 m2 sommerhus på stor

naturgrund ved lille skov. Der er blot 200 meters gang igennem

ådalen til åen, hvor du har 1,3 km fiskeret bestående af 8 store sving,

herunder ”Grønbæks Store Høl”. Huset har bl.a. stor sydvendt

udestue, farve-tv med parabol, 6 sengepladser. Udekøkken til

rengøring af dagens fangst. Grill. Kummefryser.

Udlejes på ugebasis.

Se mere på www.havorreden.dk

Kontakt ”Havørreden” på tlf. 97 54 74 00 / mobil 61 75 96 31

50 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Brug Foreningens

hjemmeside

LFSO´s hjemmesiden har gennem det seneste år oplevet

en kæmpe fremgang af brugere, som jævnligt benytter

hjemmesiden til at hente oplysninger om hvad der rører sig,

og om der er kommet nye fisk i åen.

Fangstsiderne er de mest populære og de ses af næsten

alle der benytter sig af hjemmesiden. Det er derfor vigtigt at

disse sider ikke kun består af tal og navne, men at de også

bidrager med tekst og billeder.

Alle der fanger fisk i Karup Å har en lille historie omkring

deres fangst, som de fortæller deres nærmeste fiskekammerater.

Desværre slutter det oftest her, da kun ganske få

benytter sig af muligheden for at give disse ofte sjove historier

videre til hjemmesiden.

Jeg kender til flere der har været en tur i åen for at lande

deres fisk, og enkelte har sågar måtte smide alt tøjet for at

få fisken fri af en grødetot eller en gren. Desværre kommer

disse sjove hændelser sjældent for dagens lys, og jeg

har endnu aldrig set et billede af en lystfisker i åen i Adam

kostume.

Det er ikke så svært at dele dine fiskeoplevelser med andre,

eller vedhæfte et billede til fangsten, og det er jo ofte de

små ting der gør den store forskel på hjemmesiden.

Er du evt. så heldig at din fangst er optaget på video, kan

dette oploades til Youtube, og efterfølgende kan dette link

lægges på hjemmesiden, så alle der ønske det, kan se dem.

Fra sæsonstarten 2011, kan du tilmed vinde en flaske Dr.

Nielsen på din indrapportering, da der hver måned udtrækkes

en lystfisker, der på en eller anden måde har bidraget til

at gøre hjemmesiden mere levende.

Helge

Cardinalen • nr. 3 • 2011 51


& Køb salg

Meddelelser

SaLG FRa KLUBHUSeT I TReVaD

Logo som

»klistermærke«,

meget flot!

Pris 25 kr.

(diam. 9 cm.)

BoGSaLG

»Folk og fiskere ved Karup Å«

Lfso jubilæumsbog. Medlemspris 148 kr.

»Karup Å«. KÅS jubilæumsbog. Pris 25 kr.

Fiberpelsjakker

Dejlige varme thermojakker (mørkeblå) med KÅS logo påsyet.

Pris 225. kr.

Broderede

stofemblemer

m/foreningslogo.

Pris 25 kr.

(diam. 9 cm.)

Broderede

stofemblemer

m/KÅS logo.

Pris 25 kr.

(diam. 9 cm.)

emaljeret og

forgyldt logo

m/knaphulslukke.

25 kr.

(diam. 2 cm.)

Logo i rent sølv

m/emalje.

Pris 120 kr.

(diam. 1 cm.)

Gamle eksemplarer af

cardinalen sælges

Nye medlemmer kan erhverve de gamle numre for

5 kr. pr stk. Nb. Begrænset lager.

Bedes efter aftale afhentet i klubhuset i Trevad.

Henv.: Tonny 97 54 72 47

eller Sigfred 97 32 23 21.

Windbreaker (striktrøje)

Foreningen har fået tilbudt et antal windbreaker,

som tilbydes medlemmer.

