Ole Juel - Syn og skøn i skattesager set fra SKATs side - Danmarks ...

danmarksskatteadvokater.dk

Ole Juel - Syn og skøn i skattesager set fra SKATs side - Danmarks ...

Syn og skøn

- set fra SKATs side

København 30. januar 2013


Hvordan skal eller bør en syn og skønssag startes

Indgivelse af begæring til byretten med angivelse af at modpart er:

Skatteministeriet, Proceskontoret, Nicolai Eigtveds Gade 28, 1402 København K

Og hvis man vil være praktisk:

Samtidig med begæringen til retten sendes også kopi heraf til:

SKAT, Lyseng Alle 1, 8270 Højbjerg, att. Ole Juel, afd. for moms samt syn og skøn


Ny organisation i SKAT, pr. 1. april 2013:

SKAT

Jura

Proceskontoret

Østbanegade 123

2100 København Ø

- formentlig

- den praktiske måde gælder stadig


Intern håndtering i SKAT

Jeg læser alle begæringer igennem og fordeler sagerne

Materiale indhentes hos LSR eller skatteankenævn

Udarbejdelse af ”forståelsesnotat” der på 0 - 2 min. forklarer sagen

Særdeles grundig gennemlæsning af påklaget afgørelse og indgivne klage mv.,

Inddragelse af sagsbehandler

Evt. høring af SKATs andre ekspertafdelinger, f.eks. ejendomsvurdering, ingeniører mv.


Intern håndtering i SKAT - fortsat

Meget minutiøs gennemgang af tema og foreslåede bilag.

Udgangspunktet er, at det er retten der er processtyrende og derfor foregår

forhandlingerne gennem retten

Evt. forhandling direkte med repræsentant


Officialprincippet og syn og skøn

- om at myndigheder i afgørelsessager har pligt til at fremskaffe alle oplysninger om

faktiske og retlige forhold

Gælder formentlig ikke i sager om syn og skøn

- der træffes netop ikke afgørelser

- processen styres af retsplejeloven og ikke skatteforvaltningsloven

Med i praksis arbejdes der efter princippet alligevel

Men er tingene ”gået op i en spids” er det altså ikke sikkert, at SKAT ”redder” jer.


Uenighed og hvad så

Afholdelse af retsmøder – fysisk eller telefonisk

Afgivelse af processkrifter

Skriftlig eller mundtlige procedurer

Kære af kendelser til landsretten

- jeg fører selv alle sager i by - og landsret

- jeg tager selv stilling til evt. kære

I visse principielle sager inddrager jeg Kammeradvokaten


Praktisk omkring selve skønsforretning

Situationsfornemmelse, årvågenhed, indgående kendskab til sagen – og gummistøvler

Grundige undersøgelser, f.eks. set stedet via google maps eller vores interne systemer -

kort sagt jeg vil vide mest muligt der er tilgængelig

Såvel spørgsmålene og bilagerne skal være ”på plads”

Der må ikke stilles spørgsmål der ikke er aftalt – men gerne uddybning af de aftalte

Ingen bilag må gives skønsmanden før jeg har godkendt - debat herom vil jeg ikke have

Jeg er ikke ”bange” for, at stoppe skønsforretning på ”stedet” - lynhurtig vurdering af

situationen - og når ”stoppet” kan den ikke genstartes på stedet.


Skønserklæring

Skønserklæringen gennemgås grundigt

Det vurderes om det er relevant at stille supplerende spørgsmål

- er der nogen forhold som skønsmanden ikke har svaret på, eller er svaret

ikke tydeligt og dermed ikke anvendeligt i den bagvedliggende sag

- kan vores oplevelser på skønsforretningen genkendes

- kan der ”pilles” ved konklusionerne

- risikoafvejning

Overvejelser omkring evt. afhjemling

Evt. accept af honorarforslag fra skønsmanden


Afslutning af syns- og skønssagen

Parterne giver retten meddelelse herom

- med mindre retten allerede har afsluttet sagen

Jeg sender skønserklæringen retur til klageinstansen med en meget kort men relevant

bemærkning

Det videre forløb overgår til SKAT, Sagscenter Erhverv, Afdeling for Afgifter og

Landsskatteretssager, Østbanegade 123, 2100 København Ø

Sagen er helt afsluttet for mit vedkommende


Omkostningsgodtgørelse

Skønsrekvirenten hæfter for syns- og skønsmandens honorar - også for de ekstra

udgifter mine evt. supplerende spørgsmål medfører

Mulighed for forhåndstilsagn om fuld omkostningsgodtgørelse

Varetages af SKAT, Sagscenter Erhverv, Munch Petersens Vej 8, 3700 Rønne


Hvad betyder den nye organisation af SKAT for syn og skøn

?


Spørgsmål

?

More magazines by this user
Similar magazines