Miljømæssige muligheder for vores landmænd - LRØ

lro.dk

Miljømæssige muligheder for vores landmænd - LRØ

Miljømæssige muligheder for

vores landmænd

V/ rådgivningschef

Maria Katja Jensen,

LRØ GREEN


Hvad taler vi om?

• Godkendelser/tilladelser -opsummering

• Anmeldelser


Godkendelser og tilladelser

- hvad skal der til?

< 3 DE Ingen krav

> 3 DE og op til 15 DE Anmeldelse til kommunen

> 15 DE og op til 75 DE § 10 - tilladelse

75 DE og op til 250 DE dog:

*270 dyreenheder, hvis mindst 90 pct. af dyreenhederne

stammer fra søer med tilhørende smågrise indtil 30 kg, eller

750 stipladser til søer,

100 dyreenheder, hvis der er tale om slagtekyllinger, eller

40.000 stipladser til slagtekyllinger,

230 dyreenheder, hvis der er tale om æglæggende høns, eller

40.000 stipladser til æglæggende høns eller

210 dyreenheder, hvis der er tale om slagtesvin (over 30 kg ),

eller 2.000 stipladser til slagtesvin (over 30 kg ).

§ 11 - godkendelse

> 250 DE dog* §12 - godkendelse


Strategiske

overvejelser

• Logistik

• Placering i landskabet

• Lugt

• Ammoniak

• Arealer


Logistik


Værdifuldt landskab


Placering i landskabet


Tilpasning til landskab


Lugt

• Lugtgenegrænser er blevet meget mere

restriktive og kommunens forvaltning

underlagt meget faste principper -

dispensation er udelukket!


Dispensationsmulighed?

• KUN til rideskoler og hestepensioner

Bløde muler har altid haft fortrinsstilling


Afstandsgrænser

• ÉN – indenfor 50 meter til beboelse er

alting UDELUKKET!

• Det er stort set altid lugtgener, der giver

placeringsmæssige problemer – og her

kan ikke dispenseres


Sælg ALDRIG aftægtsboligen fra

- i hvert fald ikke hvis den ligger i nærheden af staldene

• Man vælger ikke selv

sine naboer – men

man kan da lade

være at skaffe

flere…..


Godkendelsen/

registreret dyrehold


Tidsforbrug fra opstart til

indsendelse

• §10: 10-20 timer

• §11: 60 – 120 timer

• §12: 70-180 timer

• Derefter tilbageløb fra kommunen. Det koster

ofte det samme som at få lavet ansøgningen!


Vilkår


Vigtige holdbarhedsdatoer

• En byggetilladelse – normalt et år

• En miljøgodkendelse: skal være udnyttet indenfor en frist

der er fastsat i kommunen. Normalt inden for to år fra

meddelelse, men kommunen kan godkende at

udvidelsen deles op i faser, der afsluttes i forskellige

tempi – op til 5 år

• Hvis en tilladelse eller godkendelse ikke har været

udnyttet helt eller delvist i 3 på hinanden følgende år,

bortfalder den del af godkendelsen, der ikke har været

udnyttet i de seneste 3 år

• En godkendelse har, som hovedregel, ingen

tidsbegrænsning, men skal revurderes efter 10 år (første

gang efter 8 år)


Udbringningsarealerne

• Samtlige arealer, som drives under

samme CVR-nummer

• Gylleaftaler vurderes også

• Hvis kommunen vurderer, at afsætning af

gylle på aftalearealerne kan medføre

væsentlig påvirkning af miljøet, så skal

aftalearealerne have en særskilt

godkendelse – en §16


Anmeldeordningen

- som en ”Rittersport”:

Kvadratisk, Praktisk, God!