Som det fremgår af det engelske navn er striktrøjen

vindtæt og fremstillet i 50%uld og 50% acryl

med rib i såvel ærmerne som linning. Trøjen har

høj u- udskåret hals med isyet lynlås og kan således

slutte tæt omkring halsen. Trøjen er ideel til for- og

efterårsdage, sommeraftner og kølige sommerdage.

Windbreakererne kan købes for 350 kr. stk. og forefindes

kun i farven sort i størrelserne Small, Medium,

Large, X- Large og XX- Large.

Kan købes på klubaftener eller arbejdsdage.

52 Cardinalen • nr. 3 • 2011


Angående Haderis Å

Kørsel ad

vejen

til dambruget

og parkering

der

er forbudt.

drej ind

bag om

gården,

nr. 38.


Herning

Særregler for

fiskeri i Haderis Å

På den nederste strækning af Haderis Å, mellem dambruget

og Vormstrupvej, blev der i slutningen af sæsonen 2007 indført

fiskeforbud på en ca. 100 m strækning fra dambruget og

nedstrøms.

Begrundelsen var en ophobning af et meget stort antal havørreder

på det korte stykke, som desværre resulterede i flere

eksempler på rykfiskeri og andre uetiske fiskemåder, som ikke

kan accepteres.

Efter aftale med Aulum-Haderup foreningen opretholdes fiskeforbuddet

på ovennævnte strækning, ligesom reglen med

max. 1 fiskedag om ugen og max. 3 fiskere ad gangen.

Vi håber der vil være forståelse for denne ordning, som er et

krav fra lodsejerne.

Respekter de opsatte skilte! Bestyrelsen

Cardinalen • nr. 3 • 2011 53


Fortegnelse over udvalgsmedlemmer

i LFSO

Husudvalg:

Per Simonsen 9756 4473

Ole Eskesen 2559 0777

Gunnar Høst 9745 6600

Hans Boel 2094 9323

Henrik Bønnelykke 2276 0709

Steen S. Mortensen 2263 9600

P-pladser / renovation:

Seniorklubben.

Åbredudvalg:

Per Steen 9754 7700

broudvalg:

Per Steen 9754 7700

Benny Amstrup 9751 0228

Jacob Krogager 4029 2514

Søren Jespersen 3092 2189

Niels Thomsen 9751 1221

Finn Vestergård 2272 4510

Arrangementer:

Jesper Palm Hansen 9751 0710 / 2084 0606

Johnny Jeppesen 2398 0710

bladudvalg:

Mogens Vestergaard Jensen 2538 3756

Sigfred Madsen 9732 2321

Tonny Johansen 9754 7247

Finn Vestergaard 2272 4510

Jacob Larsen 9610 0245

Jesper Palm Hansen 9751 0716 / 2084 0606

Henrik Bønnelykke 2276 0709

Anders Dalgaard 3025 1656

Konkurrenceudvalg:

Thyge Andersen 9752 4014 / 2210 1670

Arne Kjølhede 3017 2602

Per Simonsen 9756 4473

Sigfred Madsen 97 32 23 21

Seniorklubudvalg:

Knud Dalsgaard 9752 3282 / 2140 1362

Jens Peder Madsen 9744 1784 / 2967 7784

Sigfred Madsen 97 32 23 21

Moseudvalg:

Tonny Johansen 9754 7247

Salg af

Vildtgalger

– fiskegalger!

Sortmalet som billedet.

- pris på 250 kr./stk.

Henvendelse

Poul Erik Simonsen.

Tlf. 9756 4476

- Mobil. 2297 6701

54 Cardinalen • nr. 3 • 2011


i

Arbejdsfordelingen

bestyrelsen m.fl.

Klubhuse / hytter:

Per Steen Pedersen 9754 7700 / 3041 8272

E-mail: ppspinup@gmail.com

Per Simonsen 9756 4473

persims@hotmail.com

Ole Eskesen 9713 7306

E-mail: rita.ole.eskesen@mail.dk

Cardinalen:

Mogens Vestergaard Jensen

Odgaardsvej 16, 7800 Skive

2538 3756

E-mail: cardinalen@lfso.dk

Hjemmesiden: www.lfso.dk

Webmaster: Finn G. Madsen 9774 1994

E-mail: web@lfso.dk

P-pladser / renovation:

Seniorklubben.

