2. november - Roskilde Stift

roskildestift.dk

2. november - Roskilde Stift

REFERAT

PU-møde 2.11.2012 kl. 08.15

i Domprovstegården

Repræsentanter fra Jyllinge menighedsråd indbudt til mødet for at redegøre for status

vedrørende Hellig Kors Kirkes lukning grundet vand- og svampeskader, samt give overslag over

omkostninger forbundet med udbedring af skaderne:

Birthe Ritslev og Freddy Lund Petersen redegjorde for forløbet, siden HHK blev lukket den

1.9.2012 på grund af indsivende vand og den i juni konstaterede skimmelsvamp. Frem til 1.9. er der

anvendt kr. 322.000 til tekniske undersøgelser, depositum til voldgiftsnævn, advokatsalærer samt

syn og skøn. Jyllinge har øremærket samtlige frie midler i 2013 budget til renoveringen

af kirken. Alle implicerede parter har accepteret syns- og skønstema. Den 6.9. blev der endelig

holdt syn- og skønsforretning. Alle parter med advokater deltog. For menighedsrådet deltog

arkitekt Leif Bahn. Synsmand Erik Jørgensen gennemgik byggeriet. Fiberline erkendte mis-

farvning af plader og lovede en løsning herpå. EJ udbad sig løsningsforslag til at gøre kirken tæt.

Arkitekt Jan Søndergaard fik opgaven og fremkom efter 4 uger med et forslag til folieafdækning

af hele tagkonstruktionen. Dette har allerede vist sig ikke at være en holdbar løsning. MHR

vil komme med forslag til en tagpapløsning. Der er endnu ikke fremkommet rapport fra

synsmanden og før den foreligger, må reparationsarbejder ikke påbegyndes. MHR ønsker

primært taget repareret med en holdbar løsning snarest. Det skønnes at ville koste 1.5 mill.kr.

for en løsning med tagpap, hvor ovenlysvinduer skal hæves. Arkitekt Jan Søndergaard er

imod denne løsning, men MHR vil kun acceptere anden løsning, som kan blive permanent.

Der er ikke mere plads til eksperimenter. Renovering af vægge indvendigt samt div. andre

reparationer skønnes at løbe op i yderligere 1 mill.kr., således at der i alt vil være behov

for kr. 2.5 mill.kr. MHR ved ikke hvordan dette beløb skal kunne finansieres. Ansvars-

fordeling bliver først klar, når syn- og skønsrapport foreligger. Advokaterne mener ikke,

at forældelsesfrist kan komme på tale. Der er blevet rettet henvendelse til parterne om

at fremkomme med besked om, hvad der ønskes bevissikret. Frist for svar er 14 dage.

Der var enighed om at afvente syn- og skønsrapport. Hvis den ikke fremkommer

snarest, tager MHR stilling til, om provstiudvalget evt. skal rette henvendelse til

Voldgiftsnævnet med en klage. MHR har truffet aftale med en lokal ingeniør, som

skal følge det videre sagsforløb.

Telefon 46350874, UC@km.dk


DAGSORDEN BESLUTNING

1. Godkendelse af referat fra sidste møde referat blev godkendt

2. Cirkulærer og bekendtgørelser

Nyhedsbrev – Folkekirkens personale nr. 14 orientering givet

Flytning af fast fridag – 24. december

GIAS årsregulering af kirkegårdstakster orientering givet se også pkt. 7

KM gør opmærksom på at alle skadesan- orientering givet

meldelser skal sendes til Hansson og Partner

ikke til Willis

3. Efterretningssager

Stiftsrådet har besluttet særlige regler for Der vil kunne opnås en

afdragstider for lån til opsætning af solceller tilbagebetalingstid på op

til 10 år

Roskilde Domsogn – Roskilde Stift har taget til efterretning

sendt ans. om ændring af el-varmeinstallation

i Gl. Vor Frue kirke til udtalelse hos varme-

konsulent, bygningskonsulent og Nat.mus.

Afstemningsvalg – Der skal være valg i taget til efterretning

3 af provstiets pastorater. 2 menighedsråd

har oplyst at de vil søge midler fra den

pulje, der i 2012 budget er afsat til valghandling.

Gadstrup – ST afventer MHR beslutning om taget til efterretning

suppleringsvalg efter konstitution

4. Gadstrup Kirkegårdsvedtægt incl

Godkendelse af kirkegårdsvedtægt afsnit D godkendt.

Vedtægten indlæses i GIAS

Telefon 46350874, UC@km.dk


DAGSORDEN BESLUTNING

5. Sct. Jørgensbjerg Synsrapport blev godkendt.

Synsrapport 22.9.2012 over kirker, Synsudsatte arbejder kan

mm. til godkendelse igangsættes ved budgetmæssig

dækning, idet gamle udsættelser

skal udføres før nye. og derefter

slettes i protokol.

Der gøres bemærkning om,

at træfældning på kirkegårde

skal godkendes særskilt af PU.

Kirkegårdskonsulentens

udtalelse skal vedlægges

ansøgning.

6. Offentliggørelse af budgettal på hjemmeside Budget 2013 tal opdelt i

drift og anlæg offentliggøres

på hjemmesiden.

7. Godkendelse af fremskrivning af kirkegårds- Det blev vedtaget at anvende

takster 2013. den fremskrivning,

arbejdsgruppen har udarbejdet

på baggrund af eget provsti-

regneark og ikke acceptere

GIAS fremskrivning på 2,6%.

Telefon 46350874, UC@km.dk

Et skema med særlige ydelser

og takster vil blive drøftet på

næste møde.

8. Gennemgang af årsregnskaber og De enkelte årsregnskaber med

revisionsprotokollater samt MHR revisionsprotokollater og

kommentarer hertil evt. bemærkninger fra

MHR blev gennemgået.

Enkelte regnskabet kræver

supplerende udsagn fra

MHR. De øvrige underskrives

og returneres medio november.


DAGSORDEN BESLUTNING

9. Evt. Styregruppen for web-

samarbejde havde indsendt

en statusberetning for

prøvekørsel af det fælles

system fra Kirkeweb.

Provstiet har tidligere

vedtaget at afholde udgiften

til igangsætning af projektet

i budgetårene 2012, 2013 og

2014. Der er nu givet grøntlys

for projektets implementering

i de sogne, som har under-

skrevet samarbejdsaftalen.

Mødet slut kl. 11.30

Roskilde 7.11.2012

referent UC

Telefon 46350874, UC@km.dk

More magazines by this user
Similar magazines