Anmeldeordningen

- Bekendtgørelse af 6. april 2011om ændring af bekendtgørelse om tilladelse og

godkendelse m.v. af husdyrbrug

• § 19a: Ensilageplads

• § 19b: Ny gyllebeholder

• § 19c: Velfærdsudvidelse

• § 19d: Skift mellem dyretyper

• § 19f: Fulde stalde


§ 19a: Ny ensilageplads

• max 1000 - 3000 m 2

Samlet beboelse, byzone,

sommerhusområde,

lokalplanlagte områder til

div. formål

• umiddelbar tilknytning

• sædvanlige

byggematerialer i ikke

reflekterende overflader

• ikke medføre væsentlige

ændringer i eksisterende

terræn

100-150 m.

Nabo 75-100 m.

Søer og åbne vandløb 100 m.


§ 19b: Ny gyllebeholder

• Møddingsplads max 100

DE

• Gyllebeholdere max

4000 m 3

Samlet beboelse, byzone,

sommerhusområde,

lokalplanlagte områder til

div. formål

• umiddelbar tilknytning

• sædvanlige byggematerialer i

ikke reflekterende overflader

• ikke medføre væsentlige

ændringer i eksisterende

terræn

300 m.

Nabo 100 m.

Særlig natur 300 m.


§ 19c: Velfærdsudvidelse

Ændring af eller tilbygning til

eksisterende staldanlæg

• Tilbygningen eller ændringen begrænses

til det for opfyldelse af de

dyrevelfærdsmæssige krav nødvendige.

..og må ikke indebære renovationer af

eksisterende staldanlæg!


§ 19d: Skift mellem dyretyper

• Skift mellem dyretyper, dog kan der altid

konverteres til kvæg

Samlet lugtemission fra husdyrbrugets

staldanlæg

Lugtemissionen i det enkelte staldanlæg

øges

= eller mindre

Kun ved samtidig lugtemissions

reduktion fra staldanlæg på

samme husdyrbrug

Ammoniakemission fra anlæg = eller mindre

Ammoniak deposition til særlig natur = eller mindre

Kvælstof og fosfor ab lager = eller mindre


§ 19f: Fulde stalde

• Det godkendte dyrehold i antal DE fra

08/09 kan byttes til DE fra 10/11

• attraktivt ved smågrise og slagtesvin

• muligheden er væk efter 31. december 2012

• smågrisemuligheden måske før

• Miljøgodkendt efter 2007

• Lugtgenekriterier kan ikke overholdes

• Udbringningsarealer er fosforfølsomme


Det mest almindelige:

En omgang ”Fulde stalde”

Efterfulgt af ændring af dyretyper

og måske en ”velfærdsudvidelse”


• 400 søer

Eksempel

• 10.800 smågrise (7,2-30 kg)

• 3.300 slagtesvin (30-102 kg)

= (93+62+94) 249 DE i 2008/2009


Før

Eksempel efter fulde stalde

• 400 søer

• 10.800 smågrise (7,2-30 kg)

• 3.300 slagtesvin (30-102 kg)

= (93+62+94) 249 DE i 2008/2009

Efter

• 400 søer

• 12.400 smågrise (7,3-32 kg)

• 3.384 slagtesvin (32-107 kg)

= 249 DE


Eksempel efter fulde stalde og

• 400 søer

skift mellem dyretyper

• 12.400 smågrise (7,3-32 kg)

• 3.384 slagtesvin (32-107 kg)

= 249 DE

Nuværende påvirkning

LUGT AMMONIAK N P

48.545 OU 3.203 kg N/år 22.502 kg N 5.804 kg P


Eksempel efter fulde stalde og

Nuværende

påvirkning

• Efter skift:

• 580 søer

skift mellem dyretyper

• 18.000 smågrise (7,3-32 kg)

• 300 slagtesvin/polte (32-107 kg)

= 233 DE

LUGT AMMONIAK N P

48.545 OU 3.203 kg N/år 22.502 kg N 5.804 kg P

Efter skift 39.020 OU 2.423 kg N/år 21.869 kg N 5.776 kg P

More magazines by this user
Similar magazines