Økonomi / kontingent / fiskekort / tryksager:

Palle Christensen 9751 1605 / 2042 2066

E-mail: vestrealle8@privat.dk

fiskekontrol / fangstrapporter /

webkontakt /Lodsejerkontakt

Jordbro Å/skilte:

Helge Jakobsen 9753 6149 / 2090 3093

E-mail: helge-jakobsen@fiberpost.dk

Vandpleje / elfiskeri / udsætning:

Johnny Jeppesen 2398 0710

dambrug / lodsejerkontakt m.m.:

Holger Riis-Jensen 2024 6204

E-mail: holger.riis@mail.tele.dk

broer / spange / åbred / Skive bystykke:

Per Steen Pedersen 9754 7700

E-mail: per.s.pedersen@mail.dk

Post:

Gunnar Høst Hansen 9745 6600

E-mail: gunnarhh@mail.dk

bibliotek:

Jan Sørensen 9754 7328 / 4115 2154

Sigfred Madsen 9732 2321

Tonny Johansen 9754 7247

flymoserne:

Tonny B. Johansen. 9754 7247

Juniorafdelingen / arrangementer

Formand: Jesper Palm Hansen 9751 0716 / 2084 0606

E-mail: jesperpalm@email.dk

Statens fiskeriopsynsmænd:

Holger Riis-Jensen, tlf. 2024 6204

Tonny Brinch Johansen, tlf. 9754 7247

Finn Vestergård Jensen, tlf. 2272 4510

Sigfred Madsen, tlf. 9732 2321

Thyge Andersen, tlf. 9752 4014

fiskerikontrollen: 9771 0100.

foreningens kontrollører:

Jesper Palm Hansen

Arne Kjølhede

Freddy Bigum

Villy Andersen

Preben K. Jensen

Jan T. Sørensen

Hans Jensen

Hans E. Christensen

Hans Stephansen

Benny Amstrup

Helge Jakobsen

Ole Eskesen

John Simonsen

Allan Bilstrup

Erik Andersen

Steen Roslev

Per Simonsen

Emir Adzemovic

Søren Z. Mikkelsen

Per Steen Pedersen

Johnny Jeppesen

Henrik Bønnelykke

Jakob Kroager

Peter Hønholt

Jesper S. Sørensen

Morten Wölck

Henning Larsen

Cardinalen • nr. 3 • 2011 55


LFSO

Møllevej 1, Vridsted

7800 Skive

I SPARBAN K GØR VI MERE FOR

KERNEKU N DERNE

Har det nogensinde strejfet dig, om du kunne få mere ud af din bank?

I SPARBANK arbejder vi for, at du får mest muligt ud af dine penge. Det får du især,

hvis du samler alle dine bankforretninger hos os og bliver SPARBANK MAX kunde.

Som SPARBANK MAX kunde slipper du for en række irriterende gebyrer og får samtidig

en høj rente på din lønkonto. Desuden inviterer vi dig ind til et årligt ”RUNDT OM” møde,

hvor vi gennemgår din økonomi og ud fra dine ønsker og behov i hverdagen tilpasser

dit engagement.

Klik ind på sparbank.dk eller kom ind i filialen og hør nærmere om, hvordan du kan

blive SPARBANK MAX kunde.

SPARBANK A/S

ADELGADE 8 - 7800 SKIVE

T 9616 1616

WWW.SPARBANK.DK

Læs mere om fordelene på

sparbank.dk/max

Centraltrykkeriet Skive A/S · 97 51 40 40 · ISO 14001 miljøcertificeret

131x190_MAX_0709.indd 1 27/01/11 16:20:59

More magazines by this user
Similar magazines