Opslag - Region Hovedstadens Psykiatri

psykiatri.regionh.dk

Opslag - Region Hovedstadens Psykiatri

To post.doc.-stipendier med fokus på forskning inden for

psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri

Region Hovedstadens Psykiatri udbyder to post.doc-stipendier i frit opslag. Hvert stipendium

udgør en bevilling på max. 2.145.000 kr. fordelt over tre år (max. 715.000 kr.

pr. år) til udførelse af et forskningsprojekt inden for psykiatri eller børne- og ungdomspsykiatri.

Der kan både søges om et fuldt stipendium og om medfinansiering, hvis ansøger

i forvejen har delvis finansiering fra anden side.

Ansøgningsfrist d. 10. april 2012 kl. 12.00

Direktionen i Region Hovedstadens Psykiatri nedsætter et bedømmelsesudvalg som

vurderer ansøgerens kvalifikationer samt projektets kvalitet ud fra bedømmelseskriterierne

anført i bilag 1.

Som ph.d.-studerende kan du søge, hvis du vedlægger en erklæring fra vejleder om

forventet aflevering inden for 3 måneder efter ansøgningsfristen. Du vil kunne påbegynde

dit projekt, når der foreligger en positiv ph.d.-bedømmelse.

Forudsætninger for ansøgning

Der er følgende forudsætninger for behandling af ansøgning og tildeling af stipendium:

• Forskningen skal udføres på et psykiatrisk eller børne- og ungdomspsykiatrisk

center i Region Hovedstadens Psykiatri

• Ansøgeren har videnskabelige kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau

• Der foreligger et tilsagn fra ansættelsesstedet om, at forskningsprojektet kan

gennemføres

Ansættelsesforhold

Ansættelsen er 3-årig og sker i henhold til aftale mellem AC og Finansministeriet. I og

med at stipendiaterne er omfattet af reglerne for ny løn, fastsættes lønnen efter individuelle

lønforhandlinger.

Sideløbende med forskningsarbejdet vil der være arbejdsopgaver i relation til undervisning

og vejledning m.v.

Ansøgningen skal indeholde

Ved ansøgning om post.doc.-stipendie skal Region Hovedstadens Psykiatris ansøgningsskema

anvendes. Skemaet kan downloades fra Region Hovedstadens Psykiatris

hjemmeside: www.psykiatri-regionh.dk/forskningspuljen

Region Hovedstadens Psykiatri

Kristineberg 3

2100 København Ø

Marts 2012


Ansøgningen skrives på dansk eller engelsk, og skal kun indeholde følgende:

• Udfyldt ansøgningsskema

• Bilagsfortegnelse

• Projektbeskrivelse (max. 5 A4 sider inklusiv figurer og tabeller men eksklusiv

referencer). Projektbeskrivelsen skal indeholde: Formål, problemformulering,

metode, forskningsplan og budget.

• Ansøgers curriculum vitæ

• Publikationsliste med angivelse af væsentligste publikationer, samt hvilke 5

videnskabelige arbejder ansøger ønsker indgår i vurderingen.

• Der kan vedlægges op til 5 af de mest markante videnskabelige arbejder, som

ansøger ønsker inddraget i vurderingen.

• Eksamensudskrift

• Ph.d.-bevis samt ph.d.-bedømmelse eller sekundært dokumentation for: a) afhandling

er antaget til forsvar b) kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau er

opnået på anden måde eller c) erklæring fra vejleder om forventet aflevering

(ph.d.-studerende)

• Eventuelle anbefalinger

Alle bilag skal være nummereret og angivet med ansøgers navn. Projektbeskrivelse,

curriculum vitae samt publikationsliste skrives med skriftstørrelse 12 og med min. enkelt

linjeafstand. Kun ansøgninger, der opfylder ovenstående krav, vil komme i betragtning.

Ansøgningsprocedure

Ansøgning og bilag mærkes ”post.doc..-stipendier i Region Hovedstadens Psykiatri

og sendes pr. brev eller som ét samlet dokument (word eller pdf) pr. mail til:

Region Hovedstadens Psykiatri

Att.: Eva Ørsted Sery

Kristineberg 3

2100 København Ø

e-mail: eva.oersted.sery @regionh.dk

Ansøgningen skal være Region Hovedstadens Psykiatri i hænde senest d. 10. april

2012 kl. 12.00.

Ved spørgsmål vedrørende ansøgning om Region Hovedstadens Psykiatris post.doc.-

stipendier kontakt konsulent Eva Ørsted Sery pr. tlf.: 45 11 20 89 eller pr. mail:

eva.oersted.sery @regionh.dk

Alle interesserede uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold opfordres

til at søge.

Side 2


Bilag 1

Bedømmelseskriterier:

Videnskabelig kvalitet

1. Projektet er en forskningsmæssig fornyelse

2. Projektet er et forskningsprojekt (har ikke mere karakter af kvalitetssikring, udviklingsarbejde, metodeudvikling)

3. Ansøgningen er klart formuleret

4. Projektet har en klar og velformuleret problemformulering herunder hensigtsmæssige og konsistente

hypoteser, der skal afprøves

5. Der er redegjort for den eksisterende forskning på området og projektets potentielle bidrag

6. Der er foretaget et hensigtsmæssigt og velbegrundet valg af teori og metode, der kan besvare problemformuleringen

7. Problemformuleringen kan besvares med det valgte datagrundlag

8. Der er en tilstrækkelig redegørelse for projektets tidsplan, og den vurderes at være realistisk

Ansøgers kvalifikationer

9. Projektet gennemføres i tilknytning til et velegnet forskningsmiljø i Region Hovedstadens Psykiatri

10. På basis af CV, publikationsliste og vedlagte publikationer findes ansøger kvalificeret til at gennemføre

forskningsprojektet

11. Der er medvirken af eller samarbejde med relevante forskningsgrupper i ind- og udland

Gennemførlighed

12. Der foreligger tilsagn fra centerledelsen om, at forskningsprojektet kan gennemføres på det anførte

psykiatriske center

Andet

13. Aflønning af post.doc.-stillingen er ikke allerede fuldt finansieret andetsteds

14. Evt. etiske aspekter er belyst tilfredsstillende

Side 3

More magazines by this user
Similar magazines